SAL8327, Act: V°43.2-R°45.1 (28 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°43.2-R°45.1  
Act
Date: 1729-10-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese letteren sullen/
sien oft hooren lesen saluijt Wij jo(nke)[r] petrus/
de herckenrode heere van roest, jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van bajenrieu, laijens/
(etceter)[a] s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh e(nde) s(ieu)[r] cornelis/
berses alle schepenen der hooftstadt/
loven doen cont een igel(ijck) met kennisse/
der waerheijt dat alsoo lambrecht smets/
e(nde) maria schoonsetters gehuijsschen woonende/
tot thilt verbonden e(nde) verobligeert waeren/
aen(de) eerw(eerdige) heere nicolaus josephus vander/
locht licentiaet inde h(eilige) godtheijt e(nde) onderpastoor/
der parochiaele kercke van s(in)[te] geetruijden alhier/
binnen loven, als d'actie e(nde) transport hebbende/
van hiacintus marien e(nde) jo(ffrouw)[e] ludovica the-/
resia herijs gehuijsschen e(nde) innegesetene alhier,/
in eene rente van thien g(u)l(den)s sjaers uijt eene/
meerdere van xx g(u)l(den)s, als breeder bij de/
originele constitutie de vernieuwt 15 maii/
1718 e(nde) het decreet daerop gevolght 21 ditto in/
prima, e(nde) d'acte van transport daernaer ten/
behoeve van(de) voors(chreven) eerw(eerdige) h(e)[re] vander locht
//
gedaen voor h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen van/
loven 28 augusti 1725 in media, waer van/
de voors(chreven) verobligeerde in faulte bleven/
van te voldoen de verloopen der voors(chreven)/
rente verschenen voor diversche jaeren/
soo sijn de selve bij contbrieven deser stadt ged(aegh)[t]/
geworden geexploicteert door den bode peeter/
colibrant resp(ectivelijck) op d
vanden plas ut ret(uli)t,/
omde voors(chreven) mainmise t'eenen sekeren gelegen/
daghe voorde voors(chreven) heeren schepenen in 3[a]/
anderwerff te comen sien herdecreteren/
e(nde) verclaeren executoriael, welck ander-/
werff decreet, mits geene comparitie/
oppositie nochte voldoeninge is gegaen opden/
3 junii 1728 daer toe alvorens geconcludeert/
[sijnde] geweest sijnde, ingevolge van d'welck is ge-/
procedeert geworden tot vercoopinghe der/
naerbes(chreven) goederen, sijnde ten dijen eijnde, door/
den voors(chreven) bode, als oock die behoorelijcke/
billjetten soo op de kercke van houwaert/
als thilt, e(nde) op de herberge van gilis van/
cauwenbergh binnen thilt [geaffigeert] inhoudende het ver-/
coop der [vant] naerbes(chreven) goedteren onder andere/
drije daghm(aelen) bempts onder thilt reg(eno)ten de/
straete ter i[e] e(nde) ii[e] d'erffgen(aemen) guilliam/
smets waer over alvolgens den iersten/
sitdagh is gehouden inde voors(chreven) herberge/
den 9 junii e(nde) den tweeden sitdagh den/
23 jun ditto respective des jaers 1728/
alswanneer den voors(chreven) pant ten uijtgaen/
vande brandende keersse als hooghsten e(nde)/
lesten verdierder is gebleven aen den bode/
vandenplas soo voor hem als den genen bij/
hem te denomineren, om e(nde) voor de somme/
van twee hondert tweentwintigh g(u)l(den)s/
wisselgelt, hebbende ditto van(den) plas daerinne
//
genomineert voor coopers ge eustachius/
beecken e(nde) elisabeth schroeff gehuijsschen tot/
thilt, den welcken [voors(chreven)] beecken present sijnde het/
selve heeft geaccepteert, alles achtervolgens/
de conditien daer over gehouden door den/
off(iciae)[l] p(etrus) m(artinus) vanderhaert alhier in originali/
gesien e(nde) gebleken, alle welcke vercoopin-/
ge e(nde) affixien alsoo gedaen sijnde, sijn de/
voors(chreven) geex(ecu)t(eer)de bij contb(rieven) deser stadt ged(aegh)t/
gew(ees)t door den voors(chreven) bode ut retulit, om over/
de gedaene vercoopinge te comen sien interpo-/
neren den decrete van goedenisse oft daer te-/
gens te doen prout consilii, doen cont e(nde) te/
weten dat bij ons schepenen voornoemt wel/
e(nde) int'lange oversien sijnde de constitutie/
brieven, mainmise met den decrete dier e(nde)/
anderwerf decreet, exploicten, dagementen/
mitsg(aede)rs gevisiteert de conditien met allen/
t'gene daer uuijt is gevolght met d'acte/
van nominatie e(nde) acceptatie staende in pe-/
de der voors(chreven) conditien, vervolgens mits/
geene comparitie, vold(oening)[e] nochte oppositie der/
voors(chreven) ged(aeghd)[e], procederende alsoo tot d'inter-/
positie van den decrete, e(nde) voort'profijt van/
dien, die voors(chreven) geexecuteerde andermael e(nde)/
alle andere tot die geevinceerde goederen/
recht pretenderende ter pijen van desen/
stadthuijse affgedaeght sijnde door den voors(chreven)/
bode van(den) plas ut retulit, van alsulcke recht,/
actie e(nde) gerechtigheden als de selve tot het/
vercocht goet soude mogen hebben, verste-/
kende, hebben die gedaene vercoopinge geap-/
probeert e(nde) approberen bij desen, welcken/
volgens ter manisse van den h(e)[re] meijer/
deser stadt daer over staende, wegens den/
keijser e(nde) coninck als hertoge van b(ra)bant van/
sijn recht van naderschap renuntierende
//
hebben het voors(chreven) goet aengewesen e(nde)/
aenwijsen bij desen aenden voors(chreven) eustachius/
beecken e(nde) elisabeth schroef gehuijsschen inne-/
gesetene van thilt om bij hun gebruijckt e(nde)/
geprouffiteert te worden als hunne eijgene/
e(nde) propre goederen, ten effecte van dijen/
e(nde) ten maenisse als voor sijn de selve/
gehuijsschen inde voors(chreven) drije daghmaelen bempts/
e(nde) vijver hier vorens naer gedesigneert,/
behoorel(ijck) gegoijt e(nde) geerft met alle so-/
lemniteijten daertoe gerequireert, present/
alhier den off(iciae)[l] gilbert e(nde) t'hunnen behoeve/
accepterende op den last van ontrent/
thien oorden cheijns e(nde) voorts meer in-/
gevolge de geciteerde conditien die/
alhier wort gehouden voor geinsereert/
e(nde) gerepeteert, actum desen 7 october/
1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer