SAL8350, Act: R°45.2-V°51.1 (11 of 287)
Search Act
previous | next
Act R°45.2-V°51.1  
Act
Date: 1760-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-20 by Yves Sergeant
Alle de gene die dese letteren/
sullen sien ofte hooren lesen/
saluijt/
Wij jon(ke)[r] gerardus franciscus/
zaverius de herckenrode/
de raetshoven jon(ke)[r] andreas/
emmanuel van spoelberch
//
d enthouts d heer bartholomeus/
cure ende s(ieu)[r] jo(hann)es derboven/
alle schepenen der stadt loven/
doen conde met kennisse der/
waerheijt dat alsoo wijlen/
jan vermeulen innegesete/
nen was van buecken daer/
naer jan leens ende joanna/
pepermans gehuijsschen ende/
oock innegesetene van buecken/
voors(chreven) representanten van wij/
len dito jan vermeulen/
met schepene brieven deser/
stadt vernieuwt ende gesen/
tentieert 27[e] (septem)ber 1759 in 3[a]/
hun verbonden ende ver/
obligeert hadden aen wijlen/
rombaut geeraerts daer naer/
aende heeren proviseurs der/
fondatie de la hault alhier/
als d actie hebbende van wijlen/
den geseijden rombout gee/
raers in eene rente van/
sesse guldens vijff stuijvers/
sjaers den penninck xvi/
daer naer bij reductie den
//
penninck xxv ende die voors(chreven)/
renthefferen om van de voors(chreven)/
rente capitael dijer ende/
jaerelijcksche verschene ende/
te verscheijne croisen der/
selve te beter versekert te/
worden soo sijn uijt crachte/
der voors(chreven) schepene brieven/
hun verleent geworden/
opene brieven van main/
mise in dathe voors(chreven) de welcke/
oock behoorelijck sijn geex/
ploicteert geweest door den/
gesworen bode petrus van/
damme als blijckt bij des/
selffs relaes in pede der/
selve brieven staende heb/
bende alvolghens in sijne /
als in ons genaedighste vrou/
we als hertoginne van/
brabant ende deser stadts/
handen ten behoeve der voors(chreven)/
impetranten genomen alle/
ende ieghewelcke goederen/
haeffve ende erffve der voors(chreven)/
verobligeerde ende die voors(chreven)/
impetranten daer toe oock
//
behoorelijck geleijt ende/
naementlijck/
Eerst tot een daghmael landts/
te vooren hoff e(nde) block daer/
eertijts een huijs heeft opge/
staen geleghen onder buec/
ken regenoten s heeren/
straete ter eendere de leij/
beke ter tweedere jan de/
keuster ter derdere ende/
dionijs van biesem ter/
vierdere belast met ontrent/
vierentwintigh stuijvers/
sjaers aenden heere van/
buecken ingevalle/
Item tot een halff daghmael/
landts aldaer regenoten de/
leijbeke ter eendere s heeren/
straete ter tweedere ende/
jan de keuster ter derdere/
belast met een pinte smout/
aende kercke aldaer waer voor/
betaelt wordt thien stuijvers/
sjaers ende noch met een/
deel inden bovenstaenden
//
chijns uijtgesteken aenden/
voorgaenden post ingevalle/
als voor Ende wandt die/
voors(chreven) verobligeerde in/
faulte waeren van te vol/
doen de verloope croisen/
der voors(chreven) rente verschenen/
diversche jaeren soo sijn/
die voors(chreven) heeren renthefferen/
over als boven genootsaeckt/
geweest te doen daeghen/
ende becondighen de voors(chreven)/
joanna pepermans huijsvrouwe/
vanden geseijden jan leens/
besitterssche der voors(chreven) hijpotheque/
bij cont brieven deser stadt/
aen haer geexploicteert door/
den voors(chreven) bode petrus van/
damme ut constat de relato/
ende den voors(chreven) jan leens/
fugitiven ende alle andere/
recht actie ofte pretentie/
tot die voors(chreven) goederen/
hebbende ofte willende/
pretenderen ende welckers
//
residentie plaetsen men was/
ignorerende ter puijen van/
desen stadthuijse bij edict/
doen affdaeghen ende pro/
clameren als blijckt bij den/
relaes boeck deser camere/
om die voors(chreven) mainmise/
faute van betaelinghe als/
boven te comen sien de/
creteren ende mits geene/
comparitie oppositie nochte/
voldoeninghe der beschrevene/
ende geproclameerde soo is/
de selve mainmise opden/
twintighsten october seven/
thien hondert neghenen/
vijfftighs in 3[a] gedecreteert/
ende verclaert executoriael/
met costen alvoorens daer/
toe geconcludeert sijnde/
geweest uijt crachte van/
welcken decrete is geproce/
deert geworden tot ver/
coopinghe der voors(chreven) goederen/
sijnde ten dijen eijnde
//
door den voors(chreven) bode petrus/
van damme geassigeert/
die behoorelijcke billietten/
daer toe dienende opde/
plaetsen alwaer men dus/
daenighe affictien gewoon/
is te doen binnen den/
dorpe van buecken voors(chreven)/
opde kerckdore ende opde/
herberghe bewoont bij joannes/
van lint opden steenwegh/
van loven op mechelen/
inhoudende specificatie van/
panden de plaetse waer/
ende wanneer deselve/
souden verkocht worden/
ende dijenvolghens sijn/
binnen buecken ten/
huijse vanden voors(chreven) joannes/
van lint herbergier aldaer/
over die voors(chreven) goederen/
gehouden twee distincte/
sitdaeghen van veerthien/
tot veerthien daeghen vol/
ghens costuijme den eersten
//
is gehouden opden drijen/
twintighsten october ende/
den tweeden opden sesden/
novembris alle vanden voors(chreven)/
jaere seventhien hondert/
negenenvijfftigh alswan/
neer die voors(chreven) twee par/
tijen van goederen tsamen/
met den uijtganck vande/
brandende keersse sijn ver/
bleven aen anthoon de/
koster innegesetenen van/
buecken als hooghsten ende/
lesten verdierder om ende/
voor de somme tsamen van/
twee hondert vijffenveertigh/
guldens wisselgeldt welcken/
anthoon de coster opden neghen/
entwintighsten december/
daernaer heeft verclaert/
den incoop vande voors(chreven) twee/
parcheelen van goederen/
gedaen te hebben voor d eene/
hellicht t sijnen eijghen/
behoeve ende voor d ander
//
hellicht ten behoeve van/
peeter michiels oock inne/
gesetenen van buecken/
voors(chreven) die het selve alsoo oock/
aldaer op dijen voet heeft/
geaccepteert alles breeder/
uijtwijsens die conditien/
van vercoopinghe daer/
over gehouden door den/
officiael georgius henricus/
stas acte van nominatie/
in pede dijer staende ende/
quittantie van voldoeninghe/
vanden voors(chreven) coopprijs vol/
daen door den voors(chreven) anthoon/
de coster ende peeter michiels/
ieder voor de hellicht eensgelijckx/
opden voet der voors(chreven) origi/
nele conditien staende/
ende alhier bij copije au/
thenticque gesien ende/
gebleken allen d welck/
alsoo gedaen sijnde soo sijn/
die voors(chreven) verobligeerde/
te wezen de voors(chreven) joanna/
pepermans huijsvrouwe van
//
jan leens gedaeght geweest/
met cont brieven deser voors(chreven)/
stadt geexploicteert door den/
voors(chreven) bode petrus van damme/
ut retulit mitsgaeders den/
voors(chreven) jan leens fugitiven/
ende alle andere recht actie/
ofte pretentie hebbende ofte/
willende pretenderen tot/
die voors(chreven) geevinceerde pan/
den ter puijen van deser/
stadt huijse behoorelijck affge/
daeght ende geproclameert/
mits men hunne residentie/
plaetsen was ignorerende/
als blijckt bij den gerecla/
meerden relaes boeck deser/
camere om over die gedaene/
vercoopinghe te comen/
sien ende hooren interpo/
neren den decrete van/
goedenisse ofte daer teghens/
te doen pro ut consilii ende/
mits alwederomme geene/
comparitie oppositie nochte
//
voldoeninghe procederende/
alsoo tot d interpositie van/
onsen decrete van goedenisse/
doen cont ende te weten/
dat bij ons schepenen voorge/
noempt wel ende int/
langhe oversien sijnde die/
voors(chreven) schepene brieven main/
nise daghementen procla/
matien decrete ende/
conditien van vercoopin/
ghe met allen het ghene/
daer uijt ende naer is/
gevolght hebben wij sche/
penen voorgenoempt ter/
maenisse des heere meijers/
daer over staende inden/
naeme van haere keijser/
lijcke ende coninclijcke/
majesteijt als hertoginne/
van brabant ende van/
sijn recht van naederschap/
renuntierende bij onsen/
vonnisse geauthoriseert/
ende authoriseren bij desen
//
die gedaene vercoopinghe/
met allen het gene daer uijt/
ende naer is gevolght ende/
die voornoempde gedaeghde/
ende geproclameerde ter/
puijen van desen stadthuijse/
andermael voorts geroepen/
door den meergeseijden/
bode petrus van damme/
ut hic presens refect ende/
niemandt comparerende/
dijenvolghens deffault ende/
contumatie gevende ende/
voort proffijt van dijen/
hun van alsulcken recht/
actie ende pretentie als/
sij tot die voors(chreven) goederen/
souden moghen hebbende/
verstekende hebben wij/
schepenen bovengenoempt/
die voors(chreven) twee partijen van/
goederen hiervoor in re/
genoten ende situatie/
naerder uijtgedruckt aen/
gewesen ende aenwijsen
//
bij desen aende voors(chreven) au/
thoren de coster ende peeter/
michiels respective innege/
setenen van buecken ieder/
voor de juste hellicht welcken/
volghens sijn de selve/
daerinne behoorelijck ge/
goijet gevest ende geerfft/
met alle solemniteijten/
van rechten ende usantie/
weghen gerequireert opden/
last als inde voorgeciteerde/
conditien om de selve/
goederen te behouden ende/
te besitten als hunne andere/
propre goederen present/
alhier den voors(chreven) officiael/
georgius henricus stas tselve/
ten behoeve vande voors(chreven)/
coopers tselve accepterende/
naer dijen den voors(chreven) acceptant/
alhier in handen vanden/
voors(chreven) heere meijer ten/
bij wesen van ons schepenen/
hier boven genoempt hadde/
vernieuwt ende inde
//
zielen vande voors(chreven) coopers/
gereitereert den eede door/
de selve coopers gepresteert/
in handen vanden voors(chreven)/
acceptant van dat sij die/
bovengespecificeerde goederen/
hebben aengenomen ende/
gekocht t hunnen eijghen/
behoeve ende geensints voor/
eenighe doode handen conform/
haere majesteijts placcaert/
vanden xv[e] (septem)ber des/
jaers 1753 alhier gepubli/
ceert den achtsten octobris/
daernaer actum desen/
xxviii[e] julii 1760
ContributorsWalter Winnelinckx , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-10 by Agata Dierick