SAL7325, Act: V°133.1-R°134.1 (74 of 221)
Search Act
previous | next
Act V°133.1-R°134.1  
Act
Date: 1430-11-14

Transcription

2021-01-30 by kristiaan magnus
It(em) cond zij allen lieden dat jan van bullestrate(n) van tieldonck es come(n)/
in jeg(ewordicheit) d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n)/
heeft van den mombo(r)en en(de) [d(er)] meestersse(n) des goidshuys vand(er) banc bij/
loeven(e) thof des voirs(creven) goidshuys gelege(n) bynne(n) den selve(n) goidshuyse/
met den huyse(n) hove(n) wynne(n)den lande beemde(n) eeussele(n) en(de) alle(n) ende/
yegewelke(n) sijne(n) toebehoirte(n) gelikerwijs en(de) alsoe jan wasschart die voir/
maels gehoude(n) heeft Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen van halfm(er)te/
neestcomende ene(n) t(er)mijn van twelf jae(re)n langc deen nae dand(er)/
staphans sond(er) e(n)nich middel volgende Te wete(n) de voirs(creven) wy(n)nende/
lande elx jaers dae(re)n bynne(n) om neghenen(de)neghentich mudde coe(re)ns/
en(de) x mudde gherste(n) elx coe(re)ns goet en(de) paeyabel met wa(n)ne en(de)/
met veede(re)n wel bereidt der mate(n) van lov(en) te sente andries misse/
apostels te betalen en(de) te loven(e) in des voirs(creven) goidsh(uys) h(er)berge ald(air) te leve(re)n/
alle jaere den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mi(n)e als v(er)volghde schout/
Ende de beemde tot den voirscr(even) hove behoe(re)nde sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix/
hebbe(n) ind(er) weerde(n) en(de) om den prijs h(ier) na volgende Dats te wete(n) den/
graetbeemt o(m)me xviii hollansche gulden(en) te wete(n) xlii pl(acken) voir elken/
gul(den) gerekent De iii(½) boend(er) beemde gelege(n) int gemeyn broec om iiii/
mottoene en(de) den beemt te rixfonde(re) o(m)me vijf mottoene te s(in)te/
m(er)tens misse inde(n) wynt(er) te betale(n) jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telke(n) t(er)mi(n)e als v(er)volghde schout Ende vande(n) eeussele(n) gelege(n) bij/
gheldolf rox es gevorw(er)t dat de voirg(enoemde) wynne d(air) af jaerlix gheen/
ghelt s gheve(n) en sal Mar dat hi m(ijnre) vrouwe(n) dair voe(r) alle jaer den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde zome(re)n sal iiii melc koeye gelijc den sijne(n)/
en(de) die hale(n) ende drive(n) alst behoirt Item sal de wy(n)ne jairlix gheve(n)/
en(de) betale(n) m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) vi l(i)b(ra) payments vande(n) putte int voirs(creven) goidsh(uys)/
staende en(de) d(air) voe(r) sal hij den selve(n) putte orbe(re)n en(de) sijn gerief d(air)/
af neme(n) It(em) voirt es vorw(er)de dat de wy(n)ne m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) jairlix/
sal doen herde(n) en(de) huede(n) vi verkene also dat de(n) goidsh(uys) d(air) af van/
scote of and(er)s gheen scade en come It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne leve(re)n/
alle jae(re) c mandelen goed(er) custbe(re) walme(re) om de huysinghe/
vande(n) [voirs(creven)] hove mede te decke(n) en(de) alsme(n) die aldair verdect of and(er)s/
aen de huysinge die de wy(n)ne houdende es yet maect van plecke(n)
//
of decken soe sal de wy(n)ne den wercliede(n) den montcost gheve(n) ende/
m(ijn) vrouwe sal de dachue(re)n betale(n) uutgesceide(n) van nuwe(n) werke dair inne/
en sal de wynne niet gehoude(n) en sijn It(em) sal de wy(n)ne de voirs(creven) beemde en(de)/
eeussele jairlix wel en(de) loflic gegrave(n) en(de) royoelen en(de) die ten eynde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijn wel en(de) loflic gegrave(n) en(de) gheroyoelt late(n) gelijc dat hijse vint/
It(em) sal oec de voirg(enoemde) wynne alle jair sette(n) opte voirs(creven) goede c goed(er)/
custbeere poten ten meesten orbe(re) en(de) p(ro)fite des voirs(creven) goidsh(uys) Voirt es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne jairlix mach doen steken op des voirs(creven) goidsh(uys)/
moer een last torve tot sijnre b(er)ringe(n) behoif It(em) sal de selve wy(n)ne jairlix/
te paesschen gheve(n) den voirs(creven) co(n)vente een vet lam It(em) en sal de voirs(creven)/
wy(n)ne d by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine gheen and(er) lant moege(n) wy(n)nen noch/
verpachte(n) dan des voirs(creven) goidsh(uys) lant ten wa(r)e met consente en(de) orlove/
van m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix alle stroe en(de) voesterynge(n)/
vande(n) voirs(creven) goede(n) come(n)de vue(re)n int voirs(creven) hof en(de) dat ald(air) etten en(de) sliten/
met sijne(n) beeste(n) en(de) te meste maken en(de) dat mest ten behoirlike(n) tide wed(er)/
uut vue(re)n op tvoirs(creven) lant slands meeste(n) p(ro)fite Voirtmeer es vorw(er)de en(de)/
ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirscr(even) lande den voirs(creven) t(er)min lang due(re)nde/
wy(n)nen en(de) werve(n) sal wel en(de) loflic gelijc sijne(n) reengenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
en(de) die late(n) ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine gelijc dat hijse vynt te/
sijne(n) aencome(n) Dats te wete(n) neghenthien boend(er) d(air) af met rogghe/
besaeit op sijn getideghe voe(re)n It(em) xvii boend(er) en(de) een dach(mael) storte(n) eens/
om gedaen en(de) xix(½) boend(er) brake(n) geheele en(de) hij en sal ten j leste(n) jair/
gheen lant moegen hoervruchten It(em) voirt heeft geloeft de voirs(creven) wy(n)ne/
opt leste jair vande(n) voirs(creven) t(er)mine vii boend(er) braken wel en(de) loflic te ov(er)meste(n)/
en(de) op tselve leste jair alle dmest int voirs(creven) hof wesende voir kerssavont/
uuten hove te vue(re)n en(de) te doen op tvoirs(creven) lant slands meeste(n) p(ro)fite/
Op alsoe wart dat den voirs(creven) wy(n)ne b by(n)ne(n) den voirg(eruerde) t(er)mine opte/
voirscr(even) goede e(n)nige scade hadde of lede van tempeeste(n) of gemeyne(n) orloge/
dat tvoirs(creven) goidsh(uys) hem d(air) af rastoer doen sal gelijc ander he(re)n ende/
p(re)laten hoe(re)n pechtene(re)n bove(n) en(de) benede(n) doen selen Voirt es gevorw(er)t/
en(de) ond(er)sproke(n) w(ar)t also dat m(ijnre) vrouwe(n) of den wy(n)ne voirs(creven) geliefde als/
te halven tide [de yerste ix jaer leden sijn] van malcande(re)n te scheide(n) dat sij dat doen sele(n) moge(n)/
op also dat de ghene van hen die also sceide(n) wilt dat den ande(re)n/
een half jair te voe(re)n segge(n) selen en(de) condige(n) sal op dat hij nae
//
sijn p(ro)fijt sien moeghe It(em) s heeft noch genome(n) de voirs(creven) jan wy(n)ne/
en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van m(ijnre) vrouwe(n) den mo(m)bo(r)en en(de)/
meestersse(n) vande(n) goidsh(uyse) voirscr(even) alle de lan wynne(n)de lande des/
voirs(creven) goidsh(uys) die tselve goidshuys ond(er) lesijn ploegh te noch toe/
gehoude(n) heeft houden(de) omtrent xxi boend(er) lut It(em) noch den hof/
vand(er) wat(er) leyen t(er) hev(er)le strate(n) wart It(em) noch ene(n) hof gelege(n)/
voir de porte vand(er) banck It(em) noch ene(n) beemt gelege(n) te cortbeke/
ov(er) dyle gelege(n) opte dyle ald(air) It(em) ene(n) beemt gelege(n) inde lovene(re)n/
beemde Te hebben en(de) te houde(n) den voirs(creven) t(er)min due(re)nde sond(er)/
e(n)nige(n) pacht of gelt d(air) af te gheve(n) Mair dair voe(r) sal hij doen/
de diensten en(de) corweyen h(ier) nae bescr(even) Inden yerste(n) sal de selve/
wy(n)ne doen den he(re) op sijne(n) cost ii corweyde(n) alle weken met/
sijne(n) ene(n) wage(n) met vijf p(er)de(n) en(de) met twee knape(n) It(em) w(ar)t also/
dat gemeyn orloge wae(re) by(n)ne(n) of bute(n) lands dan sal de voirs(creven) wy(n)ne/
oec diene(n) op sine(n) cost sond(er) afslach vande(n) corweyen voirs(creven)[Behoudelic dien of hi den vors(creven) dienst doende buten lants v(er)loe(re) sine(n) wagen en(de) p(er)de dat tvorscr(even) godsh(uys) hem dat oprichte(n) en(de) bet(alen) sal t(er) goed(er) knapen prise] Oec/
soe en mach de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) dienst oft corweyen niet/
afcope(n) aen den he(re) mer selve dien doen gelijc voirscr(even) steet It(em)/
sal de voirs(creven) wy(n)ne halen alle de b(er)ringe(n) dieme(n) int voirs(creven) goidsh(uys)/
behoeve(n) sal Te wete(n) torve op tgoidsh(uys) moer gelege(n) te kerb(er)gen/
en(de) alle ande(re) b(er)ringe gelijc men hem die wise(n) sal It(em) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne [den voirs(creven) goidsh(uyse)] op sijne(n) cost halen alle ty(m)merhout steene tijchelen/
en(de) [alle] ande(re) dinge(n) [alse wijnne oft and(er)s] die tvoirs(creven) goidsh(uys) behoeve(n) sal It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne den voirs(creven) goidsh(uys) leve(re)n alle jae(re) iiii[m] goed(er) custber wijng(ar)t/
staken It(em) sal de selve wy(n)ne jairlix leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
vier voed(er) mests met vier p(er)de(n) en(de) dat vue(re)n op des voirs(creven) goidsh(uys)/
wijng(ar)de It(em) sal den voirs(creven) wy(n)ne sculdich sijn den m(ijnre) vrouwe(n) of/
de joffr(ouwen) ald(air) te vue(re)n bedev(ar)t of elswair in hoir hoeve als sijs te/
doen sele(n) hebbe(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede wel en(de) loflic/
heyme(n) en(de) bevrede(n) op sijne(n) cost e met thuyne(n) en(de) haghen te legge(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne m(ijnre) vrouwe(n) jairlix besaeyen en(de) wy(n)ne(n) een/
dach(mael) rapen en(de) die thuys leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne m(ijnre) vrouwe(n)/
voirs(creven) leve(re)n alle jae(re) also tot hoe(re)n beeste(n) behoef also vele stroes/
als den selve(n) beeste(n) behoeve(n) selen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne m(ijnre) vrouwe(n)
//
voirs(creven) leve(re)n en(de) betalen alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde twee mudde/
erwete(n) en(de) een half mudde raepsaets It(em) w(ar)t alsoe dat god/
v(er)huede dat int tvoirs(creven) hof e(n)nige scade gesciede van vie(re) viere dat/
of brande dat van swy(n)ne(n) wege(n) toequame d(aer) voe soe es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wy(n)ne d(air) voe(r) den goidsh(uyse) betale(n) soud sal tsestich/
rijnsche gul(den) van goude goet en(de) gheeve als v(er)volghde schout/
Ende alle dese voirs(creven) vorw(er)de(n) gel(uften) en(de) cond(icien) hebbe(n) geloeft/
de voirs(creven) mo(m)bo(r)en en(de) meest(er)sse(n) inden name en(de) van wege(n) des selfs/
goidsh(uys) in deen zijde en(de) de voirs(creven) wy(n)ne in dande(re) malcande(re)n/
vast en(de) gestedich te houden(e) en(de) te voldoen talle(n) tide(n) (et)c(etera) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Ende des sijn borge(n) des voirs(creven) wy(n)ne(n) als p(ri)ncipael sculde(re)n onges(undert)/
en(de) ongesceide(n) en(de) elc voir al arnt vander borch willems sone/
vand(er) borch arnt en(de) henric gheert en(de) willem vand(er) bullest(ra)ten/
gebruede(re) des voirs(creven) wynne(n) en(de) arnt cleynarts swag(er) d(er) voirs(creven)/
gebruede(re) Et p(ri)mus g(ra)ven boys no(vembris) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-01-15 by kristiaan magnus