SAL8326, Act: V°9.1-V°11.1 (9 of 204)
Search Act
previous | next
Act V°9.1-V°11.1  
Act
Date: 1728-07-23
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenw letteren/
sullen sien oft hooren lesen saluijt wij jo(nke)[r] albert/
francois van winge, jo(nke)[r] petrus de hercken-/
rode h(e)[re] van roost e(tceter)[a] s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh/
e(nde) s(ieu)[r] cornelis berges, allen schepenen deser/
stadt loven, doen condt met kennisse der/
waerheijt dat alsoo lambrecht smets/
e(nde) maria schonsetters gehuijsschen e(nde) innegese-/
tene van thielt bij schepene brieven e(nde)/
mainmise deser stadt de date 15 martii/
1718 e(nde) gedecreteert 21 ditto in prima verbon-/
den waeren aen jouff(rouw)[e] ludovica thersia herijs/
in eene rente van thien g(u)l(den)s sjaers den/
penninck xx[tigh], ende nu aen(den) eerw(eerdige) heere/
nicolaus josephus vander locht licentiaet/
inder h(eilige) godtheijt e(nde) onderpastoir der parochiale/
kercke van s(in)[te] geetruijden alhier, als d'actie/
e(nde) transport hebbende van hijacintus/
marien e(nde) de voors(chreven) jo(ffrouw)[e] ludovica there-/
sia herijs gehuijsschen, volgens goedenisse/
gepass(eer)[t] voor h(e)[re] meijer e(nde) schepenen deser/
stadt de date 28 augusti 1725 in/
media, ende [om te comen tot asseurantie ende] want die rentgelders in gebreke/
bleven van
bet(aeling)[e] der verloopen vande voors(chrev)[e] rente/
soo hadde den voors(chreven) eerw(eerdige) heere vanderlocht [bode vander buecken] uuijt/
crachte e(nde) naer vermogen der voors(chrev)[e] schepene/
brieven - mits den volontairen consente der originele/
rentbekenders int'bekennen der voors(chrev)[e] rente
//
gedraegen - vers(och)[t] ende geobtineert sich op den/
18 meert 1718 getransporteert binnen de/
dorpen van houwaert e(nde) thielt respective/
e(nde) aldaer ten behoeve der rentheffersse geno-/
men sesse daghmaelen bempts gen(oem)[t] den heren-/
bemt gelegen onder hauwaert reg(eno)ten/
de motte, het rillaert straetjen, ende de/
straete op houwaert/
Item drije daghmaelen bempts onder thielt reg(eno)ten/
de straete ter i[e] e(nde) ii e(nde) d'erffge(naemen) guilliam smets/
ter andere sijden e(nde) want die rentgelders in/
in gebreke bleven van bet(aeling)[e] der voors(chreven)/
rente, als om te comen tot asseu verschenen/
et(ceter)[a] soo is den rentheffer genootsaeckt ge-/
weest de selve doen dagen bij contb(rieven) deser/
stadt geex(ecuteer)[t] door den bode van(den) plas uut/
rec(h)t(e), om anderwerff de voors(chreven) brieven van/
mainmise te comen sien decreteren e(nde)/
verclaeren executoriael met inthimatie et(ceter)[a]/
welcke voors(chrev)[e] mainmise op den 3 junii/
1728 in tertia anderwerf sijn gedecret(eer)t/
geweest, e(nde) verclaert ex(ecutoriae)[l] daer toe alvorens/
geconcludeert sijnde, soo dat mits non compa-/
ritie nochte eenige oppositie der voors(chrev)[e]/
rentgelders e(nde) ged(aegd)[e] der voors(chrev)[e] goederen bij publiecke/
conditien e(nde) affixie van billjetten ter vente sijn/
gestelt binnen den dorpe van thielt ten huijse/
van ende herberge van gilis van cauwen-/
bergh bij twee publiecke sitdaghen waer/
van den lesten is gehouden opden 23 junii 1728/
naer gedaene behoorel(ijcke) proclamatien door den
//
voors(chreven) bode vanden plas, ut ret(uli)t, alswanneer/
de voors(chrev)[e] sesse daghmaelen bempts onder houwaert/
ten uuijtgaen vande brandende keirsse/
als hooghsten e(nde) lesten verdierder sijn gebleven/
aen adriaen goethuijs innegesetene van thielt,/
om e(nde) voor de somme van drije hondert negen-/
entsestigh g(u)l(den)s wisselgelt achtervolgens die con-/
ditien van vercoop daer over gehouden door den/
officiael vanderhaert alhier in originali gesien,/
welcke vercoopinge alsoo gedaen sijnde/
ende den cooper gedaeght door den voors(chreven)/
bode van(den) plas om ten gepresigeerden daege/
t'aenveerden die goed(eniss)[e] aldaer present sijnde,/
ende de voors(chrev)[e] rentgelders e(nde) geexecuteerde bij/
contb(rieven) deser stadt geexp(rimeer)t per [ditto] bode van(den) plas/
om over die gedaene vercoopinge te comen/
sien e(nde) hooren interponeren den decrete van/
goedenisse ofte anderssints daer tegens/
te doen als ten raede, e(nde) mits hender/
non comparitie, versocht sijnde wegens/
den h(e)[re] executant dat soude worden/
voorts geprocedeert tot interpositie/
van(de) voors(chrev)[e] decrete e(nde) goedenisse,/
welcken aengemerckt Doen cont/
e(nde) te weten dat bij ons schepenen voor-/
genoempt wel e(nde) int lange oversien
//
sijnde die voors(chreven) schepene brieven,/
mainmise, decreet e(nde) anderwerf decreet,/
conditien van vercoop e(nde) allent gene daer/
uuijt e(nde) naer is gevolght procedere(nde)/
dusvolgens tot d'interpositie van(den) de-/
crete, hebben wij schepenen voors(chrev)[e] ter/
maenisse des h(e)[re] meijers deser stadt/
daer over staende, van wegens s'hertoge/
van brabant e(nde) van sijn recht van nae-/
derschap renuntierende bij onsen vonnisse/
geauthoriseert, e(nde) geauthoriseren bij desen/
die voors(chreven) vercoopinghe e(nde) allent'gene/
daer uuijt e(nde) naer is gevolght, e(nde) die voors(chrev)[e]/
geexecuteerde and
niemant comparerende/
die sich heeft geopponeert, diesvolgens/
deffault e(nde) contumatie gevende, e(nde)/
voort prouffijt van dijen hen van/
alsulcken recht, actie, e(nde) gerechtigheden/
als sij totte voornoemde goederen souden/
mogen hebben verstekende, sijnde alvorens/
de selve geexecuteerde beneffens alle andere/
door den bode van(den) plas ter paijen van/
desen stadthuijse voorts geroepen sijnde, hebben/
wij schepenen voorgenoempt, het selve/
goet aengewesen e(nde) aenwijsen bij desen/
den voors(chreven) adriaen goethuijs e(nde) elisabeth rens/
gehuijsschen ofte huns actie hebbende den/
selven alhier present e(nde) t'hunnen behoeve/
accepterende, welcken volgens
//
sijn de selve inde voors(chrev)[e] sesse daghmaelen/
gegoijt e(nde) geerft met alle solemniteijten/
van rechte daer toe gerequireert,/
actum 23 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer