SAL8327, Act: R°82.1-V°83.2 (50 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°82.1-V°83.2  
Act
Date: 1729-09-24
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-05 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen/
den not(ari)s e(nde) off(iciae)[l] vanderhaert uijt crachte/
van d'onwederoepelijcke procuratie, hem/
als thoonder vanden naervolge(nde) contracte/
not(ariae)l, om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen e(nde) realiseren gegeven waer/
van(den) teneur is volge(nde) Op heden 19 (septem)ber/
1729 voor mij openbaer not(ari)s tot loven/
residerende present die getuijgen naerge-/
noemt comparerende s(ieu)[r] jo(ann)es bap(tis)[ta] fri-/
aerd weduwenaer wijlen jo(ffrouw)[e] elisabeth/
vranckx innegesetene hooftsmet deser/
stadt, bekende bij desen wel e(nde) deugh-/
delijck ontfangen te hebben uuijt/
handen van huijbrecht de keijser/
innegesetene van haesrode de/
somme van negen hondert tachen-/
tigh g(u)l(den)s thien st(uijvers) wisselgelt den/
schellinck tot sesse st(uijvers) e(nde) d'andere spe-/
cien naeradvenant gerekent, diene(nde)/
dese voor absolute quittantie, e(nde) dat in/
voldoeninghe van(den) coopprijs, ongelt ende/
stuijvergelt Ierst over een half boin-/
der lants onder haesrode gelegen inden/
conijnenhoeck reg(eno)ten vlierbeeck bossch/
ter i[e] het collegie drutii ter ii[e]/
jo(ffrouw)[e] t'santels beggijntjen ter iii e(nde)/
guilliam van kerckhoven ter iiii sijden
//
Item een half boinder lants gelegen/
als voor reg(eno)ten d'erffge(naemen) van(de) pens(iona)[r(is)]/
de vroije ter i[e] d'abdije van vlierbeeck/
ter ii[e] guilliam van kerckhoven ter/
iii[e] sijden belast met 1 halster coren/
e(nde) ii d(enieren) boon aen drutii/
Item een boinder min een vieren-/
deel lants inde graumere onder haes-/
rode gen(oem)[t] het materstuck reg(eno)ten/
d'abdije van vlierbeeck in drije sijden/
het collegie drutii ter iiii sijden belast/
met clijnen cheijns/
Item e(nde) finaelijck over een derdedeel/
van een boinder lants gelegen in er-/
pendael onder haesrode reg(eno)ten hendrick/
van obbergen ter i[e] den h(eilige) geest/
van loven ter ii[e] den h(eilige) geest van/
bierbeeck ter iii het collegie drutii/
ter iiii[e] sijden belast met een/
halster coren aen(den) h(eilige) geest oft kercke/
van bierbeeck, alles achtervolgens die/
conditien daer over gehouden door/
mij onderges(chreven) not(ari)s den 9 deser, de welcke/
alhier worden gehouden voor geinsereert/
e(nde) gerepeteert, mits d'welck ver-/
claert hij comp(aran)t tot de voors(chreven) goederen/
geen voorder recht, actie nochte/
pretentie meer te hebben directelijck/
nochte indirectelijck, surrogerende
//
alvolgens den voors(chreven) huijbrecht de keijser/
e(nde) catharina van salm gehuijsschen/
in sijne plaetse, stede e(nde) gerechtigheijt/
sonder reserve soo e(nde) gelijck de selve/
goederen hem comp(aran)t sijn aengecomen/
uijtten hooffde van wijlen sijne voors(chreven)/
huijsvr(ouw)e, de welcke gestorven is sonder/
wettige oir achter te laeten, e(nde) van(de)/
welcke hij is universelen erffgen(aem)/
volgens haer testament gepasseert voor/
den not(ari)s du rij den 27 april 1729 met/
geloefte van gaurrantschap als inde/
voors(chreven) geciteerde conditien alles onder/
obligatie van sijnen persoon e(nde) goederen/
present e(nde) toecomende met submissie/
e(nde) renun(tia)tie als naer recht, allen d'/
welck bij den voors(chreven) de keijser wort/
geaccepteert, Constitue(rende) ten effecte/
van dijen onwederoepelijck een ider/
thoonder deser ten eijnde van ver-/
nieuwinge te geschieden soo voor/
den souv(erijnen) raede van brabant h(e)[ren] meij-/
er e(nde) schepenen van loven als alo(mm)e/
elders consente(rende) aldaer inde gewilli-/
ge condemnatie parate e(nde) reele ex(ecuti)[e]/
mitsg(aede)rs in d'ontgoedenisse e(nde) goed(eniss)[e]/
sonder dagement gelovende (etceter)[a] Aldus/
gedaen e(nde) gepass(eer)[t] [binnen loven] ten dage voors(chreven) ter/
presentie van(den) eerw(eerdige) h(e)[re] a hendricus/
van limborgh pristere (etceter)[a] e(nde) jacobus
//
hermans als getuijgen sijnde die minute ori-/
ginele deser becleedt met behoorel(ijcken) segel/
bij den voors(chreven) transportant e(nde) accep(tan)ten/
respective beneffens mij not(ari)s onderteeckent/
quod attestor signatum p(etrus) m(artinus) vander/
haert not(ariu)s pub(licu)s 1729/
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] uuijt crachte als voor/
heeft den bovenstaenden contracte not(ariae)l/
in alle sijne poincten e(nde) clausulen alhier ver-/
nieuwt, herkent e(nde) gerealiseert, eentsae-/
mentlijck met behoorelijcke vertheijdenisse/
opgedraegen allen die voors(chreven) goederen gelegen/
onder haesrode ten contracte naerder ver-/
melt, e(nde) den opdragere daeruijt ontgoijt/
e(nde) onterft sijnde, soo is daerinne behoorel(ijck)/
gegoijt e(nde) geerft den off(iciae)[l] gilbert present/
e(nde) ten behoeve van huijbrecht de keijser e(nde)/
catharina van salm gehuijsschen ofte huns/
actie hebbende accepterende, et waras/
die voors(chreven) parceelen opde cheijnsen e(nde) lasten/
hier boven gespecificeert e(nde) voorts meer/
ingevolge de conditien daer over gehouden/
per monitionem iure et satis et waras/
den transportant obl(igando) subm(ittendo) ac renu(ntiando)/
in forma coram jo(nke)[r] wilhelmus van/
bemmel et s(ieu)[r] cornelis berses hac 24/
(septem)ber 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer