SAL8327, Act: V°73.1-R°75.1 (46 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°73.1-R°75.1  
Act
Date: 1729-09-20
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-31 by pieter-jan lahaye
Allen de gene die dese letteren sullen sien oft/
hooren lesen, saluijt, Wij joncker albert fran-/
cois van winghe, jo(nke)[r] gilbert joseph van/
grave h(e)[re] van baijenrieu laijens (etceter)[a], jo(nke)[r] wilhelmus/
van bemmel ende s(ieu)[r] cornelis berges/
schepenen der stadt loven, doen condt/
ende te weten, dat alsoo s(ieu)[r] nicolaus/
van langhendonck e(nde) jo(ffrouw)[e] anna maria/
corput gehuijsschen ingesetenen borghers/
e(nde) brauwers alhier met schepene/
brieven deser stadt in date xxv[e] junii/
1729 in 3[a] verbonden ende verobligeert/
staen aen den notaris e(nde) procureur m(eeste)r antonius/
fisco in eene somme van drije hondert/
neghenentwintigh guldens sesse stuijvers/
drije oorden courant over ende ter/
saecke van verscheijde devoiren e(nde) verschot/
bij den selven fisco in sijne voors(chreven) twee/
qualiteijten verdient ende t'hunnen behoeve/
verschoten in verscheijde saecken, pro-/
cessen als anderssints breeder vermelt/
ende gespecificeert in sekere specifi-/
catie aen de voors(chreven) gehuijsschen/
opden achsten aprilis lestleden door den/
dienaer jan vermijlen geinsinueert,/
tot asseurantie van welcke somme hadden/
die voors(chreven) gehuijsschen verobligeert hunne/
persoonen ende goederen met consent/
in het maecken van beleijde mede in het/
decreet e(nde) herdecreet van dijen sonder voorgaende/
dagement, ende signantelijck onder andere/
seker huijs ende brauwerije met appendentien
//
ende dependentien dijer genoempt tervueren/
gestaen ende geleghen binnen dese stadt loven/
inde steenstraete, regenoten die brauwerije het/
ossenhooft ter i[re], die brauwerije aelst/
ter ii[re], de riviere de deijle van achter ter/
iii[re], ende de voors(chreven) steenstraete van vooren/
ter iiii[re] sijden, op welcken huijse, brauwerije/
ende toebehoorten - mits het voluntair consent/
der voors(chreven) gehuijsschen - het voors(chreven) beleijde oock/
in instanti was geslaeghen e(nde) opden voors(chreven)/
xxv[e] junii 1729 gedecreteert ende verclaert/
executoriael, uuijt crachte van welcken/
decrete is den voors(chreven) huijse brauwerije/
ende toebehoorten genoempt tervueren/
behoorelijck ter vente gestelt geweest met/
affixtien van billetten ende proclamatien/
door den belleman jan francois wera/
ende sijn dijenvolghens gehouden vijff behoorelijcke/
sitdaeghen inde herberghe het middelste taeffel/
rondt, waerbij de drije leste sijn versocht/
ende geobtineert door die voors(chreven) geexecuteerde/
soo op d'originele conditien van vercoopinghe,/
als op hunne requeste gepresenteert aende/
heeren schepenen deser stadt e(nde) geappostilleert/
den xviii[e] augusti lestleden onderteeckent d.v./
buggenhout, waer van den lesten sitdagh alsoo/
uuijt crachte der voors(chreven) permissie is gehouden/
den xxv[e] der selve maendt e(nde) jaere alswan-/
neer den voors(chreven) huijse ende brauwerije ge-/
noempt tervueren ten uijtgaen vande/
kersse is verbleven aen s(ieu)[r] jacobus piot/
als lesten hoogher ende verdierder voor e(nde)/
om de somme van sesse duijsent neghen/
hondert achtensestigh guldens wissel e(nde) stercken/
gelde den schellinck a sesse stuijvers e(nde) alle meerdere
//
ende mindere munte naeradvenant gerekent/
boven de chijnsen alles achtervolghens e(nde) in conformiteijt/
der conditien daer over gehouden bij den gesworen/
officiael l'archier alhier in originali gesien ende/
gebleken die alhier worden gehouden voor geinsereert/
ende dijenvolghens sijn die voors(chreven) geexecuteerde/
gehuijsschen beneffens petrus tongriers als huerlinck/
van den voors(chreven) huijse ende brauwerije tervueren/
opden 27[e] augusti lestleden gedaeght geworden/
door den dienaer jan vermijlen ut retulit/
alles ten eijnde om over de voors(chreven) vercoopinghe/
te comen sien interponeren het decreet der/
voors(chreven) heeren schepenen, ende mits geene/
comparitie nochte oppositie der gedaeghden/
e(nde) mits bleke der quittantie van voldoeninghe/
e(nde) consent tot de goedenisse gedraeghen bij den/
procur(eur) e(nde) notaris fisco executant ter desen/
de date xx[e] deser loopende maendt septembris:/
Doen condt ende te weten, dat bij ons schepenen/
bovengenoempt int langhe oversien sijnde/
de voors(chreven) procedure, vercoopinghe e(nde) allen/
t'ghene daer uuijt e(nde) naer is gevolght, pro-/
cederende alsoo totten voors(chreven) decrete, hebben/
wij ter manisse des heere meijers deser/
stadt daer over staende van weghen ons/
ghenaedigh heere hertoge van brabant, ende/
van sijn recht van naederschap verthijdende/
bij onsen vonnisse geauthoriseert ende/
authoriseren bij desen de voors(chreven) vercoopinghe/
e(nde) allen t'gene uuijt crachte als voor daer/
in is gedaen geweest, ende voorts teghens/
alle de voors(chreven) gedaeghde e(nde) geactioneerde, alsnu/
alnoch behoorelijck ter puijen van desen stadthuijse/
voorts geroepen sijnde, ende niemant com-/
parerende, defaut ende contumacie gevende,/
ende voort proffijt van dijen allen de selve seclu-/
derende van alsulcken recht actie e(nde) gerechtigheijt
//
als hun aen ende totten voors(chreven) huijse ende/
brauwerije souden moghen competeren, hebben/
den selven huijse e(nde) brauwerije met alle/
sijne toebehoorten genoempt tervueren/
aengewesen ende aenwijsen bij desen aen/
jacobus piot ende maria theresia crols/
gehuijsschen als coopers om bij hun genoten/
ende geproffiteert te worden als hunne andere/
goederen ende sijn dijenvolghens deselve/
gehuijsschen in de den voors(chreven) huijse e(nde) brauwerije/
met appendentien e(nde) dependentien dijer behoore-/
lijck gegoeijt e(nde) geerft met alle solemni-/
teijten van rechte daer toe gerequireert/
naerdijen ons was gebleken van seker consent/
e(nde) asseurantie van betaelinghe der pontpenninghen/
onderteeckent bij den heere borgemeester p.bael-/
mans de steenwege, e(nde) den ontfangher der pontpen-/
ninghen g(uillielmus) f(ranciscus) van molle de date 19[e] deser maendt/
septembris, allen d'welck bij den notaris e(nde) officiael/
larchier alhier present is geaccepteert inden/
naeme e(nde) ten behoeve der voors(chreven) gehuijsschen/
hunne erffven e(nde) naercomelinghen oft huns actie/
hebbende et satis et waras, Actum/
hac xx[a] (septem)bris 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer