SAL8327, Act: R°35.2-V°37.2 (24 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°35.2-V°37.2  
Act
Date: 1729-07-20
Languages:Nederlands,Français

Transcription

2022-10-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael ende notaris l'archier/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederroepelijcke procuratie hem/
als thoonder van sekeren contracte/
notariael om den selven alhier te ver-/
nieuwen herkennen ende realiseren/
gegheven, waer van den teneur is/
volghende van woordt tot woorde,/
Op heden sesden julii xvii[c] neghenentwintigh/
voor mij notaris bij den souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijghen naergenoempt/
compareerde den eerw(eerdige) heere henricus/
van limborgh priester (etceter)[a] als tuteur/
vande weeskinderen van wijlen den heere/
major muller verweckt uijt den schoode/
van vrouwe catherine francoise briers
//
daer moeder aff was vrouwe wijlen/
catharina le mire wed(uw)[e] briers daer/
toe aengestelt bij haer testament ge-/
passeert voor den onderges(chreven) notaris/
den xxxi[e] januarii 1728 - ende hier/
toe gebruijckende de macht ende/
authorisatie hem verleent den/
xx[e] junii lestleden - alhier overgegheven -/
door den hooghwerdighen heere rector/
magnifieck der universiteijt alhier/
ende den heere doctor honii als professor/
der sabatinale lesse ten dijen eijnde/
bemachtight bij het voors(chreven) testament,/
denwelcken op vermoghen van dijen/
ende in sijne qualiteijt verclaert ver-/
cocht gecedeert ende getransporteert/
te hebben soo hij doet mits desen/
aen ende ten behoeve vanden eerw(eerdige)/
heere christianus vander haeghen/
gewesenen pastoir van willebringhen/
present ende accepterende seker vierde/
paert als aende voornoempde vrauwe/
wed(uw)[e] briers bij testament van/
haeren sone dominicus josephus briers/
heeft gecompeteert gehadt in seker/
huijsinghe alhier gestaen bij rattemans/
poorte regenoten jouff(rouw)[e] froidmont, nu/
de kinderen wetz, daer van de andere/
drij deelen sijn vercreghen door den/
voors(chreven) acceptant in d'executie gedreven/
ten laste vanden voors(chreven) heere major muller/
volgens goedenisse gepasseert voor heeren/
meijer ende schepenen deser voors(chreven) stadt
//
den vii[e] (decem)bris 1727 in media bij conditien/
daerover gehouden door den officiael/
hoffmans, den lesten sitdagh opden xxix[e] octobris/
1726 ende dat omme ende voor de/
somme van hondert twintigh guldens/
courant geldt die den comparant/
kent ontfanghen te hebben dienende/
dese voor volle ende absolute quittantie,/
verclaerende mits dijen dijen de voor-/
schreve weeskinderen daer aen geen/
recht noch actie meer te reserveren/
dan het voorschreven vierde paert/
geheelijck te hebben getransporteert/
ten behoeve als voor, surrogerende/
den acceptant in der weesen plaetse/
ende stede met vollen rechte opde/
servituten ende chijnsen oft andere/
prestatien van gronde daervan depen-/
derende, de selve chijnsen ingevalle/
niet excederende de sesse oorden inde jaere-/
lijcksche betaelinghe, vrij van achterstel/
tot den jaere 1728 inclues, ende in cas/
van andere lasten dat die sullen worden/
vergoeijt de quijtbaere volghens hunne/
constitutien ende die ontquijtbaere/
ten penninck xxvii met de verloopen/
als voor, daervoor verbindende der/
weesen goederen meubelen ende immeu-/
belen present ende toecomende ten eijnde/
voors(chreven) Constituerende onwederroepelijck/
allen thoonder deser ofte dobbel authentique/
om te compareren voor de voors(chreven) heeren/
meijer ende schepenen deser stadt ende/
aldaer te consenteren in ontgoedenisse
//
ende goedenisse in forma, mitsgaeders/
in condemnatie volontair te decrete-/
ren oock inden souverijnen raede van/
brabant sonder voorgaende daeghement,/
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter pre-/
sentie van steven claes ende van/
martinus croons getuijghen hier toe/
aensocht, sijnde d'originele minute/
deser becleet met den behoorelijcken/
segel - onderteeckent h(enricus) van limborgh/
q(ualitate) q(ua), christianus vander haghen pastor de/
willebringhen, leeger stont mij p(rese)nt/
onderteeckent j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Copije van d'authorisatie/
in d'acte vermelt/
Magnifico domino rectoris/
et clarissimo domino honii/
professoris (etceter)[a]/
Exponit qua est reverentia van/
limborgh constitutis tutor prolium/
muller et curator domus mortuaris,/
dominæ briers é re esse uno necessarium/
ob rationes expositas ut vendatur/
quarta pars unius domus sitæ in platea/
vulgo dicta rattemans poort spectans/
ad prænotatas proles, cum autem id expo-/
nenti facere non liceat sine consensu/
dominationum vestrarum, hinc ad easdem/
recurrit quatenus dignetur et necessa-/
riam veniam et potestatem requisitam/
concedere in finem et[c(etera)] quod faciendo (etceter)[a]/
Copia apostillæ sive authori-/
sationis/
Approbamus suprascriptam
//
venditionem lovanii 20 junii 1729 sig(natum)/
arn(oldus) v(an) buggenhout 1729 p(ro) t(empore) rector/
j.b.honii onderstont concordantiam attestor/
signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten clausulen ende articulen alhier/
vernieuwt herkent ende gerealiseert,/
eentsaementlijck met behoorelijcke/
verthijdenisse opgedraeghen seker/
vierde part in sekere huijsinghe/
alhier gestaen in rattemans poorte/
tusschen sijne regenoten ten contracte/
naerder gespecificeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechte die voors(chreven)/
weesen daer uuijt ontgoeijt ende/
onterft wesende, soo is ter manisse/
des heere meijers ende wijsdomme der/
naergenoempde heeren schepenen int/
voorseijt vierde part vanden voors(chreven)/
huijse behoorelijck gegoeijt ende/
geerft den eerw(eerdige) heere christianus/
vander haeghen prister (etceter)[a] present/
alhier den procureur ende notaris/
du rij voor den voors(chreven) heere sijne erffven/
oft sijn actie hebbende t'selven accep-/
terende, den voors(chreven) opdraegere per/
monitionem iure satis et waras/
obligando submittendo ac renunti-/
ando in forma et pro ut in
//
prædicto contractu, coram jo(nke)[r] wil-/
helmus van bemmel ende heer ende/
m(eeste)r hijacintus jacobus schouten/
scab(inis) hac xx[a] julii 1729/
Copije der quittantie van/
pontpenninghen/
Ontfanghen van mijnheer christianus/
vander haeghen ses guldens loopende gelt/
voor de pontpenningen van het vierendeel/
in een huijs gestaen in rattemans poort/
regenoten jouff(rouw)[e] fromon vercreghen teghens/
den momboir vande kinderen wijlen den/
major muller voor hondert twintigh gul(den)s/
loopende gelde volghens acte gepasseert/
voor den notaris du rij opden 6[e] julii 1729/
Actum 20 julii 1729 signatum g(uilielmus) f(ranciscus) van/
molle
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer