SAL8327, Act: R°84.1-V°85.1 (51 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°84.1-V°85.1  
Act
Date: 1729-09-24
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-09 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] schepenen van/
loven naergenoemt gestaen den officiael gilbert/
uuijt crachte vande onwederoepel(ijcke) procuratie/
hem als thoonder vanden naervolge(nde) contracte/
notariael om den selven alhier te vernieuwen/
ende herkennen gegeven, waer van den/
teneur is volgende Op heden 1[en] meert 1729/
voor mij notaris tot loven residere(nde) present/
die getuijgen naergenoemt compareerde/
hendrick vanden put innegesetenen van/
meerbeeck bij everberch getrouwt met maria/
oliviers die desen sal comen approberen,/
den welcken kent ontfangen te hebben van(de)/
eerw(eerdig)[e] moeder ancilla vant'godtshuijs der/
annuntiaten binnen loven de somme van/
drije hondert guldens loopende gelt den/
schellinck tot seven stuijvers ende soo van/
alle andere specien dienende dese voor/
quit(tan)tie, ter saecke van welcke somme/
den comp(ara)nt geloeft te gelden ende te/
betaelen ten behoeve vant'v(oorschreven) godtshuijs,/
de voornoemde ancilla present e(nde) acceptere(nde)/
eene erffel(ijcke) rente van twelff gul(dens) s'jaers/
cours nemende date deser ende altijt te/
verscheijnen t'elcken eersten meert in het v(oorschreven)/
clooster te leveren los ende liber van alle/
lasten ende exactien t'zij x xx mindere ofte/
meerdere penningen, beden, subsidien, con-/
tributien ingevalle ende van alle [andere] igewelcke/
impositien innegeset ofte naermaels inne/
te stellen, hoedaenich e(nde) van wat natuere/
die souden mogen wesen nijettegenstae(nde) eenige
//
placcaerten ter contrarien waer aen den/
comp(ara)nt derogeert mits desen, ende soo voorts/
van jaere te jaere altoos in courant gelt/
tot die quijtinge toe die sal mogen geschieden/
met hondert guldens s'maels in munte volgens/
de tegenwoordige evaluatie den schellinck/
tot vii s(chellingen) ende alsoo van alle hoogere specien/
naer advenant met den proportionelen/
interest van het loopende jaer ende costen/
daer van dependere(nde), obligerende den comp(ara)nt/
tot asseurantie soo van het capitael als/
intrest sijnen persoon ende goederen, meubelen/
ende immeubelen present e(nde) toecomende,/
ende naementlijck eerst een halff dachwant/
landts gelegen onder meerbeeck voors(chreven)/
rege(noten) t'clooster van terbanck in twee/
sijden ende peeter bulens ter iii[e],/
Item vijff vierendeelen landts onder meerbeeck/
voors(chreven) inde connebinne rege(noten) d'erffge(naemen) gillis/
van meerbeeck ter i[e] merten peeters ter/
ii[e], peeter bulens ende sijne hooghw(aerdigheij)[t] den h(e)[re]/
bisschop van gendt ter andere zeijden,/
Item noch vijff vierendeelen lants tot meerbeeck/
v(oorschreven) aenden beijswegh ter i[e] t'clooster van/
cortenberch ter ii[e] die vant roode clooster/
ter iii[e] ende mijn h(ee)[r] van schutteput ter iiii[e] sijden/
belast met iii molevaten coren aenden grooten h(eilige)/
geest van loven,/
Item een halff dachwant landts tot meerbeeck/
v(oorschreven) rege(noten) die van terbanck ter i[e] peeter/
bulens ter ii[e] sijne hooghw(aerdigheij)[t] den h(e)[re] bisschop van/
gent ter iii[e] ende merten peeters ter iiii[e] sijden
//
de voors(chreven) vier parceelen aenden comparant/
toegecomen uuijt hooffde van sijne ouders/
wijlen jan van den put ende catarina van/
espen volgens scheijd(ing)[e] ende deijl(ing)[e] gepass(eer)t voor/
de weth van meerbeeck v(oorschreven), met sijne mede/
condividenten opden 19 (decem)ber 1719 ende nijet/
voorders belast dan v(oorschreven) is, ten waere met/
cleijnen chijns, des hij nijet en weet,/
Item verclaert alnoch te verobligeren thien/
vierendeelen lants gelegen onder beijsem/
inden neckwinckel rege(noten) jo(nke)[r] van winge ter/
i[e] geerart tempier ter ii[e], mijn h(ee)[r] de fraije/
over den ad(vocae)[t] colen ter iii[e] ende jan stroijkens/
ter iiii[e] bij hem vercregen tegens d'erffge(naemen)/
hertals waer van de goed(eniss)[e] met den eersten/
sal geschieden tot affecta(ti)e deser/
Item een dachmael ende xxi roeden bempts/
tot beijssem voors(chreven) gelegen aenden steenwegh/
bij brugge den voors(chreven) steenwegh daer door/
loope(nde), rege(noten) de 7 slaepers binnen loven in 2/
zeijden, de pastorije van beijssem ter iii[e], de/
beke ende anthoen pasteels ter andere, ver-/
cregen als voor ende belast met twee gansen/
aende fonda(ti)e van(de) h(eilige) drijevuldicheijt oft seven/
slaepers van loven v(oorschreven), waer van insgel(ijcx) de/
goed(eniss)[e] sal geschieden, consentere(nde) over de v(oorschreven)/
goederen inde behoorel(ijcke) affecta(ti)e bij opdracht oft/
mainmise, mede int'decreet der h(e)[ren] schepe(nen) van/
loven, ten eijnde v(oorschreven) onwederoepel(ijck) Constituere(nde)/
allen thoonder deser ofte dobbel auth(entiec)[q] om te/
compareren voorden souv(erijn)[en] raede van brabant/
h(e)[ren] meijer ende schepe(nen) van loven oft elders des/
behoore(nde) om den inhoudt deser aldaer te laeten
//
te laeten vernieuwen ende consenteren in/
condemna(ti)e vol(ontai)[r] als mede inde voors(chreven) affectatie/
sonder v(oor)gaende daegem(en)[t] nijettegenstae(nde) die suranne-/
ringe, garandere(nde) den comp(ara)nt de v(oorschreven) panden voor/
suffisante hypoteque, met gelofte van voordere/
genoechdoeninge ingevalle, ende is hier mede com-/
parere(nde) guiliam van espen innegesetenen van/
meerbeeck v(oorschreven) den wel(cken) verclaert sigh te stellen/
borge e(nde) cautionaris als p(ri)n(ci)pael voor den v(oorschreven) van(den)/
put tot dat hij sal wesen in volle besit vande twee/
leste gecochte panden ende dese rente sal wesen/
geaffecteert, renuntiere(nde) ten dien eijnde aent'bene-/
ficie van order ende discussie daervan onderricht/
sijnde, met constitutie e(nde) onder obl(igati)[e] als voor,/
Aldus gedaen ten tijde v(oorschreven) ter p(rese)ntie van(den) eerw(eerdige) h(e)[re]/
joannes de cloux priester (etceter)[a] e(nde) van franciscus/
guill(ielmus) tibaut getuijgen hier toe aensocht, sijnde/
d'originele minute deser becleet met behoorel(ijcken)/
segel ond(erteecken)[t] henderick van(den) put, gillam van espen/
leeger staet me presente sign(atum) j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s 1729/
Op heden 21 aug(us)[ti] 1729 compareerde maria oliviers/
huijsvr(ouw)e van hendrick van(den) put dewelcke lecture/
gehadt hebbende van(de) bovenstae(nde) acte van lichtinge/
heeft de selve geapprobeert ende gelaudeert in/
alle haere poincten ende ar(ticu)len, haer tot asseu-/
rantie dijer verbinde(nde) persoon e(nde) goederen, met/
constitutie tot condemna(ti)e vol(ontai)[r] als bij de selve/
present s(ieu)[r] libertus froidmont e(nde) franciscus guill(ielmus)/
tibaut getuijgen, ond(erteecken)[t] m(aria) oliviers, l(ibertus) froidmont f(ranciscus)/
g(uillielmus) tibaut 1729 et à me not(ari)o q(uo)d attestor sig(natum) j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Aldus v(er)nieuwt e(nde) herkent de voors(chreven) acte in alle haere/
poincten e(nde) conditien consentere(nde) als inde sel(ve) obliga(ndo)/
subm(ittendo) ac renun(tiando) prout in forma coram jo(nke)[r] willem van/
bemmel ende s(ieu)[r] cornelis berses 24 septemb(er) 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer