SAL7308, Act: V°265.1-R°266.1 (108 of 193)
Search Act
previous | next
Act V°265.1-R°266.1  
Act
Date: 1412-10-13

Transcription

2020-06-06 by Magda van Winkel
Het sijn comen in rechte voe(r) den meye(r) ende scepen(en) van lovene inde banck willem/
vander specht wouter van diest suster sone des selfs willems vander specht/
en(de) merten zomers van sijns wijfs wegen suster docht(er) des selfs willems vand(er) specht/
voirs(creven) in deen side en(de) kath(er)ine pieders wijf wilen jan pieders in dander side daer/
de voirs(creven) willem wouter en(de) merten der voirs(creven) kath(er)inen pieders aensprake(n) met/
haren gheleverden voirspreke en(de) seyden dat wouter wilen vander specht brueder/
des voirs(creven) willems vander specht en(de) oem der voirs(creven) wout(er)s van diest en(de) merten/
zomers alrehande goede hadde ende houdende was te bebbenem inde prochie van/
meldert gelegen daer hi uutgestorven was alse uut sinen wettigen erve de/
welke wae(re)n som stocgoede ende som vercregen goede en(de) daer sij gherechte erf/
genamen af wae(re)n ende dat boden sij te thoenen en(de) metten minster (et)c(etera) Welke/
goede sij der voirs(creven) kath(er)inen pieders vonden houdende onrechte en(de) niet te rechte/
sine conste ghethoenen alsoe sijt sculdech wae(re) te thoenen dat si die goede jegen/
den voirs(creven) wille(m)me vander specht en(de) sine medeplicht(er)s gecregen hadde Seggende /
voert de voirs(creven) willem vander specht en(de) sine medegesellen al woude de voirs(creven) kath(er)ine/
pieders seggen ocht doen seggen dat sij die goede gecregen mochte hebben jeghen/
yema(n)ne die se te voe(re)n gecreghen hadde jegen den meye(r) van thienen die se v(er)cocht/
mochte hebben van onser genedigher vrouwen weghen van brabant ov(er)mids dien/
dat de voirs(creven) wilen wouter vander specht o(m)me seke(r) misdaet wille te thienen/
ontlijft en(de) verdaen was dat hen dat ghene ontstade doen en soude want de/
voirs(creven) wilen wouter vand(er) specht te voren eer hi te thienen ontlijft was vand(er)/
selver ticht ghevanghen hadde geweest te lovene van tshe(re)n weghen en(de) aldair/
metten vonnisse quijt gewijst was en(de) dat boden sij te thoenen en(de) altoes mette(n)/
minsten versochten daer o(m)me de voirs(creven) willem vander specht en(de) sine medege/
sellen aenden meye(r) van lovene dat hi der voirs(creven) kath(er)inen alsulc hedde dat/
sij hae(r) hant van dien goeden dade en(de) lietse hen volghen of dat hijs hen een/
bevaers dade Daer op de voirs(creven) kath(er)ine pieders hae(r) verantwerdde met/
haren gheleverden voirspreke ende seide dat si te bebbenem inde voirs(creven)/
prochie van meldert te vele steden goede hadde liggende en(de) en wiste niet/
wat goede sij meyndden en(de) yesch een beleyt Op welke de scepen(en) van/
van lovene ghemaent vanden voirs(creven) meye(r) van lovene wijsden voer een von/
nisse dat de voirs(creven) willem vander specht ende sine medegesellen beleyt doen/
souden metten rechte en(de) bewisen en(de) noemen wat goede si aenspreke(n) woude(n)/
Dat gedaen quamen de voirs(creven) p(ar)tien weder int rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van lovene voirs(creven) daer de scepen(en) van meldert tvoirs(creven) beleyt ov(er)brachten/
dat daer ghelesen was voe(r) den meye(r) ende scepen(en) van lovene Dit
//
aldus gheschiet spraken weder aen de voirs(creven) willem vander specht ende sine medegesellen/
der voirs(creven) kath(er)inen pieders in alle der manie(re)n ende met alle den selven woerden/
gelijc dat sij te voren gedaen hadden en(de) boven es verclaert Daer op de voirs(creven) kath(er)ine/
pieders verantwerde met hare(n) geleverden voirspreke en(de) dede daer lesen seke(r) brieve te/
weten enen brief beseghelt van h(ere)n godevaerde van monthenake(n) doe ter tijt meye(r)/
te thienen mids den welken de voirs(creven) meye(r) van thienen de voirs(creven) goede vercocht/
hadde van onser genedigher vrouwen wegen van brabant kath(er)inen volkarts alse/
goede die verboert wae(re)n tot onser genediger vrouwen behoef want de voirs(creven) wilen/
wout(er) vander specht sijn lijf ende sijn goet verboert hadde en(de) te thienen gericht was/
metten viere na de geleghenheyt der misdaet daer hi o(m)me gericht was gelijc/
de brief inhadde ende daer na seke(r) scepen(en) brieve van loven inhoudende dat arnt/
de rike sone wilen arnts de ride gedaen ende geleydt was met den meye(r) en(de) scepen(en)/
van lovene tot alle den goeden voirs(creven) gelijc die metten voirs(creven) scepen(en) van meldert/
beleydt en(de) overbracht wae(re)n ov(er)mids seke(r) schout die de voirs(creven) kath(er)ine volkarts/
en(de) beatrijs hae(r) zuster wijf wilen wout(er)s vander specht voirs(creven) den voirs(creven) arnde den/
rike sculdich wae(re)n mids scepen(en) brieven van lovene Ende voert ene(n) scepen(en) brief van loeven(e)/
hangende aenden brief vanden voirs(creven) toeleyde begripende dat de voirs(creven) arnt de rike/
der voirs(creven) kath(er)inen pieders ov(er)mids den voirs(creven) toeleyde gegoedt hadde voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van lovene voe(r) sine schout inden voirs(creven) scepen(en) brieve begrepen in alle den/
goeden voirs(creven) gelijc die inde(n) brieve vanden voirs(creven) sinen toeleyde onthouden en(de) verclaert/
wae(re)n Seyde voert de voirs(creven) kath(er)ine pieders na tkennen dat de voirs(creven) willem/
vander specht en(de) sine medegesellen gedaen hebben dat de voirs(creven) wilen wout(er) vander/
spicht te thiene(n) gericht was Soe meynde sij wie sijn lijf verboert dat hi sine/
goede verboert dat sij daer o(m)me hoepte na al dat sijs verantwerdt heeft en(de)/
na inhout haerre brieve dat si bliven sal inden voirs(creven) goeden Versuekende daer/
o(m)me den meye(r) van lovene voirs(creven) soe waer de voirs(creven) willem vander specht ende/
sine medegesellen niet aflaten en wouden dat hijs hae(r) ten scepen(en) waert keerde/
en(de) daeds hae(r) een vonnisse gelijc oec de voirs(creven) willem vander specht ende sine/
medegesellen den voirs(creven) meye(r) van lovene versochten na al dat sijs te voren/
verredent hadden dat hijs den scepen(en) maende en(de) daeds hen een vonnisse Op/
dwelke de voirs(creven) scepen(en) van lovene gemaent vande(n) voirs(creven) meye(r) van lovene/
wats metten rechte sijn soude wijsden voe(r) een vonnisse na daensprake en(de)/
na tverantwerden vanden voirs(creven) p(ar)tien en(de) na al dats voe(r) hen comen was/
dat de aensprake die de voirs(creven) willem vander specht en(de) sine medeghesellen/
toter voirs(creven) kath(er)inen pieders gedaen hebben daer hae(r) die ghene ontstade/
doen en sal en(de) dat se de meye(r) houden sal in hoe(r) goedinghe van haren/
scepen(en) brieve(n) va(n) lovene Hier wae(re)n over jan de witte gielijs de rike jan/
van oppendorp jan spoelart pauwels de custe(re) en(de) wout(er) capelleman scepen(en) van loven(e)/
dit geschiede en(de) was gedaen xiii dage in octobr(is) int jae(r) ons he(re)n xiiii[c] xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-14 by Jos Jonckheer