SAL8326, Act: V°18.3-R°20.3 (13 of 202)
Search Act
previous | next
Act V°18.3-R°20.3  
Act
Date: 1728-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-27 by kristiaan magnus
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen den officiael gilbert uuijt crachte/
vande onwederoepelijcke procuratie hem/
als thoonder vande naervolge(nde) notariale/
acte om de selve alhier te vernieuwen/
ende herkennen gegeven, waer van den/
teneur is volgende: Op heden 30[e] julii/
1728 voor mij notaris bij den souv(erijn)[e] raede
//
van brabant geadmitteert tot loven re-/
siderende present die getuijgen naergenoemt/
compareerde den eerw(eerdig)[e] heere joannes/
jamin priester scholaster der collegiale/
kercke van s(in)[te] jacob binnen dese stadt/
als executeur vanden testamente van/
joeff(rouw)[e] anna van varenberch sal(ige)[r] wed(uw)[e] was/
van wijlen s(ieu)[r] joannes de kinder in sijn/
leven apoteker binnen dese voors(chreven) stadt/
voor den onderges(chreven) notaris ende getuijgen/
gesloten den i[e] aug(us)[ti] 1727 ende geopent den/
vii[e] maii van desen jaere 1728, waer bij/
de testatrice heeft gemaeckt e(nde) gelaeten/
aende heeren distributie meesters der heeren/
capellaenen alhier eene ontquijtbaere/
rente van xxiiii guldens s'jaers op den/
last ende conditie als bij den artikel van/
het voors(chreven) testament waer van den/
teneur is als volght:/
Laete ende legatere aende heeren distribu-/
tie-meesters der heeren capellaenen van/
s(in)[te] peeters alhier eene ontquijtbaere rente/
van vierentwintich gul(dens) s'jaers in courant/
gelt die sal blijven gerefereert ende/
geaffecteert staen op mijn huijs gelegen/
binnen dese stadt neffens het huijs ende/
herberge genoemt het hoff van bergen/
alwaer ick tegenwoordich ben woonende,/
ontrent de vischmerckt geheeten het cleijn-/
withuijs, regenoten de straete van vore/
ter i[e], het hoff van bergen ter ii[e] ende het
//
hoeckhuijs ter iii[e], deselve rente daer op/
besettende mits desen, op den last ende condi-/
tie dat sij ten eeuwigen daege sullen gehauden/
wesen te doen celebreren eene wekelijcke/
misse voor mijne siele laeffenisse ende van/
mijnen voors(chreven) man saliger aenden autaer/
van s(in)[te] ursula binnen de voors(chreven) kercke/
van s(in)[te] peeters, ende van dese fondatie/
exacte notitie te houden in hunne registers,/
In consequentie van welcken wille ende/
om de voors(chreven) distributiemeesters des te/
beter te versekeren op de hijpoteque bijde/
testatrice geassigneert, verclaert den h(e)[re]/
comp(ara)nt in sijne voors(chreven) qualiteijt van execu-/
teur testamentair daer over te consenteren/
inde behoorel(ijcke) affectatie bij beleijde decreet/
ende anderwerff decreet ten eijnde voors(chreven)/
onwederoepel(ijck) constituere(nde) allen thoonder/
deser ofte dobbel autentiecque om te/
compareren voor heeren meijer ende sche-/
penen deser stadt loven om aldaer te/
consenteren inde vernieuwinge deser/
ende affectatie voors(chreven) inde behoorelijcke/
forme tot verhael ende asseurantie van/
de voors(chreven) ontquijtbaere somme van xxiiii/
gul(dens) jaerelijcx uuijt de huere te verhaelen/
t'elcken s(in)[t] jansmisse op den last ende con-/
ditie als bij het voors(chreven) testament, d'welcke/
de tegenwoordige heeren distributiemeesters
//
hebben geaccepteert soo voor hun als hunne/
successeurs, met gelofte vande fondatie/
ofte wekelijcke misse exactel(ijck) te sullen/
effectueren onder verbandt in forma, Aldus/
gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van d'h(ee)[r] philippus josephus d'awans ende/
van franciscus guilielmus thibaut getuijgen/
hier toe aensocht, sijnde d'originele minute/
deser becleedt met den behoorel(ijcken) zegel,/
ondert(eecken)t j(oannes) jamin q(ualitate) q(ua) j.a.jacobs 1728/
j.de cloux, j.b.somers p.a.mariott et/
à me not(ari)o quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij/
not(ariu)s 1728/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte e(nde) naer vermo-/
gen als voor heeft de bovenstaende acte in/
alle haere poincten alhier vernieuwt ende/
herkent consentere(nde) als inde selve coram/
jo(nke)[r] albert francois van winge ende s(ieu)[r]/
jan van arenberch 5 aug(us)[ti] 1728/
Dijen volgens den h(e)[re] meijer deser stadt nomine/
officii (etceter)[a] heeft geleijt den notaris vander/
haert voor e(nde) inden naeme vande heeren distri-/
butie meesters der heeren capellaenen van/
s(in)[te] peeters alhier tot het huijs gestaen binnen/
dese stadt hier boven tusschen sijne regenoten/
gedesigneert om te comen tot asseurantie e(nde)/
jaerel(ijcksche) betaelinge eender ontquijtbaere rente/
van 24 gul(dens) s'jaers, op den last ende conditie/
als inden boven geinsereerden testamente/
Et est in instanti adductio facta ad p(resen)tam domum/
id monente et ducente prætore coram iisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1756-01-14
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-27 by kristiaan magnus
Is gebleken bij/
acte gepasseert/
voor den not(ari)s/
h.vandenzande/
in date 10 jan(ua)rii/
1756 dat die/
neffenstaende/
rente is gequeten/
door s(ieu)[r] alexander/
lion als cooper/
van d'hijpotheque/
in dese vermelt/
aen die heeren/
distributie/
meesters der/
heeren cappellaenen van sinte peeters/
alhier quare/
hic vacat hac/
14 jan(ua)rii 1756/
ita est/
g.cure off(iciae)[l]/
1756
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer