SAL8327, Act: R°45.2-R°46.1 (29 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°45.2-R°46.1  
Act
Date: 1729-10-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers ende/
schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
not(ari)s vanderhaert off(iciae)[l] der derde schrijffcamere/
uijt crachte vande onwederoepelijcke procu-/
ratie hem als thoonder van(den) naervolge(nde) contrac-/
te not(ariae)l, om den desven alhier te vernieuwen,/
herkennen e(nde) realiseren gegeven, waer van/
den teneur is volgende: Op heden 26/
julii 1729 voor mij openbaer not(ari)s tot loven/
residerende present die getuijgen naergen(oem)[t] com-/
parerende jan van schoenlants in houwe-/
lijck met anna verheijden door de welcke/
hij binnen 14 dagen toecomende dagen dese acte/
te sullen doen approberen e(nde) lauderen, bekende
//
bij desen wel e(nde) deughdelijck ontfangen te hebben/
uijt handen van jo(ffrouw)[e] anna catharina artois beg-/
gijntjen op den ouden beggijnhove de somme/
van hondert gul(den)s courant den schellinck tot/
seven st(uijvers) e(nde) d'andere specien naeradvenant/
ter saecke van welcke somme geloeft den/
voors(chreven) comp(aran)t te gelden e(nde) te betaelen eene/
jaerelijcxe rente van vijff g(u)l(den)s sjaers, cours/
nemende date deser, sulcx dat het ierste jaer/
vallen e(nde) verscheijnen sal den 26 julii 1730, e(nde) soo/
voorts van jaere tot jaere tot d'affquijtin-/
ghe toe, die altijt sal mogen geschieden als/
het de rentgelderen gelieven sal t'eender/
reijse in munte als voor, e(nde) met volle rente/
los e(nde) vrije van alle lasten bedacht oft [onbedacht], daer/
vorens verobligerende persoon e(nde) goederen present/
e(nde) toecomende met submissie e(nde) renun(tiat)ie als naer/
recht, e(nde) naementlijck huijs [e(nde) hoff] metten stal gelegen/
onder thilt groot drije daghm(aelen) uijt een meerder/
stuck van sesse daghm(aelen) reg(eno)ten de straete in drije/
sijden e(nde) maria van schoenlants met de camer/
e(nde) schuere groot oock drije daghm(aelen) wesende de/
wederhellicht oost ter iiii sijden/
Item eenen bempt groot een daghm(ael) uijt een/
meerder stuck van een boinder onverdeijlt, gen(oem)[t]/
den verbranden bempt gelegen onder thilt reg(eno)ten/
het broeck noort, den lissenbemt oist, jan/
baens suijt e(nde) west, waranderende de voors(chreven)/
de voors(chreven) twee panden voor los e(nde) vrije behoudel(ijck)/
op clijnen s'heeren cheijns sonder voorder, e(nde) den/
comp(aran)t competerende bij deijlinge gepass(eer)[t] voor/
de weth van thilt den 17 maii 1725 ondert(eecken)t/
wicken s(ecreta)[ris], consenterende over de selve in/
d'affectatie soo bij mainmise, decreet e(nde) herde-/
creet als opdracht dijer sonder dagement, gelo-/
vende, Constituerende ten effecte van dijen onwe-
//
wederoepel(ijck) een ider thoonder deser ten eijnde/
van vernieuwinge te geschieden soo voor/
den souv(erijnen) raede van brabant heeren meijer/
e(nde) schepenen van loven als alo(mm)e elders con-/
senterende aldaer inde gewillige condemna-/
tie parate e(nde) reele ex(ecuti)[e] e(nde) in d'affectatie/
als voor, sonder dagement, gelovende (etceter)[a]/
e(nde) alhier mede comparerende d'h(ee)[r] wicken/
s(ecreta)ris van thilt, den welcken bij desen/
is verclaerende e(nde) attesterende dat de/
voors(chreven) panden met geene renten naer/
date vande voors(chreven) deijlingen en sijn/
belast, daer vorens verobligerende als/
voor, Aldus gedaen e(nde) gepass(eer)[t] binnen/
loven ten dage voors(chreven) ter presentie van/
peeter corbeels e(nde) jan coenen als ge-/
tuijgen, sijnde die minute originele deser/
becleet met behoorelijcken segel onderteeckent/
jan van schoelant, als wickens s(ecreta)[ris] an-/
na verheijden, b.wicken s(ecreta)[ris] beneffens mij/
not(ari)s sig(na)tum p(etrus) m(artinus) vanderhaert not(ariu)s 1729/
Welcken volgens den geconst(itueerd)[e] heeft den boven-/
staenden contracte notariael alhier in alle/
sijne poincten vernieuwt, herkent e(nde) gereali-/
seert, eentsaementlijck met behoorelijcke/
vertheijdenisse tot asseurantie vande voors(chreven)/
rente van vijff g(u)l(den)s sjaers opgedraegen/
met behoorel(ijcke) vertheijdenisse die voors(chreven)/
twee paceelen lants e(nde) huijsinge gestaen/
e(nde) gelegen tot thilt hier boven naerder ge-/
designeert mette reg(eno)ten, ende den opdragere/
daeruijt ontgoijt e(nde) onterft sijnde den off(iciae)[l]/
gilbert present e(nde) ten behoeve van jo(ffrouw)[e] anna/
cath(arina) artois beggijntjen ofte haers actie heb-/
bende accepterende, quo facto eadem bona/
reddidit terminis tamq(ua)m op den last der voors(chreven)/
rente van vijff g(u)l(den)s sjaers, die rentgelderen/
obl(igando) submittendo ac renu(ntiando) in forma, coram/
jo(nke)[r] petrus de herckenrode h(e)[re] van roest et(ce)t(er)[a]/
et s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh hac 7 (octo)ber/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer