SAL8350, Act: V°36.2-V°38.1 (9 of 287)
Search Act
previous | next
Act V°36.2-V°38.1  
Act
Date: 1760-07-24
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-21 by Yves Sergeant
In de teghenwoordight der heeren sche/
penen der hooffstadt loven naergenoempt/
gestaen petrus judocus martinus wirix/
officiael van de derde schrijfcaemere der/
selve stadt uijt crachte ende naer vermogen/
der onwederroepelijcke procuratie aen hem/
als thoonder van den naervolgenden/
contracte notariael om den selven alhier/
te vernieuwen herkennen en(de) reitereren/
gegeven waervan den teneur hier/
naer is volgende van woorde tot woorde/
luijdende aldus/
Op heden desen 11 julii 1760 comparerende/
voor mij openbaer notaris bij haere/
maj(esteij)[ts] souv(ereijnen) raede van brabandt gead/
mitteert tot loven residerende ter pre/
sentie van de getuijgen naergenoempt/
in propre persoonen hendrick crabbe/
ende susanna de ridder gehuijsschen ende/
innegesetenen tot s(in)[te] maria maghdalena/
vaelbeeck genoempt het sandeken/
welcke comparanten bekennen midts/
desen in onse presentie getelt wel ende/
reelijck ontfangen te hebben uijt handen/
van den edelen heere andreas emanuel/
josephus vanspoelberch d eijnhouts de/
somme van vijff hondert guldens wissel/
geldt den schellinck a ses stuijvers/
ende alle andere specien naer advenant
//
gerekent dese dienende voor quittantie in/
forma sonder van andere te moeten doceren/
ter saeke van welcken ontfanck geloven/
sij geldt ontfangeren ten behoeve van den/
voors(chreven) heere geldt teldere den selven hier/
present accepterende te gelden ende/
betaelen aende voortaene rente van twintigh/
guldens courant s jaers a rate van vier/
par cento vrije van alle lasten soo van/
x[e] xx[e] xxx[e] meerdere ofte mindere pen/
ningen vijantlijcke contributien beden/
subsidien mixte rations als generaelijck/
van alle andere lasten alreede uijtgesonden/
ende naer maels alnogh t imponeren die/
alle blijven ten laste der rentgelders/
sonder corten aen de selve rente niettegenstaende/
haere maj(esteij)[ts] placcaerten ofte envoijen der/
heeren staeten ter contrarie waer/
aen sij rentgelders sijn renuntierende/
midts desen welcke rente cours nempt/
date deser soo dat het eerste jaer rente/
vallen ende verscheijnen sal erlfsten? julii/
1761 ende soo voorts van jaere te jaere/
eeuwig glijck ende erffelijck geduerende/
immers tot de effective affquijtinge dier/
die altijdt sal vermogen te geschieden/
in eene rijse met gelijck capitael ende inte/
resten van dien a rate van tijdt verschenen/
blijvende t passeren deser dobbel ende brieven/
van main mise tot de cassatie inclues ten/
laste der rentgelder dewelcke geloven/
den voors(chreven) heere rentheffer te sullen/
betaelen als schuldt met recht over/
wonnen tot asseurantie van welcke/
rente ende capitael dijer verobligeren/
sij rentgelders hunne solidaire persoonen/
ende goederen meubelen ende immeubelen
//
present ende toekomende met submissie ende/
renuntiatie in forma ende voor speciaele/
hijpotheque de volgende goederen/
Eeerst seker parceel landts groot drij en/
half daghmaelen salvo iusto gelegen/
onder het voors(chreven) vaelbeeck op het wals/
veldt regenoten s(in)[te] quintens ter i[re] d erw(eerdige)/
paters jesuiten binnen loven ter ii[re]/
ende het clooster van groenendael ter iii[re]/
ende iiii[re] zeijden zijnde belast met drij/
deniers ende drij molevaten coren s jaers/
in cheijns aen het voors(chreven) groenendael/
sonder voorder bij de rentgelders in coop/
vercregen teghens d heer gaspar/
robert i. volgens publieque/
conditien daer over gehouden voor den/
notaris gautier binnen dese stadt/
gesloten den 30 junii 1760 alnogh onge/
goeijt midts de coopsomme uijt dese rente/
wordt voldaen met gelofte van de goedenisse/
met d eerste daegen te sullen laeten/
geschieden/
Ende finaelijck seker parceel landts/
groot een bunder gelegen op den clijnen/
roije onder autheverle regenoten de/
straete van pragen ter i[re] t clooster van/
terbanck ter ii[re] de kercke van autheverle/
ter iii[re] ende het baije collegie ter iiii[re]/
zeijden belast met den cheijns van ontrent/
de twee oorden s jaers aen sijne hoogheijt/
den hertogh van arenbergh aerschot sa?/
sonder voorder aen de tweede rent/
geldersse ten deele gevallen uijt de/
naerlaetentheijt van wijlen haere ouders/
volgens deijlinge gepasseert voor mij/
onderges(chreven) notaris den 14 april lestleden/
sullende sij rentgelders in cas van eenigh
//
mankement altijdt ten contentemente/
des heere rentheffers stellen noch naerderen/
onderpandt des aensocht sijnde/
Ten welcken effecte constituerende/
onwederroepelijck alle thoonders deser/
ofte dobbel authentique dijer om in cas/
van eenigh gebreck te gaen ende/
compareren soo voor haere maj(estij)[ts] souv(ereijnen) raede/
van brabandt heeren meijer ende schepenen/
der stadt loven wethouderen vant authe/
verle sandeken als alomme elders/
ende den inhoudt deser aldaer te doen/
ende laeten vernieuwen sententieren/
ende verclaeren executoriael sonder/
voorgaende daegement met costen/
midtsgaeders te consenteren in d affectatie/
bij beleijde main mise decreet ende/
herdecreet voor die heeren mijer ende/
schepenen deser stadt daer op te/
volgen met alle voordere solemniteijten/
in cas voor handen gerequireert gelo/
vende sa? verbindende sa? ac renuntiando/
prout in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
loven desen ut supra ter presentie van/
s(ieu)[r] petrus judocus martinus wirix secre/
taris van s(in)[t] jooris winghe sa? ende/
hendrick neutiens als getuijgen hier/
toe aensocht ende gebeden zijnde/
d originele minute deser becleedt met/
segel van twelff stuijvers onder/
teeckent met het handt merck van/
hendrick crabbe in forme van een cruys/
verclaerende niet te konnen schrijven/
met het handt merck van susanna deridder
//
in forme van een cruijs verclaerende niet/
te konnen schrijven a(ndreas) e(manuel) j(osephus) vanspoelberch/
d eijnhoudts p(etrus) j(udocus) m(artinus) wirix hendrick/
neutiens leeger staet mij present/
quod attestor onderteeckent p(etrus) bisschop/
not(ari)s 1760/
Welckenvolgende den voors(chreven) geconstitueer/
den uijt crachte ende op vermogen/
als voor heeft den voorenstaenden/
contracte notariael alhier in alle ende/
iegewelcke sijne pointen clausulen ende/
artiekelen vernieuwt herkent ende/
gereiteert consenterende voorts als/
in den selven die rentgelders fatis/
et waras obligando submittendo ac/
renuntiando in forma et prout latius in/
predicto procuratorio coram d heer/
bartholomeus cure ende sieur joannes/
derboven schepenen desen 24 julii/
1760
ContributorsAgata Dierick
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-10 by Agata Dierick