SAL8327, Act: V°37.3-V°39.1 (25 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°37.3-V°39.1  
Act
Date: 1729-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-27 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt van jon(ke)[r] albert francois/
van winghe president schepene locum tenens/
prætoris, ende vande heeren schepenen/
van loven naerbeschreven gestaen/
den officiael ende notaris l'archier uuijt/
crachte ende naer vermoghen van de/
onwederroepelijcke procuratie hem/
als thoonder van sekeren contracte/
notariael om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende realiseren gegheven/
waer van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde: Op heden den 27[e] junii/
xvii[c] neghenentwintigh comparuit/
coram me ondergeschreven notaris/
geadmitteert in den souverijnen raede/
van brabant binnen thienen residerende/
ende ter presentie van die getuijghen
//
onder te noemen s(ieu)[r] petrus matthues inge-/
setene van neerlinter, denwelcken heeft/
bekent ende verclaert, soo ende gelijck hij/
verclaert ende bekent mits desen verkocht/
gecedeert ende getransporteert te hebben/
aen jo(nke)[r] theodorus bernardus vanden/
berghe secretaris der voorschreve/
stadt van thienen alhier present ende/
accepterende alsulcke rente van negen/
guldens seven stuijvers en halven sjaers/
als den voorschreven comparant is/
heffende ten laste van peeter struijs/
sone hendrickx woonende tot neerlinter/
geconstitueert ende gehypotequeert op/
huijs ende hoff met sijne appendentien/
ende dependentien gelegen onder neerlinter/
voorschreven regen(oten) de straete, den/
heere van neerlinter nu den comparant/
bij coop, den selven comparant ende/
d'erffgenaemen claes matthues volgens/
acte gepasseert voor den not(ari)s j.g.lee-/
mans binnen die stadt sout leeuw/
opden 17[e] (novem)bris 1714 ende gichte daer/
op gevolght voor meijer ende schepenen/
der selve heerlijckheijt van neerlinter/
opden 25[e] 1715 onderteeckent dresens/
s(ecreta)ris, jaerlijckx verschijnende opden 17[e] (novem)bris/
welck verloop te verschijnende opden/
17[e] (novem)bris toecomende oock sal wesen/
tot profijt ende behoeve des heere/
acceptants, ende dat voor de somme/
van hondert vijfftigh guldens courant/
geldt, van welcke somme den comparant/
ende cedent bekent voldaen te sijn
//
door den heere acceptant dienende dese/
voor quittantie, waranderende den voors(chreven)/
comparant die voorschreve rente van/
negen guldens seven stuijvers en halff/
voor los vrij ende onbelast, daer over/
volle guarandschap gelovende, met/
voordere gelofte van des versocht/
sijnde ten behoeve des heere acceptant/
ofte sijns actie hebbende t'sijnen/
contentemente naerdere hipoteque/
ende ende pandt te sullen stellen/
met belofte van voor de vali-/
diteijt der selve rente ende suffi-/
santie der voorschreve rente/
altijt te sullen innestaen, hebbende/
tot dijen den comparant in handen/
mijns notaris gepresteert den eedt/
dat die voorschreve getransporteerde/
rente is onbelast ende onveralieneert/
daer over andermael guaranschap/
gelovende, belovende den voorschreve/
comparant ende heere acceptant/
allen het gene voorschreven is te/
houden voor goet vast ende van/
weerde onder obligatie pro ut in/
forma, ten dijen eijnde condescenderende/
hij iersten comparant in condem-/
natie voluntair te decreteren/
inden souverijnen raede van/
brabant ende alomme elders
//
sonder voorgaende dagement/
ende met constitutie ad realisandum/
daer ende alsoo, Aldus gedaen/
ende gepasseert datum ut supra/
ter presentie van francis steve-/
niers ende lambrecht swillen/
als getuijghen, ende was de minute/
deser geschreven op behoore-/
lijcken segel ende onderteec-/
kent p(etrus) mattheus, t(heodorus) vanden/
berghe, franciscus steveniers/
met het marck van lambrecht/
swillen bij forme van een/
cruijsken et a me notario/
quod attestor signatum g.baerts/
not(ariu)s/
Welckenvolghens den voorschreven/
geconstitueerden uuijt crachte/
ende naer vermoghen als voor/
heeft den bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende iegewelcke/
sijne poincten clausulen ende/
articulen alhier vernieuwt/
herkent ende gerealiseert, eent-/
saementlijck met behoorelijcke/
verthijdenisse opgedraeghen de
//
rente van neghen guldens seven/
stuijvers eenen halffven sjaers inden/
bovenstaenden contracte naerder/
gespecificeert, ende mits d'ordonnantie/
van rechte den voors(chreven) transportant/
daer uuijt ontgoeijt ende onterft/
wesende, soo is ter manisse des/
[heere president schepene albert francois van winghe] loco prætoris ende wijsdomme/
der naergenoempde heeren schepenen/
inde voorschreve rente behoorelijck/
gegoeijt ende geerft jo(nke)[r] theodorus/
bernardus van den berghe secretaris/
der stadt thienen (etceter)[a], present alhier/
den procureur ende notaris du rij voor/
ende inden naem vanden voors(chreven) heere/
vanden berghe sijne erffven ende/
naercomelinghen ofte sijns actie/
hebbende t'selven accepterende,/
den voors(chreven) opdraegere per monitionem/
iure, satis et waras obligando/
submittendo ac renuntiando in/
forma et prout in predicto con-/
tractu coram jo(nke)[r] wilhelmus/
van bemmel ende h(ee)[r] ende m(eeste)r/
hijacintus jacobus schouten/
scab(inis) hac xx[a] julii 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer