SAL8327, Act: R°89.2-V°90.1 (55 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°89.2-V°90.1  
Act
Date: 1729-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-14 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere luijtenants meijer/
ende der heeren schepenen van loven naerbe-/
schreven gestaen den officiael lanckmans uuijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwe-/
derroepelijcke procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte notariael om/
den selven alhier te vernieuwen herkennen/
ende realiseren gegheven, waer/
van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde: Op heden xxiii[e]/
september xvii[c] neghenentwintigh/
voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert tot/
loven residerende present die getuijghen/
naergenoempt compareerden s(ieu)[r] libertus/
froidmont, s(ieu)[r] joannes franckaert met/
jouff(rouw)[e] maria theresia froidmont ge-/
huijsschen e(nde) jacobus antonius du rij/
in houwelijck gehadt hebbende jouff(rouw)[e]/
wijlen catharina froidmont, dewelcke/
overleijdt hebbende de onmoghelijckheijt/
van gevoeghelijck in partagie te connen/
stellen seker huijs hun indivies com-/
peterende binnen dese stadt gestaen/
opde proesstraete met appendentien/
dijer alwaer den voors(chreven) du rij is woonende/
genoempt de wilde cat, regenoten het/
huijs genoempt den blauwen hondt ter i[e],/
het wit schaep ter ii[re], den engel van/
achter e(nde) beseijden ter iii[re], e(nde) de voors(chreven)
//
proofstraete van voore ter iiii[re] sijden,/
hebben verclaert het selven huijs geschat/
ende gepriseert te hebben innegevolghe deser/
stadts costuijmen, op ende tot de somme/
van vierentwintigh hondert guldens wissel-/
geldt boven den chijns van neghen oorden/
sjaers daer op uuijtgaende aen den grooten/
h(eilige) geest alhier, hebbende den voors(chreven) du rij/
dijenvolghens verclaert het selven huijs/
hoff ende appendentien te aenveerden/
boven den gemelden chijns voor de voors(chreven)/
somme van twee duijsent vier hondert/
guldens: Te weten aen den voors(chreven) s(ieu)[r] froidmont/
acht hondert guldens, aen den voornoempden/
s(ieu)[r] franckaert cum sua gelijcke acht/
hondert guldens die sij respectivelijck,/
ieder int besonder van den voors(chreven) du rij/
acceptanten kennen ontfanghen te hebben,/
dienende desen voor volle e(nde) absolute/
quittantie,/
ende nopende het resterende derden deel/
in eijghendom toecomende aen de kinderen/
vanden voors(chreven) du rij tot gelijcke somme/
van acht hondert guldens, sal hij du rij de/
selve somme ten behoeve vande selve/
sijne kinderen verantwoorden, ende de welcke/
op het huijs sal blijven versekert oft anders-/
sints bij hem du rij elders gereappliceert,/
verclaerende dijenvolghens de compa-/
ranten hun tot het voors(chreven) huijs e(nde) appendentien/
geen recht noch actie meer te reserveren/
dan hun voors(chreven) respectief paert e(nde) deel/
geheelijck ten behoeve des acceptants te/
hebben gecedeert ende getransporteert met/
vollen rechte, den selven surrogerende in hunne/
plaetse ende stede op den last vanden voors(chreven)/
chijns sonder meer, daer voor ieder voor
//
sijn paert garrant gelovende onder verbandt/
ende obligatie van hunne persoonen ende/
goederen meubelen ende immeubelen present/
ende toecomende,/
ende aengaende die andere resterende/
onverdeijlde goederen de selve sullen in drije/
gelijcke deelen gepartageert worden op/
conditie van op dijen voet draeghende/
de passive lasten e(nde) schulden het sterffhuijs/
ende de voors(chreven) goederen raeckende, ende/
waer mede deselve sullen bewonden belast/
te sijn, tot welckers asseurantie ende/
van desen contracte de voors(chreven) andere/
goederen sullen verbonden blijven/
Boven dijen belooft den voors(chreven) du rij geene/
devoiren nochte vacatien te sullen pretenderen/
die hij soude moeten doen tot uijttinge/
vande moeijelijckheden die souden comen/
voor te vallen over het voors(chreven) sterffhuijs,/
dan niet als sijn verschot. Gelovende partijen/
in wederseijts hun hier naer te reguleren/
onder verbandt e(nde) obligatie als naer/
rechten Constituerende dijenvolghens allen thoonder/
deser ofte dobbel authenticq om te compareren/
voor den souverijnen raede van brabant, heeren/
wethouderen deser stadt loven oft elders des behoorende/
om aldaer te consenteren in condemnatie volon-/
tair, mitsgaeders in ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
in forma sonder voorgaende daghement/
Ende alsoo den voors(chreven) s(ieu)[r] joannes franckaert/
alhier niet en is present, maer alleenelijck/
sijne huijsvr(ouw)e die alleen is hebbende de bestieringhe/
van negotie ende huijshouden, ende dit haer/
raeckende, soo sal dit door hem geapprobeert/
worden. Aldus gedaen ende gepasseert ten/
tijde voors(chreven) ter presentie van franciscus gui-/
lielmus thibaut ende van petrus beetens getuijghen
//
hier toe aensocht, d'originele minute deser - becleedt met/
behoorelijcken segel - is onderteeckent l(ibertus) froidmont, maria/
theresia froidmont, j(acobus) a(ntonius) du rij, f(ranciscus) g(uilielmus) thibaut 1729/
p(etrus) beetens, leeger stont me presente ende onder-/
teeckent gasp(ar) l'archier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus/
1729/
Depost 28[e] (septem)bris 1729 compareerde s(ieu)[r] joannes/
franckaert, den welcken lecture gehadt hebbende/
der bovenstaende acte, heeft verclaert deselve te/
lauderen e(nde) approberen in alle poincten clausulen e(nde) articulen/
obligerende, submitterende ende consenterende als/
in de selve, voorders bekent over sijn paert e(nde) continge/
voldaen te wesen, ter presentie van franciscus gui-/
lielmus thibaut e(nde) petrus beetens als getuijghen/
signatum joannes franckaer, e(nde) f(ranciscus) g(uilielmus) thibaut/
testis 1729, onder stont concordantiam attestor/
signatum gasp(ar) l'archier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1729/
Welckenvolghens den voors(chreven) geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermoghen als voor heeft den bovenstaenden/
contracte notariael in alle e(nde) iegewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) articulen alhier vernieuwt, herkent/
ende gerealiseert, eentsaementlijck met behoore-/
lijcke vertheijdenisse opgedraeghen seker huijs/
e(nde) hoff appendentien ende dependentien dijer genoempt/
de wilde cat gestaen e(nde) geleghen binnen dese stadt/
op de proefstraete, tusschen sijne regenoten/
ten contracte naerder gespecificeert, ende/
mits d'ordonnantie van rechte die transportanten/
daer uuijt ontgoeijt e(nde) onterft wesende, soo/
is ter manisse des heere luijtenant meijer/
ende wijsdomme der naergenoempde heeren/
schepenen inden voors(chreven) huijse e(nde) hoff appendentien e(nde)/
dependentien dijer behoorelijck gegoeijt e(nde) geerft m(eeste)r/
jacobus anthonius du rij notaris e(nde) procur(eur) deser stadt/
alhier present accepterende voor hem sijne erffven/
e(nde) naercomelinghen oft sijns actie hebbende, Ende/
voorts heeft den voors(chreven) geconstitueerden tot asseurantie/
soo vant garrant als van den bovenstaenden contacte/
opgedraeghen alle andere onverdeijlde goederen der trans-/
portanten, ende ter manisse e(nde) wijsdomme als voor/
expos(ito) impositus est den voors(chreven) du rij quo facto et/
ipse iterum reddidit op den last vant geseijt garrandt/
den voors(chreven) opdragere per monitionem iure satis et/
waras oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
et prout in prædicto contractu coram jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roost (etceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] cornelius/
berges scab(inis) hac xxviii[a] (septem)bris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer