SAL7319, Act: R°316.3-V°316.1 (2650 of 2922)
Search Act
previous | next
Act R°316.3-V°316.1  
Act
Date: 1425-05-24

Transcription

2021-01-28 by Mi-Je Van Gils
Item want stoet ende geschille opv(er)staen sijn geweest tusschen/
h(ere)n gorde colsken priester ende yngelbrechte goudacker die ov(er)mids vo(n)nisse/
ende macht van scepen(en) brieve(n) van loven(e) beleidt sijn met meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) tot allen den goeden yngelbrechts wilen goudacker vader des/
voirs(creven) yngelbrechts in deen side ende joffr(ouwe) marie van crayenhem en(de)/
adaem weeders van halmale in dande(re) mids dat de selve joffr(ouwe) marie/
ende adaem meyne(n) dat hen so(m)mige van dien goeden toebehoe(re)n ende/
dat de voirs(creven) h(er) gord en(de) yngelbrecht hen daer aen met hoe(re)n voirs(creven)/
beleide [tonrechte] ongebruyck doen Te weten aen ene(n) beemt met sijnre toe/
behoirte(n) houden(de) i(½) boend(er) oft daer omtrent gelegen te hakendovel/
aende wijtbeemde Item [aen] iiii(½) mudde corens der maten van thiene(n)/
erfspachts aen een gelege met sijnre toebehoirte(n) jans bogart/
gelegen te hakendovel Soe sijn beide de voirs(creven) p(ar)tyen comen/
voe(r) scepen(en) van loven(e) en(de) sijn vanden voirs(creven) stoete en(de) van al des/
daer uute porre(n) mochte en(de) opv(er)staen gansselic bleve(n) en(de) hebben/
hen des gekeert in segge(re)n ende vriendelike yffene(re)n te wete(n) de/
voirs(creven) h(er) gord colsken en(de) yngelbrecht in h(ere)n yweine van houthem/
ridder en(de) diedericken vanden elzen secretar(is) der stat van loven(e)/
en(de) de voirs(creven) joffr(ouwe) marie en(de) adaem in h(ere)n henricke(n) van lu(m)men
//
co(m)mendoer van binckem en(de) henricke(n) uuten broeke van sentruden/
In alsulker voegen dat elc vande(n) voirs(creven) p(ar)tyen alle hoe(r) bescheit/
dat sij vanden voirs(creven) saken heeft beide van brieve(n) ende anders/
overgeve(n) sal in gescrifte den voirs(creven) iiii segge(re)n oft den tween van/
hen tusschen dit ende des maendaeghs nae des heyligen sacraments/
dach neestkomen(de) De welke iiii segge(re)n beider p(ar)tyen bescheit gelijc/
voirs(creven) es ov(er)gehadt bij een gaen selen en(de) hoe(r) segge(n) vanden voirs(creven)/
stoete en(de) gescille tusschen dit ende sente peters dach inganc/
oeghst daer nae volgende eendrechtichlic en(de) met ene(n) accorde/
uutene(n) ende seggene(n) selen In alsulker vueghe(n) w(aer)t dat e(n)nige(n) vande(n)/
voirs(creven) p(ar)tyen sijn segge(re)n het wa(r)e een oft meer gebrake oft/
dat hi die niet gecrige(n) en conste dat sij dan ande(re) in die/
stat neme(n) en(de) kyesen selen moige(n) die de selve macht hebben/
selen die de ghene die absent wa(r)en hadden sonder argelist/
Gelovende de selve p(ar)tyen vaste ende gestedich te houden soe/
wes de voirs(creven) iiii segge(re)n vanden voirs(creven) saken eendrechtichlic/
segge(n) ende t(er)mine(re)n selen op ene(n) banduyn van c yngelsch(en)/
nobelen tot m(ijns) [ons] gened(ichs) he(re)n behoef van brabant opp(endorp) wante/
maii xxiiii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-02-23 by xavier delacourt