SAL8327, Act: R°61.2-R°62.2 (38 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°61.2-R°62.2  
Act
Date: 1729-09-01
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers e(nde)/
schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s/
vanderhaert officiael der derde schrijffcamere deser/
stadt loven, uijt crachte e(nde) naer vermogen/
vande onwederoepelijcke procuratie hem als thoonder/
vanden naervolgenden contracte [not(ariae)l], om den selven/
alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren gegeven,/
waer van(den) teneur is volge(nde): Op heden den/
31 julii 1727 compareerde voor mij con(inclijcke)[e]/
not(ari)s present die getuijgen naergen(oem)[t] m(eeste)[r]/
bernardus wiecaert chirurgijn binnen deser stadt/
ter eenre e(nde) jo(ffrouw)[e] joanna maria du prez/
bejaerde dochter alhier ter andere sijden,/
welcke comparanten verclaeren met elckan-/
deren geliquideert te hebben nopende een/
capitael van vierhondert dertigh g(u)l(den)s e(nde) thien/
st(uiivers) courant, den schellinck tot seven st(uijvers) e(nde) inte-/
resten van dijen beseth op seker huijs hoff e(nde) weijde/
groot drije daghmaelen gelegen onder de/
parochie van neervelpen breeder geroert/
inden leenhoff brief vanden 4 september 1722/
onder(teecken)t p.gerardi greff(ie)[r], sulcx dat vande/
voors(chreven) rente e(nde) verloopen tot date deser niet/
meer en resteert als twee hondert vijftigh/
gul(den)s courant, den schellinck tot seven st(uijvers) als/
boven, e(nde) den interest ten penninck sesthien/
dan incas van preciese bet(aeling)[e] uuijtterlijck/
sesse weken naer den valdagh te gestaen a/
vier ten honderde, innegaende op heden date/
deser, soo dat d'eerste jaer verscheijnen sal/
31 julii 1728 e(nde) soo voorts te continueren
//
tot de quijtinge die altijt sal mogen geschieden/
met gelijcke somme cappitaels in couranten/
gelde e(nde) inter[e]sten naer rate van tijde als/
boven, voor welck capittael e(nde) verloopen de/
tweede comparante verbint bij desen haeren/
persoon e(nde) goederen haefve e(nde) erffve present/
e(nde) toecomende e(nde) speciaelijck seker pachthoff appen-/
dentien e(nde) dependentien vandijen gelegen onder/
hedenge t'samen groot ontrent de veertigh/
bunderen op de lasten daerop tegenwoordigh/
uijtgaende breeder geroert inden erff ofte/
herkentenissen brieff van(den) 19[e] maii 1722 onder(teecken)t/
d.buggenhaudt sec(retaris) waer aen gerefereert/
wort, e(nde) mits welcke hypotheque den eersten/
comparant verclaert bij desen te ontslaen/
e(nde) te ontlasten den voors(chreven) huijse met den hoff/
e(nde) weijde groot drije daghm(aelen) als boven, alles onder/
verbant e(nde) gelofte als naer rechte, Consti-/
tuerende onwederoepel(ijck) m(eeste)[rs] [vacat] om te/
compareren voor alle heeren hoven e(nde)/
wetten, daert'versocht e(nde) eenighsints van/
noode saude v mogen wesen e(nde) aldaer het/
gene voors(chreven) herkennende de voorn(oemde) twee/
hondert vijftigh g(u)l(den)s cappitael met de ver-/
loopen op de voorn(oemde) pachthoeve groot ontrent/
40 bunderen, appendentien e(nde) dependentien van/
dijen wettelijck te realiseren e(nde) hypothecqueren/
e(nde) voorts het voors(chreven) huijs, hoff e(nde) weijde naer/
leenhoffs recht wettelijck te ontslaen e(nde)/
vande hier voren genoempden eersten last/
ofte rente te purgeren met den interest/
van dien daer van dependerende, alles onder/
verbant als naer rechte, gelovende e(nde) renuntie-/
rende, namentlijck de tweede comparante aende/
beneficien senat(us) consul(ti) vell(eiam) auth(enticum) si qua mulier/
dies onderricht, depost de tweede comparante
//
moet draegen de oncosten vande goedenisse/
der voors(chreven) resterende twee hondert vijftigh/
gul(den)s capitaels tot den brief inclues Actum/
mechelen present carolus philippus van hesen/
e(nde) arnoldus van diegem als getuijgen sijnde/
de minute deser becleedt met segel volgens/
reglement, bij de comp(aran)ten beneffens mij/
notario onderteeckent onderstont quod attestor/
signatum, j.b.slabbeeck not(ariu)s r(egis) 1727/
Den voors(chreven) geconstitueerden uijt crachte als/
voor heeft den bovenstaenden contracte not(ariae)l/
alhier vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert/
eentsaementlijck tot asseurantie vant'voors(chreven)/
capitael van 250 g(u)l(den)s courant e(nde) croijsen/
dier met behoorelijcke vertheijdenisse opge-/
draegen seker pachthoff appendentien e(nde) de-/
pendentien van dijen gelegen onder hedenge/
t'saemen groot ontrent viertigh bunderen/
hier boven breeder vermelt, e(nde) den opdragere/
daeruijt ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is daerinne/
behoorelijck gegoijt e(nde) geerft den officiael/
gilbert [present e(nde) accepterende] op de last der voors(chreven) rente opden/
[e(nde)] accepterende, quo facto eadem bona reddidit/
terminis tamq(ua)m op den last den voors(chreven) rente/
van 250 g(u)l(den)s courant ten behoeve van m(eeste)[r]/
bernardus wiecaert chirurgijn binnen meche-/
len ofte sijns actie hebbende, de rentgel-/
dersse obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma, et satis et waras prout in dicto/
procuratorio coram jo(nke)[r] petrus de/
herckenrode h(e)[re] van roest (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] cornelis/
berges hac 1[e] septembris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer