SAL8327, Act: R°70.2-V°71.2 (44 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°70.2-V°71.2  
Act
Date: 1729-09-16
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren schepenen/
[van loven] naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s e(nde) off(iciae)l vander/
haert uuijt crachte vande onwederoepel(ijcke)/
procuratie hem als thoonder van(den) naervolge(nde)/
contracte not(ariae)l om den selven alhier te/
vernieuwen herkennen e(nde) realiseren gegeven/
waer van(den) teneur is volge(nde). Op heden/
den 19 augusti 1729 voor mij openbaer not(ari)s/
bij sijne ma(jestij)ts souv(erijnen) raede van brabant ge-/
admitteert tot loven reside(rende) present die getuijgen/
naergen(oem)[t] compare(rende) francis wolff bejaerden/
jonghman innegesetene van wespelaer
//
den welcken bekent wel ende deughdelijck/
ontfangen te hebben wegens het cloister der/
urselinen binnen loven, de somme van drije/
hondert guldens wisselgelt den schellinck/
gerekent tot sesse stuijvers ende d'andere/
specien naeradvenant [dienende dese voor absolu(te) quittantie] ter saecke van welcke/
somme geloeft den voors(chreven) comp(aran)t te gelden/
ende te betaelen eene jaerel(ijcksche) rente van vijffthien/
guldens s'jaers den penninck xx cours nemende/
dat deser, sulckx dat het eerste jaer van be-/
taelinge vallen ende verschijnen sal den 19/
augusti 1730 ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot d'affquijtinge toe, die altijdt sal/
mogen geschieden als het den rentgelder/
gelieven sal, t'eender reijse in munte als/
voor ende met volle rente, los ende vrije/
van alle lasten bedacht ofte onbedacht, daer/
vorens verobligerende sijnen persoon ende alle/
sijne goederen, meubelen ende immeubelen/
present e(nde) toecome(nde) met submissie e(nde) renunt(iatie)/
als naer recht, ende namentlijck een daghm(ael)/
lants gelegen ontrent het eijcken tot/
wespelaer rege(noten) de straete in ii[e] sijden,/
gilis willems ter iii[e] jan verschoor ter iiii sijden/
Item een halff daghm(ael) broeckx gelegen int/
wespelaeren broeck rege(noten) de leijbeke ter i[e]/
sijn selfs ter ii[e] het broeckvelt ter iii[e] de/
wed(uw)[e] van laer ter iiii[e] sijden, beijde dese/
parceelen in coop hebbende tegens d'erffgen(aemen)/
jo(ffrouw)[e] iperseele tot mechelen ende waer-/
inne hij comp(aran)t geloeft hem ten eersten/
te sullen doen in goeden ten eijnde van affec-/
tatie tot voldoeninge van welcke coopsomme/
den comp(aran)t dese penningen is lichtende/
Item huijs ende hoff e(nde) landt groot een daghmael/
gelegen tot wespelaer rege(noten) het straetjen naer/
het missecum velt ter i[e] een clijn straetjen oist/
ter ii[e] d'erffgen(aemen) joos van laer suijd ter iii[e]/
peeter wolff west ter iiii sijden
//
Item een halff daghm(ael) broeckx int achterste/
hulsterbroeck aldaer rege(noten) het broeck velt ter i[e]/
de leijgracht ter ii[e] peeter waijenborghs ter iii/
beijde dese leste posten? den comp(aran)t compete(rende)/
bij deijlinge gepasseert voor de weth van/
wespelaer den 19[e] (novem)ber 1724 ondert(eecken)t j.rijdams/
greffier ende aldaer getauxeert op drij hondert/
eenentwintigh gul(den)s/
Item een halff boender lants tot wespelaer/
op het vorste broeck velt, rege(noten) d'abdije van/
parck ter i[e] de cappelrije van wespelaer ter ii[e]/
d'erffgen(aemen) zegers ter iii[e] d'erffgen(aemen) anthoen schoo-/
vaerts met een daghm(ael) ter iiii sijden/
Item onderhalff daghmael lants onder wespelaer/
rege(noten) het broeckvelt ter i[e] mijn h(ee)[r] doms ter ii[e]/
den h(ee)[r] van wespelaer ter iii[e] ende s'heeren straete/
ter iiii sijden/
Item alnoch eene capitaele rente van twee/
hondert gul(den)s courant als den voors(chreven) comp(aran)t is/
treckende ten laste van jan de becker ende/
maria janssens gehuijsschen tot wespelaer, die/
nu betaelt wort door jan cloutens als getrouwt/
met de voors(chreven) maria janssens volgens rentbeken-/
tenisse de date 12 maii 1724 gepasseert voor den/
not(ari)s golfus tot haecht reside(rende) warranderende/
allen de voors(chreven) goederen ende renten voor los/
ende vrije behoudelijck op s'heeren chijns/
sonder voorder, daer vorens gaurrantschap ge-/
lovende in forma, met consent in d'affectatie/
tot asseurantie der voors(chreven) capitaele rente ende/
croisen dijer, soo bij deser stadts mainmise/
decreet ende herdecreet als opdracht dijer, alles/
sonder voorgaende daghement onder obligatie/
als voor, Constituerende ten effecte van dijen/
onwederoepelijck een ider thoonder deser, ten/
eijnde van vernieuwinge te geschieden, soo/
voor den souv(erijnen) raede van brabant, heeren/
meijer ende schepenen van loven als alomme/
elders, consenterende aldaer inde gewillige con-/
demnatie ende affectatie als voor, allen d'welck
//
bij de eerw(eerdige) moeder ende andere discreten vant'/
voors(chreven) cloister wort geaccepteert/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven ten/
daghe voors(chreven) ter presentie van(den) eerw(eerdige) heere/
leonardus striethaegen canoninck der colle-/
giaele kercke van s(in)[t] peeters, ende jo(ann)es/
bap(tist)ta everaerts als getuijgen, sijnde die minute/
originele deser becleet met behoorelijck zegel/
onderteeckent met het marck van francis/
wolffs, m(arie) magdalena r(eligieu)[se] ursuline overste,/
marie cecile r(eligieu)[se] ursuline perfecte, marie/
francoise r(eligieu)[se] ursuline conselliere, angeline/
r(eligieu)[se] ursuline consilliere, marie ignace r(eligieu)[se]/
ursuline procuraterse, l(eonardus) j(osephus) streithagen/
can(onincus) s(anc)[ti] petri pres(ident) tril(ingue) 1729 j(oannes) b(aptista) everaerts/
beneffens mij not(ari)s, quod attestor signatum/
p(etrus) m(artinus) vander haert not(ariu)s pub(licu)s 1729/
Aldus vernieuwt, e(nde) herkent bij den voors(chreven)/
geconst(itueer)[den] den voors(chreven) voors(chreven) contracte/
not(ariae)l, consenterende als inden selven/
den rentgeldere obligando, submittendo/
ac renu(n)t(iando) in forma coram jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode heere van/
roest (etceter)[a] et s(ieu)[r] cornelis berses/
hac 16 ix (septem)ber 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1758-08-21
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-29 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij acte/
gepasseert voor/
den not(ari)s m.j.b./
vanderhaert, in/
date 18 aug(us)[ti] 1758/
dat de nevenstaende/
rente e(nde) interesten/
dier is gequeten/
door elisabeth/
dirix weduwe/
francis wolff, quare/
vacat hac 21 aug(us)[ti]/
1758/
p(etrus) j(udocus) m(artinus) wirix off(icia)[lis]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer