SAL8326, Act: V°156.1-R°158.1 (86 of 204)
Search Act
previous | next
Act V°156.1-R°158.1  
Act
Date: 1728-12-03
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige letteren/
sullen sien oft hooren lesen, wij jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave h(e)[re] van bajenrieu, laijens (etceter)[a] jo(nke)[r] petrus de/
herckenrode h(e)[re] van roost, h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] schouten e(nde) s(ieu)[r] jan van arenberch/
[alle schepe(nen) van loven] doen condt met kennisse der waerheijt dat alsoo/
joanna jadoul wed(uw)[e] n.boonaerts als erffge(naem)/
van j.b.vanden torre met schepene brieven/
deser stadt in date 7 julii 1723 in 3[a] sigh verbonden/
ende verobligeert hadde aen joeff(rouw)[e] margareta/
keijens devotaire in eene rente van acht guldens/
s'jaers, Item in eene andere rente van sesse/
guldens ingevolge die schepene brieven vanden/
7 septemb(ris) 1725 oock in 3[a], ende alsnu bij/
transport aen catharina cholet volgens goedenisse/
gepass(eer)[t] voor die heeren meijer ende schepenen/
alhier den 9 april 1727 in 2[a], ende de v(oorschreven)/
rentheffersse om vande voors(chreven) twee renten ende/
jaerelijcxsche betaelinge der selve te beter/
versekert te worden, heeft de selve sigh doen/
leijden tot alle ende igewelcke goederen der/
voors(chreven) verobligeerde ende namentlijck tot/
seker huijsken, hoff ende erve appende(ntien) ende/
dependentien gestaen ende gelegen binnen/
dese stadt op de huijlstraet waer op voortijts/
gestaen hadde een ander huijs ende brouw/
camme genoemt de groote vele rege(noten) de/
straete in 3 seijden, het huijs de peck tonne/
ter iiii[e] ende josina meskens van achter ter v[e],/
ende mits den volontairen consente der selve/
rentgeldersse soo sijn die beleijden resp(ectiv)[e] op den/
8 julii 1723 ende 7 septem(bris) 1725 gedecreteert/
geworden ende verclaert execut(oriae)[l], daer toe/
alvorens geconcludeert geweest sijnde, ende/
gemerckt de voors(chreven) wed(uw)[e] ende haere represen-/
tanten in faute bleven van betaelinge der/
voors(chreven) twee renten, soo is de voors(chreven) catharina
//
cholet genootsaeckt geweest te doen daegen/
jan francis ende anthoen boonaerts gebroeders/
kinderen vande voors(chreven) joanna jadoul - mits haere/
afflijvigheijt - om het beleijde anderwerff te/
comen sien decreteren ende verclaeren execut(oriae)[l],/
ende mits non comparitie nochte oppositie soo/
is het voors(chreven) beleijde opden 16 octob(ris) 1728 an-/
derwerff gedecreteert geworden ende verclaert/
execut(oriae)[l] daer toe geconcludeert sijnde, op macht/
van welcken decrete soo heeft de voors(chreven) rent-/
heffersse de voors(chreven) goederen ter vente doen/
stellen bij behoorel(ijcke) affictie van billjetten/
ende het houden van drije sitdaegen van xiiii/
tot xiiii daegen inde herberge het middelste/
taeffel rondt, waer van den derden is ver-/
socht ende geobtineert door den voors(chreven) jan/
francis boonaerts, welcken lesten is gehou-/
den opden 16 (novem)bris, alswanneer het/
voors(chreven) huijsken, hoff ende erve ten uuijtgaen/
vande brandende keirsse is gebleven als/
hooghsten ende lesten verdierder aen s(ieu)[r]/
jan francis wera om ende voor de somme/
van vier hondert seven en twintich guldens/
wisselgelt achtervolgens ende uuijtweijsens/
de conditien gehouden bij den officiael gilbert/
welcken cooper verclaerde desen incoop/
gedaen te hebben voor ende ten behoeve/
van h(ee)[r] ende m(eeste)[r] j.b.du chateau advocaet/
ende sec(reta)ris deser stadt loven uuijtweijsens/
het verclaeren ende acceptatie in pede der/
voors(chreven) conditien staende, alhier in originali/
gesien ende gebleken, d'welck alsoo/
gedaen sijnde heeft de voors(chreven) executante/
doen daegen den voors(chreven) jan francis ende/
anthoen boonaerts om op sekeren geprefi-/
geerden daege te comen sien ende hooren
//
interponeren den decrete van goedenisse/
door den dienaer jan vermijlen ut ret(ulit), welcken/
aengemerckt doen condt ende te wetene/
dat bij ons schepenen voors(chreven) wel ende int'/
lange oversien ende geexamineert sijnde/
die voors(chreven) twee constitutie brieven, acte/
van transport ende goedenisse, conditien/
beneffens d'acte van nominatie e(nde) acceptatie/
in pede der selve staende, ende dat de v(oorschreven)/
geex(amineer)[de] alsnu ter paijen aff van desen stadt-/
huijse voorts geroepen sijnde, ende niemandt/
en is gecompareert, procederende alsoo/
tot d'interpositie van onsen decrete/
hebben wij schepe(nen) voornoemt ter manisse/
van jo(nke)[r] albert francois van winge president/
schepene bij indispositie des heere meijers/
inden naem vanden keijser ende coninck als/
hertogh van b(ra)bant van sijn recht van/
naederschap renuntiere(nde), bij onsen vonnisse/
geautoriseert ende autoriseren bij desen/
de voors(chreven) vercoopinge ende allent'gene/
uuijt crachte van onsen anderwerff/
decrete is gedaen, ende tegens de/
voors(chreven) geex(amineer)[de] deffaut ende contumatie/
gevende ende voort'proffijt van dijen/
hun van alsulcken recht, actie e(nde) pretentie/
als deselve tot de voors(chreven) goederen souden/
comen hebben versteecke(nde), hebben de/
selve aengewesen ende aenweijsen bij/
desen den voors(chreven) h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r] j.b.du chateau ad(vocae)[t]/
ende sec(reta)ris deser stadt, den selven alhier/
present soo voor hem als voor joeff(rouw)[e] anna
//
christina delbelvre sijne huijsvr(ouw)e acceptere(nde)/
om de selve te behouden, besitten ende/
gebruijcken als henne andere propre/
goederen, ende sijn dijenvol(gens) de selve daer/
inne behoorel(ijck) gegoijet e(nde) geerft met/
alle solemniteijten van rechte daer toe/
gerequireert, actum 4 decemb(ris) 1728/
Sijnde alvorens gebleken vande quit(tan)tie der/
pontpenningen over desen incoop verschenen/
verleden bij den ontfanger s(ieu)[r] g.a.van molle/
in date 3 (decem)ber 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer