SAL8350, Act: V°63.2-V°67.1 (14 of 287)
Search Act
previous | next
Act V°63.2-V°67.1  
Act
Date: 1760-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-24 by Yves Sergeant
Inde teghenwoordigheijt/
der heeren meijer ende/
schepenen van loven/
/ naerbes(chreven) gestaen den notaris/
georgius henricus stas offi-/
ciael vande derde schrijff-/
camer der selver stadt uijt/
crachte ende naer vermo-/
ghen vande onweder-/
roepelijcke procuratie/
hem als thoonder vanden/
naervolghenden contracte/
notariael om de selven/
alhier te vernieuwen,/
herkennen ende reite-/
reren gegeven waer/
van den teneur hier/
naer is volghende van/
woordt tot woorde luij-/
dende aldus:/
Op heden desen eenen-/
dertighsten julii seventhien/
hondert tsestigh compa-/
reerde voor mij openbaer/
notaris bij den souvereij-/
nen raede van brabant/
geadmitteert binnen/
loven residerende/
/ ende inde presentie vande/
getuijghen naer te noemen/
s(ieu)[r] joannes guillielmus berch-/
mans gekosen rentmeester/
uijt de gildebroederen der/
drapperije deser stadt loven/
den welcken - om te voldoen/
aende statuten, reglemen-/
ten ende ordonnantien/
soo van haere majesteijt/
als wethouderen deser/
voors(chreven) stadt, mede brengende,/
dat die gekose rentmeesters/
moeten, ende gehouden sijn,/
tot asseurantie ende securi-/
teijt van hun recept, te/
stellen reele cautie ter/
concurrentie van sesse/
duijsent guldens - in con-/
sequentie dijer verclaert/
tot asseurantie der voors(chreven) stadt/
op te draeghen ende te op-/
pignoreren voor cautie/
pignoratrice, seker huijs,/
schuere, stallinghen, hoven,/
/ ende voordere appenden-/
tien ende dependentien/
van dijen, met noch twee/
nieuwe huijsen op de/
selve erffve gebauwt ende/
uijt comende inde fonteijn/
straete soo ende gelijck allen/
het selve gestaen ende/
geleghen is alhier binnen/
loven inde borghstraete/
genoempt jerusalem, re-/
genoten de voere ter/
eendere, de voors(chreven) fonteijn/
straete ter tweedere, jouff(rouw)[e]/
melants ter derdere, de voors(chreven)/
borgh straete ter vierdere,/
waranderende hij compa-/
rant de voors(chreven) geoppigno-/
reerde huijsen cum an-/
nexis voor eijghen ende/
voor niet voorders belast/
als met eene cappitaele/
rente van duijsent guldens/
sonder meer, ende hem te/
competeren bij successie/
uijt den hooffde van wijlen/
/ s(ieu)[r] guillielmus berchmans/
ende jouff(rouw)[e] anna petronella/
culens gehuijsschen sijne/
ouders waeren, ingevolghe/
de scheijdinghe ende deijlinghe/
met sijne consoorten aenge-/
gaen voor den notaris/
petrus smets present getuij-/
ghen alhier binnen loven/
opden seventhienden junii/
vanden jaere seventhien/
hondert eenenveertigh onder/
den cavel a: daer op ende/
voor alles ingevalle van/
eenigh gebreck volcomen/
waerschap ende guarrandt/
gelovende bij desen, consen-/
terende emmer de selve opge-/
draeghe panden tot asseu-/
rantie als boven inde/
behoorelijcke affectatie/
bij beleijde deser stadt, de-/
creet ende herdecreet/
van dijen, daertoe ende/
tot onderhoudt vant'gene/
voors(chreven) onwederroepelijck/
/ constituerende alle thoonders/
deser ofte van copije authen-/
ticque der selve ten eijnde/
van vernieuwinghe te/
geschieden soo voor den/
voornoempden souvereijnen/
raede van brabant, heeren/
meijer ende schepenen /
deser stadt loven als al-/
omme elders consenterende/
aldaer ingevalle van ge-/
breck als boven inde ge-/
willighe condemnatie,/
mitsgaeders inde affectatie/
als voor alles sonder voor-/
gaende daeghement de/
suranneringhe niettegen-/
staende, gelovende, ver-/
bindende ende renun-/
tierende in forma, allen/
d'welck bij jon(ke)[r] ferdinan-/
dus philippus josephus/
d'udekem substituet bor-/
ghemeester uijtte aedelijcke/
geslachte et(ce)t(er)[a] ende d'heer/
guillielmus homblé bor-/
ghemeester uijtte natien/
/ inden naeme vande voors(chreven)/
stadt wordt geaccepteert/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ter registre/
der selver stadt ten daeghe/
maende, ende jaere voors(chreven)/
ter presentie van nicolaus/
van doren ende van/
joannes baptista de vos/
als getuijghen hier toe/
aensocht. D'originele mi-/
nute deser becleedt met se-/
ghel van twelff stuijvers/
ende onderteeckent j(oannes) g(uillielmus)/
berchmans, f(erdinandus) p(hilippus) j(osephus) d'udekem,/
g(uillielmus) homblé, niclaes van/
dore, jo(ann)es bapt(i)s(ta) de vos/
1760 et a me notario onder/
stondt quod attestor ende was/
onderteeckent g(eorgius) h(enricus) stas not(ariu)s/
pub(licu)s 1760/
Welcken volgens den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermoghen als/
voor, heeft den bovenstaenden/
/ contracte notariael in alle/
ende ieghewelcke sijne/
poincten, clausulen ende/
articulen alhier vernieuwt/
herkent ende gereitereert/
consenterende voorts als/
inden selven, den voors(chreven)/
verobligeerden, satis et wa-/
ras, obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma/
et pro ut latius in predicto/
procuratorio coram jon(ke)[r]/
andreas emmanuel josephus/
van spoelberch d'eijnthouts/
ende s(ieu)[r] petrus wirix sche-/
penen desen 5[e] augusti/
1760/
Dijenvolghens den heere/
meijer deser voors(chreven) stadt/
nomine officii et(ce)t(er)[a] ende uijt/
crachte vanden voorenstaen-/
den vernieuwden/
contracte heeft geleijt der/
notaris ende officiael/
stas inden naeme vande/
heeren borghemeesteren/
/ der voors(chreven) stadt tot alle ende/
ieghewelcke goederen soo/
haeffve als erffve des ver-/
obligeerde ende naement-/
lijck totte huijsinghen ende/
erffven in d'acte van be-/
leijde voor vr(.)? gepasseert naer-/
der gedesigneert ende gespe-/
cificeert, ende dat om te/
comen tot asseurantie ende/
vastigheijt der somme van /
sesse duijsent guldens voor/
het recept der voors(creven) stadt eens-/
gelijckx inde voorenstaende/
acte naerder uijtgedruckt/
Est que in instanti adductio/
facta ad predicta bona simi-/
liter ad mobila dicti consti-/
tuentis id monente et ducente/
predicto pretore coram iisdem/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1768-02-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-24 by Yves Sergeant
is gebleken/
volgens rekenin-/
ghe gesloten/
den ii[e] febr(uar)ii/
1768 onder-/
teeckent j. goes/
greff(ie)[r], dat/
dese neffen-/
staende/
borghtochte/
is ontslaegen/
quare vacat/
hoc 28[e] febr(uar)ii/
1768/
Quod attestor/
g(eorgius) stas off(iciael)/
1768
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-14 by Agata Dierick