SAL8327, Act: R°99.2-V°100.1 (63 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°99.2-V°100.1  
Act
Date: 1729-10-11
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-22 by pieter-jan lahaye
[goedenisse van evictie van 3 daghm(aelen) onder thilt 7 (octo)ber 1729 vide hier voor 23 julii 1729]/
In tegenwordigheijt der heeren meijers ende/
schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael ende notaris l'archier/
uuijt crachte ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procuratie hem als/
thoonder van sekeren contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende realiseren gegheven,/
waer van den teneur is volghende/
van woordt tot woorde: Op heden den/
dertighsten meert xvii[c] vijfthien compa-/
rerende voor mij openbaer notaris/
present de getuijghen naergenoempt franchois/
bauwelers met maria verkammen sijne/
huijsvrauwe ingesetene van haeght haer/
assisterende ende authoriserende, welcke/
comparanten bekennen wel ende deughde-/
lijck van opden tweeden deser ter rente/
opgenomen ende ontfanghen te hebben/
van jouff(rouw)[e] maria de gotter weduwe/
wijlen s(ieu)[r] cornelis persoons de somme/
van seven hondert guldens courant gelt/
den schellinck tot seven stuijvers ende/
d'andere specien naeradvenant, dienende/
dese daer over voor absolute quittantie/
waer vooren sij comparanten aen de voors(chreven)/
jouff(rouw)[e] de gotter ofte haere actie hebbende/
beloven te betaelen intrest ten penninck/
sesthien, behoudens dat sij sullen gestaen, mits/
doende jaerelijckx preciese betaelinghe
//
uijtterlijck ses weken naer den vervaldagh/
met den penninck fijffentwintigh ende/
alsoo achtentwintigh guldens t'sjaers/
vrije suijver gelt sonder eenige lasten/
te moghen corten van wat nature/
die souden moghen wesen alwaert/
oock soo dat sijne majesteijts plac-/
caertten hier over uijt te sijnden/
anders waeren disponerende, waer aen/
sij derogeren bij desen voor soo veel/
als in hun is, ingegaen sijnde van/
opden tweeden deser soo dat d'eerste/
jaer vallen ende verschijnen sal den/
tweeden meert van den toecomenden/
jaere 1716 ende soo voorts tot de quijtinge/
dier die altijt sal moghen geschieden/
met gelijcke somme capitals in courant/
ende verschenen verloopen naer rata/
van tijde daer vooren verbindende/
hunne solidaire persoonen e(nde) goederen/
haeff ende erffve present ende toecomende/
ende specialijck seker huijs met den/
lande gronde ende toebehoorten groot/
onbegrepen der maete drije daghwanden/
geleghen tot haeght voors(chreven) aende/
biestheijde het heijken ter eenre, willem/
van langendonck ter tweedere sijden/
belast met den gerechten heeren chijns/
bij de comparanten in coope vercreghen/
tegens jan van weesbeeck, Item/
sekeren bempt groot ontrent drije/
daghmaelen onbegrepen der juste maete/
geleghen tot haeght voors(chreven) regenoten de
//
goederen van s(in)[t] job ter eenre, de leijbecke/
ter weedere ende gillis vander hoeven ter/
derdere sijden voor los ende vrije goet,/
Item een daghmael bempts oock gelegen/
binnen haeght voors(chreven) aent heijsbroeck,/
die leijbecke ter eenre, het clooster/
van roosendael ter tweedere, die schole/
van haeght ter derdere sijden oock los e(nde)/
vrije goet daer op waerschap ende guarrand/
gelovende, hem eersten comparant/
toecomende bij schijdinge e(nde) deijlinghe/
gepasseert binnen wechter voor den/
notaris a.staes op den 13[e] november [vacat]/
met belofte van altijt des aensocht/
te sullen stellen naerdere hypotecque,/
Constituerende voorts onwederroepelijck/
mits desen [vacat] omme te com-/
pareren voor sijne ma(jestij)ts grooten raede,/
souverijnen raede van brabant,/
schepenen deser stede, wethouderen van/
haeght ende alomme elders daert/
versocht sal worden, ende aldaer/
t'gene voors(chreven) is herkennende ende/
vernieuwende hun constituanten/
elck een voor al als principael ende/
in solidum int onderhout dier volontai-/
relijck te doen ende laeten condemneren/
met costen ende om de voors(chreven) rente/
op de voors(chreven) partijen van goederen wettelijck/
te laeten hypotecqueren ende realiseren/
ten coste vande constituanten/
soo van pontpenningen, brief als/
anderssints (etceter)[a] Aldus gedaen e(nde) gepasseert/
binnen mechelen present abraham
//
van poppel ende jan schaefts als/
getuijghen ende is de minute deser ge-/
schreven op sijnen behoorelijcken segel bij/
de comparanten beneffens mij notario/
onderteeckent quod attestor signatum/
pet(rus) de rees not(ariu)s reg(is)/
Welckenvolghens den voorscheven geconstitueerden/
uuijt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne/
poincten clauselen e(nde) articulen alhier/
vernieuwt, herkent ende gerealiseert,/
eentsaementlijck tot asseurantie soo/
vande bovenstaende capitaele rente van/
seven hondert guldens courant als jaere-/
lijckschen interest dijer opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse seker huijs/
ende landt met de twee stucken bempts/
respective geleghen onder haeght tusschen/
hunne regenoten ten contracte naerder/
gespecificeert, ende mits d'ordonnantie van/
rechte ter manisse des heere meijers/
ende wijsdomme der naergenoempde heeren/
schepenen expos(ito) impositus est den procur(eur) e(nde)/
notaris du rij inden naem e(nde) ten behoeve van/
jouff(rouw)[e] maria de gotter weduwe wijlen/
s(ieu)[r] cornelis persoons oft haers actie hebbende,/
quo facto et ipse iterum reddidit eadem/
bona op den last der voortaene rente van/
seven hondert guldens courant capitaels croise-/
rende ten penninck xvi terminis tamquam/
bene persolvendum, den voors(chreven) opdraegere/
per monitionem, iure, satis et waras/
oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando in forma/
et prout in prædicto contractu coram/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere van baijenrieu laijens/
ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hiacintus jacobus schouten scabi(nis) hac/
xi[a] (octo)bris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1763-06-05
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-22 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
manuale/
quittantie/
behoorelijck/
besegelt, ond(erteecken)[t]/
m.c.vandermeeren/
de date 2 feb(rua)rii/
1762 dat de/
nevenstaende/
rente van 700/
gul(den)s capitaels/
is gequeten/
quare vacat/
hac 5 junii 1763/
quod attestor/
p(etrus) j(udocus) m(artinus) wirix off(icia)lis
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer