SAL7309, Act: V°168.1-R°169.1 (77 of 117)
Search Act
previous | next
Act V°168.1-R°169.1  
Act
Date: 1421-03-13

Transcription

2021-05-07 by myriam bols
Van marien vander herstraten/
Het sijn comen in rechte voer meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jan vande(n)/
dryessche van cortenaken in deen side ende marie natuerlic dochter peters/
van ysenbroec de welke hi heeft van marien vander herstraten die ov(er)mids/
vo(n)nisse van scepen(en) brieven van loven(e) beleydt es tot alle den goede(n) have/
ende erve der selver marien vander herstraten hoe(r) moeder in dander side/
Daer de voirs(creven) jan vanden dryessche een aensprake dede ter voirs(creven) marien/
van ysenbroec wert seggende dat de voirs(creven) marie vander herstraten/
gecregen hadde twee stucken erfs houden(de) omtrent een boend(er) gelegen te/
cortenaken op liefkenrodebergh jegen janne den clerc van beckenvoert/
o(m)me twee mudde corens [sjaers] erflic ende datmen daer af deen afquijten soude/
alsoet geschiet we(re) ende dat boet hij te thoene(n) daer af dat hij sijn nard(er)/
scap geboden hadde also hi oec boet te thoene(n) ende seide dat hij naerder/
we(re) van gebeurten den voirs(creven) janne den clerc van wettige(n) bedde dan de/
voirs(creven) ma(r)ie vander herstraten dwelc hij oec boet te thoene(n) Ende voert seide hi/
dat de gebode daer af gedaen we(re)n ende dat hi sijn pe(n)ni(n)ge onder de late/
geleeght hadde in tijts ende in uren dwelc hi oec boet te thoenen/
seggen(de) ende meynen(de) so waer hi dese poenten gethoene(n) conste dat/
hij sijn naerscap hebben soude aen tvoirs(creven) boender erfs Op dwelke de/
voirs(creven) marie van ysenbroec hoer verantwerde met hoe(re)n gelev(er)de(n) voersprake/
seggen(de) dat waer wa(r)e dat de voirs(creven) marie vander herstraten hoe(r) moeder/
de voirs(creven) twee stucken lants gecregen hadde jegen den voirs(creven) janne den clerc/
o(m)me de voirs(creven) twee mudde corens dancken(de) gode en(de) hoe(re)n goeden rechte dat/
hij selve kendde en(de) lijdde dat mer deen afgequijt en wa(r)e Ende seide dat/
soe wa(n)neer yemant e(n)nige goede gecrege ende hij mair de helicht af/
en quijtte dat dan nae onss gened(ichs) he(re)n heerlicheit ende nae sijnre stat/
recht van loven(e) de maechelinge daer aen gheen naerscap en hadden noch/
sculdich en waren te hebben mair geloefde wael so wa(n)neer waer men/
meer dan de helicht quijtte hoe luttel des meer wa(re) dat dan de maech/
elinge quijtinge daer aen hebben souden Dede oec voert seggen dat sid(er)/
der voirs(creven) coemenscap de voirs(creven) ma(r)ie hoe(r) moeder de voirs(creven) goede twee jaer/
lang beseten hadde dwelc sij oec boet te thoene(n) Oec seide de voirs(creven)/
marie van ysenbroec dat de voirs(creven) jan vanden dryessche jegen der voirs(creven)/
marien vander herstraten hoe(r) moeder in rechte gestaen hadde voe(r) den/
he(re) ende voe(r) de late jans vanden steenweghe daerme(n) de voirs(creven) goede af/
houden(de) is daer af dat de selve late twee hoedvo(n)nissen gehaelt hadden
//
aen de scepen(en) van thiene(n) de welke hoedvo(n)nissen beide come(n) ware(n)/
mett(er) voirs(creven) marien hoe(r) moeder ende jegen janne vande(n) dryessche voirs(creven)/
dwelc de voirs(creven) marien van ysenbroec oec boet te thoenen Ende seide/
dat mids der redenen voirs(creven) op dat sij dese ponte conste gethoenen sij in/
hoe(re)n beleide bliven soude ende sculdich wa(r)e te bliven(e) also dat de meye(r) van/
lovene maende de scepen(en) van loven(e) wes recht sijn soude die wijsde(n) voer/
een vo(n)nisse want hen beide p(ar)tyen thoenisse vermeten hadde(n) dat sij dat/
begherden taenhoe(re)n ende dae(re)n teynden recht Ten dage van thoenisse/
thoende de voirs(creven) jan vanden dryessche de coemenscap hoe die geschiet/
was ende dat marie vander herstraten de helicht van twee mudden corens/
ende niet meer aen janne den clerc afgequijt hadde Thoende oec dat/
hij gout ende zilver onder scepen(en) geleeght hadde Oec droegen de voirscr(even)/
getuygen dat marie vander herstraten de gebode hadde doen doen nae der voirs(creven)/
coemenscap Dat gedaen thoende de voirs(creven) marie van ysenbroec de coemenscap/
gelijc sij voe(r) geruert is ende dat ondersproken was ind(er) coemenscap dat ma(r)ie/
vander herstraten de helcht soude afquijten ende niet meer Voert droege(n) de/
late vanden voirs(creven) hove dat de voirs(creven) ma(r)ie vander herstraten de voirs(creven) goede beseten/
hadde nae der voirs(creven) coemenscap twee jaer lang Droege(n) oec de selve laete/
dat de voirs(creven) jan vanden dryessche o(m)me des voirs(creven) stucs wille voe(r) hen in rechte/
gestaen hadde ende dat sij daer af twee hoedvo(n)nissen aen de scepen(en) van thiene(n)/
hoe(re)n hoede hadden gehaelt die beide comen wa(r)en mett(er) voirs(creven) ma(r)ien vander/
herstraten ende jegen den voirs(creven) janne vanden dryessche Desen thoenisse alda(n)/
gedaen de meye(r) van loven(e) maende voert de scepene(n) van loven(e) die wijsden/
voe(r) een vo(n)nisse nae aensprake nae antwerde na thoenisse en(de) nae al dats voer/
hen comen was dat alsulken aensprake als de voirs(creven) jan vanden dryssche/
ter voirs(creven) marien van ysenbroec wert gedaen hadde vanden voirs(creven) goede(n)/
hoe(r) noch hoe(re)n beleyde gheen ontstade doen en soude P(rese)ntib(us) opp(endorp) opp(endorp)/
juede willem(aer) ridder m(ar)tii xiii anno xx[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-12-04 by Jos Jonckheer