SAL8327, Act: V°86.2-R°87.1 (53 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°86.2-R°87.1  
Act
Date: 1729-09-24
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)nt/
meijers ende schepenen van loven naerbes(chreven)/
gestaen den officiael lanckmans uijt crachte/
van sekere procuratie geinsereert in sekere/
publiecque conditien van vercoop gehouden/
bij den not(ari)s ant(onius) fisco ende sekere ge-/
tuijghen ter instantie van s(ieu)[r] joannes walterus/
van hinnisdael, midtsgaeders naer vermoghen/
van onwederroepelijcke procuratie vervath/
in quittantie van voldoeninghe staende/
achter de copije auth(entiqu)[e] der voors(chreven) conditien/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse twee stucken landts d'een/
van drij daghmaelen gelegen onder de/
jurisdictie van bierbeeck op het meireveldt/
rege(noten) peeter brissaerts ter i[e] jeroen vander-/
weghen ter ii[e], d'erffge(naemen) ofte rep(resenta)nten n de fraije/
ter iii[e], het clooster van gemp ter vierdere/
sijden, ende het ander groot een halff boinder/
der juste maete onbegrepen op het meireveldt
//
onder de voors(chreven) jurisdictie van bierbeeck/
regen(oten) jeroen vanderweghen van twee sijden/
die erffge(naemen) ofte rep(resenta)nten van wijlen niclaes/
vanderveiren ter iii[e] die erffge(naemen) ofte rep(resenta)nten/
van wijlen mijn heer herthals ter iiii[e] sijden/
soo ende gelijck het de voors(chreven) twee parceelen/
landts als lesten hooghen ende verdierder/
met den uijtganck vande brandende keersse/
sijn gebeleven aen jeroen vanderweghen ende/
anna debadts gehuijsschen te weten de voors(chreven)/
drij daghmaelen als lesten hoogher, ende het/
halff boinder bij nominatie ende acceptatie/
tsaemen om ende voor de somme van seshondert/
negenentachentigh guldens wisselgeldt/
daerinne begrepen het respectieff stuijvergeldt/
hooghen ende stomme hooghen alles achter-/
volghens de voors(chreven) conditien ende voorge-/
melde quittantie die alhier worden gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert, ende/
midts d'ordonnantie van rechten den voors(chreven)/
opdraeghere inden naeme des vercoopers/
uijt de voors(chreven) twee parceelen landts ont-/
goeijt ende onterft sijnde, soo sijn ter manisse/
des voors(chreven) heere lieu(tena)n[t] meijers ende/
wijsdomme der naerbes(chreven) heeren schepenen/
inde selve behoorelijck gegoeijt ende geerft/
den voors(chreven) jeroen vanderweghen ende/
anna debadts gehuijsschen met alle solemni-/
teijten van rechten daer toe gerequireert/
present alhier den not(ari)s ant(onius) fisco voor de/
selve accepterende per monitionem, iure/
et satis et waras op de lasten, poincten/
clausulen ende bespreckselen pro ut inde voors(chreven)/
conditien, den voors(chreven) opdraegere obligando/
submittendo ac renuntiando pro ut in communi/
forma coram jo(nke)[r] wilhelmus van bemmel/
ende s(ieu)[r] cornelis berses schepenen desen/
24 september 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer