SAL8327, Act: R°40.1 (26 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°40.1  
Act
Date: 1729-07-23
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen van/
loven naerbeschreven is gecompareert m(eeste)r/
joannes franciscus everaerts notaris ende/
officiael der stadt loven, denwelcken onder/
obligatie submissie ende renuntiatie/
als naer rechten, hem heeft gestelt borghe/
ende cautionaris als principael voor het/
gene s(ieu)r carolus henskens sal comen/
te executeren ten laste van d'heer philippi/
greffier deser stadt uuijt crachte van/
sekeren vonnisse der heeren schepenen deser/
stadt de date xv deser loopender maendt/
julii, t'sijnen achterdeele gewesen, belovende/
hij everaerts in sijnen eijgh(en) e(nde) priveen naeme/
daer vorens altijt inne te staen in soe verre/
den voors(chreven) vonnisse mits die geinterjecte/
reformatie in den souverijnen raede van/
brabant wirde geretracteert, renuntie-/
rende ten effecte dijer privilegio ordinis/
et excussionis van effect dijer hem houdende/
gecertioreert, ende hier mede comparerende/
s(ieu)[r] carolus henskens verclaerde den voors(chreven)/
sijne borghe ende cautionaris altijt over/
de gestelde borghtochte costeloos e(nde) schadeloos/
te sullen ontheffen e(nde) indemneren onder gelijcke/
obligatie submissie e(nde) renuntiatie als voor/
den voors(chreven) d'heer greffier philippi hier toe/
gedaeght door den dienaer jan vermijlen/
ut retulit coram jo(nke)[r] wilhelmus van/
bemmel, ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hijacinthus/
jacobus schouten scab(inis) hac xxiii[e] julii/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer