SAL8350, Act: V°51.2-R°55.1 (12 of 287)
Search Act
previous | next
Act V°51.2-R°55.1  
Act
Date: 1760-07-30
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-07 by Yves Sergeant
Inde jeghenwoordigheijt/
der heeren scheijenen schepe/
nen van loven naerbes(chreven)/
gestaen den notaris geor/
gius henricus stas officiael/
vande derde schrijffcamer
//
der selver stadt uijt crachte/
ende naer vermoghen vande/
onwederroepelijcke procu/
ratie hem als thoonder van/
den naervolghenden contracte/
notariael om den selven/
alhier te vernieuwen her/
kennen ende reitereren/
gegeven waer van de/
teneur hier naer is vol/
ghende van woordt tot/
woorde luijdende aldus/
Op heden desen sevenen/
twintighsten decembris/
seventhien hondert neghenen/
vijfftigh compareerden voor/
mij als openbaer notaris/
bij haere majesteijts souvereij/
nen raede van brabant/
geadmitteert binnen haecht/
residerende ter presentie van/
de getuijghen naergenaempt/
in propre persoonen peeter/
michiels met joanna de/
coster gehuijsschen anthoon/
de coster met elisabeth
//
corbeels insgelijckx gehuijsschen/
alle innegesetenen van buec/
ken welcke voors(chreven) comparanten/
tsamen der handt ende oock ieder/
int particulier hebben bekent/
ende verclaert wel ende/
deugdelijck ieder voor de juste/
hellicht te hebben ontfanghen/
uijt handen van dijmphna/
buijens bejaerde dochter woo/
nende binnen het voors(chreven)/
buecken eene somme van/
drije hondert guldens courant/
geldt den schellinck tot seven/
stuijvers ende alle andere/
specien naeradvenant soo/
tselve in onse presentie is ge/
telt geworden tersaecke van/
t welcke sij comparanten beloven/
ten behoeve vande voors(chreven) geldt/
schietersse te gelden eene ren/
te ende daer voor te sullen/
betaelen intrest a rathe van/
drije guldens thien stuijvers/
par cento ende alsoo thien/
guldens thien stuijvers sjaers/
geldt als voor de welcke/
sij comparanten alle jaeren/
ten naerbes(chreven) valdaeghe
//
in handen der geldtschietersse/
geloven te betaelen in vrije/
suijver geldt sonder eenighen/
aftreck t sij van twintighste/
penninghen ofte dat andersints/
alreede gestelt ofte alnoch te/
stellen niets gereserveert/
niettegenstaende eenighe/
costuijmen ofte placcaerten/
ter contrarie aen alle welcke/
sij comparanten in hun faveur/
bij dese sijn derogerende cours/
ende inganck nemende dathe/
deser sulckx dat het eerste jaer/
intreste vallen ende verscheij/
nen sal opden sevenen/
twintighsten december inden/
jaere seventhien hondert tsestigh/
ende soo voorts dan altijdt van/
jaere te jaere tot affleggens toe/
degene sal moghen geschieden/
als het de rentgelders gelieven/
sal met hondert guldens tseffens/
ende den intrest van dijen/
a rathe van tijde verschenen/
soo nochtans dat sij binnen een/
maent naestcomende hondert/
guldens quaemen te rem/
bourseren sullen evenwel/
moeten betaelen voor een
//
halff jaer intreste ende om de/
geldtschietersse over het voors(chreven)/
capitael ende interesten te/
versekeren verbinden sij com/
paranten hunne respective/
persoonen ende goederen/
haeve ende erffve present ende/
toecomende namentlijck/
seker onderhalff daghwandt/
landts geleghen onder buecken/
ghenoempt het vleughs hoff re/
genoten de straete ter eendere/
jan baptist peeters ter twee/
dere mevrouwe rol ter der/
dere ende de waterloop ter/
vierdere zeijden belast met/
eenen cappuijn ende seven/
penninghen lovens aende/
heere van buecken in cheijns/
Item alnochs een daghwandt/
landts geleghen onder het voors(chreven)/
buecken regenoten de schoon/
straete ter eendere de leijbeke/
ter tweedere christoffel/
caluwaerts ter derere ende/
joos de coster ter vierdere/
zeijden belast met een halff/
gans aenden voors(chreven) heere in
//
cheijns daerenboven met/
eenen pot smaut aende/
kercke van buecken sonder/
meer daerop guarrandt/
gelovende bij hun compa/
ranten in coop vercreghen/
teghens die proviseurs van/
het godtshuijs de la hault/
binnen loven bij weghe/
van evictie tot betaelinghe/
vant welcke dese penninghen/
worden gelicht tot meerde/
re vastigheijt van het/
ghene voors(chreven) staet consti/
tuerende sij comparanten/
onwederroepelijck mits/
desen n n/
ende alle thoonders deser/
ofte dobbel authenticq om/
te gaen ende comparenen/
voor sijne majesteijts souve/
reijnen raede van brabant/
wethouderen van buecken/
als alomme ende elders/
om aldaer den inhoudt deser
//
te vernieuwen ende her/
kennen ende alvolghens/
den gebreckelijcken van/
hun in het achtervolghen/
ende volbrenghen deser vo/
luntairelijck te doen ende/
laeten condemneren met/
costen mitsgaeders te com/
pareren voor heeren wet/
houderen der stadt loven ende/
aldaer te stemmen ende/
consenteren in het slaen/
van mainnise decreet ende/
herdecreet in forma alles/
ten coste vande comparanten/
rentgelders tot de cassatie in/
clues gelovende ende ver/
bindende et(ce)t(er)[a]/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen buecken ten teijde/
voors(chreven) ter presentie vanden/
eerw(eerdige) heere rumoldus ludovi/
cus de rees ende jan janssens/
als getuijghen hier toe aensocht/
sijnde d originele deser/
becleedt met seghel van/
twelff stuijvers bij de voors(chreven)/
comparanten ende getuijghen/
respectivelijck beneffens mij
//
notaris onderteeckent onder/
stondt quod attestor ende was/
onderteeckent j verhaeghen/
not(ari)s 1759/
Welcken volghens den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermoghen als/
voor heeft den bovenstaen/
den contracte notariael/
in alle ende ieghewelcke/
sijne poincten clausulen/
ende articulen alhier/
vernieuwt herkent ende/
gereitereert consenterende/
voorts als inden selven/
die rentgelders satis et wa/
ras obligando submittendo/
ac renuntiando in forma/
et prout latius in predicto/
procuratorio coram jon(ke)[r] an/
dreas emmanuel van spoel/
berch d eijnthouts ende d heer/
bartholomeus cure schepenen/
desen xxx[e] julii 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-10 by Agata Dierick