SAL7319, Act: R°306.1-V°306.1 (2560 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°306.1-V°306.1  
Act
Date: 1425-05-16

Transcription

2021-02-03 by Mi-Je Van Gils
Cond sij allen lieden dat gielbart de tielhou van erkenen es come(n) in jeghewoirdicheyden/
der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hi ghenome(n) heeft van h(ere)n wou/
teren van beringe(n) canonick regul(ie)r en(de) pytanch(ie)r scloesters van p(er)ke inden naem/
en(de) vand(er) voirs(creven) pytancie(n) wegen alle de lande beemde en(de) eeusele der selver pyta(n)cien/
gelegen te erkenen en(de) daer omtrent met allen den gedeelte en(de) rechte dat de voirs(creven)/
pytancie heeft inde grote tyende van erkene(n) gelijc als de pyta(n)cie vande(n) voirs(creven) cloeste(r)/
de voirs(creven) lande beemde en(de) eeusele en(de) tghedeelte vander thiende(n) voirscr(even) aldaer/
houden(de) es Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van sinte jans misse baptiste(n)/
neestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van twelf ja(r)en langh deen nae dander daer nae stapha(n)s/
volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) te weten dierste iii jaer jaerlix om neghentien/
mudde rogs en(de) dander ix jaere jaerlix om xx mudde rogs goet en(de) payabel/
der maten van loven(e) alsulx als daer omtrent ghemeynlic wassen sal met/
wanne en(de) met vede(re)n wael bereidt te sinte andries misse apostels te betalen en(de)/
bynnen den voirs(creven) cloeste(r) te leve(re)n alle jaer den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
termine als vervolghde schout alsoe dat de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven)/
ix ja(r)en betalen sal ix pachte Met alsulker vorw(er)den soe wanneer hij den/
voirscr(even) pacht int voirs(creven) cloester leve(re)n sal datmen hem dan doen sal sine(n)/
montcost Met alsulker vorw(er)den dat de voirs(creven) wynne de voirgh(eruerde) lande/
bynnen den voirscr(even) termine wel en(de) loflic eens overmesten sal gelijc/
reengenoeten Item mach de voirs(creven) wynne bynne(n) den voirs(creven) termine de/
hagen afhouwen willegen en(de) popele(re)n truncken te behoirliken tide en(de)/
waert dat daer e(n)nige boem verdroeghde dien sal de voirs(creven) wynne moge(n)/
afhouwen en(de) voe(r) elken twe poten vanden selve(n) arde weder setten en(de)/
opvueden Waert oec alsoe dat de voirscr(even) wynne aende voirs(creven) goede en(de)/
thienden bynne(n) den voirs(creven) t(er)mine schade name of leede van tempeesten/
of van ghemeynen orloge daer af sal hem de voirs(creven) pytancie rastoer doen/
gelijc ande(re) he(re)n hoe(re)n wynne(n) boven en(de) beneden doen selen behoudelic dyen/
dat hi hen de schade condigen sal bynne(n) vierthien nachten nae dat/
sij gheschiet sal sijn Voert es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirscr(even) la(n)de/
laten sal ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mine alsoe hise vant in sine(n) incomen/
dats te weten drie boender in hezendelle en(de) noch een boender in hezen/
delle gelegen neven dlant sjonche(re)n van zeyne wel en(de) loflic bezayt/
en(de) gewonnen met wynt(er)corne op drie iii vo(r)en Item iiii boender en(de)/
onderhalf dachmael bezayt wel en(de) loflic met zomercorne op twe/
voren Item de brake te weten iii dachmael lant en(de) noch een half/
boender lants gelegen neven den bosch des he(r)en van lyntre en(de) noch
//
een dachmael lants gelegen neven den bosch voirs(creven) Item noch een dach/
mael lants gelegen neven den selven bosch Item noch een dachmael en(de)/
een half boend(er) lants gelegen ter heyzen sal de wynne laten ten eynde/
van sinen voirs(creven) t(er)mine twewerven om gedaen Voert es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne wynne ten lesten ja(r)e vanden voirs(creven) t(er)mine hebben sal/
de helcht van alder vrucht staende en(de) sijnde ten eynde vanden voirs(creven)/
t(er)mine op de voirs(creven) lande sonder e(n)nigen pacht daer af te gheven of te/
betalen maer hij en sal gheen recht hebben noch behouden inde/
beemde noch inde voirs(creven) thiende buyte(n) sine(n) voirs(creven) t(er)mine Hier af/
sijn borgen des voirs(creven) gilbarts als p(ri)ncipael sculde(re)n ongesund(er)t en(de) onv(er)/
scheiden en(de) elc voe(r) al jan de goede van g(ra)ven frankart sone jaq(ue)min?/
van libersart welke borgen de voirs(creven) gilbart hier af geloeft heeft en(de)/
co(m)merloes te houden en(de) schadenloes tontheffen cap(elle)[ma(n)] wante maii xv?
ContributorsMi-Je Van Gils , myriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt