SAL7307, Act: V°231.2-R°232.1 (88 of 197)
Search Act
previous | next
Act V°231.2-R°232.1  
Act
Date: 1410-05-26

Transcription

2021-11-21 by Marijke Gevaert
Cond sij allen lieden dat peter brugman van becke(n)voert es comen in jeghewordicheyt der scepen(en)/
van lovene en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hi genomen heeft van he(re)n janne van scoenhove(n) ridde(re) sine/
goede gheheten van leefdale geleghen inde prochie van rillair metten husen hoven en(de) met veertien/
boende(re)n en(de) een dachmale lants luttel min ocht meer te houden te hebben en(de) te winnen van half merte/
lest voerleden ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n daer nae sonder myddel volghende elcs jaers daer en binnen/
o(m)me veertien mudden rogs en(de) veertien mudden evene(n) allebeyde dit core(n) goet en(de) payabel met/
wanne en(de) met vloghelen wael bereet der maten van lovene alle jae(re) tsinte andries misse apostels te/
betalen en(de) te lovene te leve(re)n en(de) telken t(er)mine alse vervolghde scout Item sal de voirs(creven) h(er) jan van/
scoenhoven jaerlex hebben deen helfte vanden oefte aldaer wassende en(de) de voirs(creven) winne dander helechte/
Item sal de voirs(creven) wynne de bo[e]me vanden voirs(creven) bogarde alle jae(re) ontdecken te ghewoenlike(n) tide/
En(de) die met vetter erden weder decken ten meesten orboe(re) en(de) profite vanden bo[e]men Item sal de/
voirs(creven) wynne tvoirs(creven) lant laten te sine(n) afscheiden alsoe goet als hijt vonden heeft in te sinen/
aencomen te prise van goeden knapen Item sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn/
durende merghelen een dachmael lants En(de) op elc dachmael doen x twelf kisten merghels/
En(de) daer nae sal hijt mesten gelijc alsmen nae merghel sculdich es te my[e]stene Item wa(r)e dat/
sake dat den voirs(creven) h(er)(e)njanne rogghe ghebrake te broetcorne waert twee ocht drie/
mudden eer sente andrie[s]ss dach q(ua)me dat soude hem de voirs(creven) wynne lenen en(de) leve(re)n/
in afcortinghe vanden voirs(creven) pachte Item sal de voirs(creven) wynne hebben den voirs(creven) t(er)mijn/
durende des voirs(creven) h(er)(e)njans beemde hier nae ghenoemt inden iersten den perdbeemdt houde(n)de/
ome o(m)trent vijf dachmale gelijc hi daer geleghen es elcs jaers o(m)me acht rijnsche/
gulden(en) Item den saelbeemdt ghelijc hi oec aldair gheleghen es houdende omtrent vijf/
dachmaele elcs jaers o(m)me thien rijnsche gulden(en) En(de) den molenbeemdt alsoe hi oec/
aldair geleghen es houdende omtrent een half boender o(m)me vier rijnsche gulde(n) tsjaers/
Dese voirs(creven) tweenen(de)twintich rijnsche gulden(en) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn durende te/
betalen tsinte mertens misse inden wynter en(de) telcken t(er)mine als vervolghde schout/
Item sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) den wijngart staken en(de) dm[e]yt opte(n) wijngart aldaer/
vueren En(de) den wijn aldair wassende int hof van leefdale aldair vueren En(de) de balghe(re)/
terperssen bringhen en(de) den wijn daer af weder int voirs(creven) hof vueren Item sal de voirs(creven)/
wynne den voirs(creven) h(ere)n janne alle jae(re) een halster lijnsaets aldair sayen en(de) dlant daer/
toe wael mesten en(de) bereyden ghelijc den sinen En(de) her jan voirs(creven) sal dlijnsaet leve(re)n Item/
sal de voirs(creven) wynne alle jae(re) leve(re)n den voirs(creven) h(ere)n janne oft sinen seke(re)n bode vijfhondert/
walme(re)n En(de) dan sal de voirs(creven) her jan de voirs(creven) walme(re) op de de voirs(creven) huse doen verdecken
//
daer sijs meest te doen selen hebben En(de) alsmen die verdect soe sal de voirs(creven) wynne den wercliede(n)/
den cost doen en(de) de voirs(creven) her jan sal de dachhueren betalen En(de) waert dat sake dat an aende/
voirs(creven) huse yet [te maken wa(r)e] gebrake van ouder ty(m)meringhen daer af soude oec de wyn de wercliede voeden/
en(de) her jan soude de dachhueren betalen uutghescheiden van nuwer ty(m)meringhen Item sal de voirs(creven) /
wynne de huse houden van wanden ende van mueren en(de) alsoe goet houden en(de) laten als hise vindt/
te goeder knapen prise Voert sal de voirs(creven) wynne de grachte en(de) de bekenen den voirs(creven) goeden/
toehorende wael en(de) loflec maken en(de) houden En(de) alsoe laten als hise vindt En(de) waert dat/
h(er)jan aldair op te grachte dade houwen da[er]t sal hijt doen quechaghen En(de) daer nae saelt de/
wyn slechs doen graven wael en(de) loflec sonder her jans cost Item sal de voirs(creven) wyn den voirs(creven)/
h(er)ja(n)ne alle jae(re) desen t(er)mijn durende gheven drie pont ghinwers ghindbers goet en(de) cusbaer tsinte remeys/
misse en(de) sesse pont [was] wasse tsinte merte[ns] misse Item sal de voirs(creven) h(er) jan van scoenhoven den/
voirs(creven) wynne leve(re)n alle de oude verdroeghde wilghen die op tvoirs(creven) goet vallen selen en(de)/
alsoe vele loecs loex en(de) tuynstaken als hi op de voirs(creven) goede behoeven sal en(de) niet meer/
En(de) de voirs(creven) wynne sal hebben den afval vanden wilghen van sleent(er)linghen en(de) van corte/
linghen en(de) niet meer anders en(de) de voirs(creven) wyn en sal metten wilghen niet meer te/
doen hebben En(de) waert dat sake dat her jan voirs(creven) de savore dede reken ende maken/
dan en soude de wynne ghenen sacht daer toe hebben dan doeft half ocht ghers te sindene/
Item sal de voirs(creven) wynne alsoe vele mests en(de) stroes inde voirs(creven) goede laten ten eynde van/
sine(n) t(er)mine als hi daer inne vant Item sal de voirs(creven) wynne hebben allet duven mest/
En(de) daer voe(r) sal hi de duven wachten en(de) verwae(re)n dat daer af gheen scade en gheschie/
Item [soe] en mach de voirs(creven) wyn gheen ander lant wynnen dan datter voirs(creven) wynneghen/
toebehoert Item es vorwerde dat de scape die de wynne houden sal dat hi die vanden/
voirs(creven) h(er) janne houden sal te drien jae(re)n te deylen en(de) van anders nyemant me(r)e Item sal/
de voirs(creven) wynne hebben en behouden tfeken van sloten en(de) van werken tot sinen meesten/
profite het en wa(r)e dat daer yeman doer varen s woude die den voirs(creven) her janne niet lieve/
gedaen en hadde en(de) die hem jeghen wa(r)e dat die daer doer niet varen en soude Item/
sal de voirs(creven) her jan van scoenhoven den voirs(creven) pete(re)n brugman alle jae(re) gheven den voirs(creven)/
t(er)mijn durende vier ellen lakens tot enen rocke ghelijcs sijns selfs huysghesinne Welke/
vorwerden condicien en(de) punten alle en(de) yeghewelke boven bescreven de voirs(creven) her jan van scoenh(oven)/
in deen side en(de) de voirs(creven) peter brugman in dande(re) syde hebben geloeft malcande(re)n vast/
en(de) gestedich te houden(e) en(de) te voldoene tallen tiden dat si vallen en(de) verschinen selen en(de)/
telken t(er)mine alse vervolghde scout En hier af sijn borghen des voirs(creven) peters brugmans/
[alse principaele sculde(re)n] ongesundert en(de) ongescheiden [en(de) elc voe(r) al] jan brugman sijn sone en(de) peter vond(er)man en(de) henric boyts/
die des voirs(creven) peters brugmans dochte(re)n hebben dewelke janne brugman pete(re)n vond(er)man/
en(de) henricc boyts voirs(creven) de voirs(creven) peter brugman heeft geloeft scadeloes van allen punte(n)/
en(de) vorwarden boven bescreve(n) scadeloes te houdene en(de) te ontheffene Hier wae(re)n over/
lodewijc pynnoc en(de) jan vanden borchoven scepen(en) van lovene Dit gheschiede int/
jae(r) onss he(re)n doemen screef dusent vierhondert en(de) thiene opten sessentwintechsten/
dach in meye
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-01-16 by Jos Jonckheer