SAL7326, Act: R°141.1 (95 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1431-11-19

Transcription

2019-04-02 by eugenia knops
Cond sij allen lieden dat henric tainginsart smet die ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n)/
van loven(en) geleidt is tot allen den goede(n) have en(de) erve [beruerlic en(de) onberuerlic] jans wilen beeley van tainginsart/
sijns swag(er)s es come(n) in jeg(enwoirdicheit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft gheg(even) en(de) bekent dat hi gheg(even)/
wille(m)me van tainginsart sine(n) brued(er) de hu de goede die wae(re)n des voirs(creven) jans beeley gelege(n)/
te tainginsart en(de) d(aer) omtrent in huysen hove(n) wy(n)nende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n) met alle(n) hoe(re)n/
toebehoirte(n) uutgenome(n) ii mudde corens erflic aen seker goede te refroitfirt en(de) ix halst(er)/
rogs erflic op seker pande te mostir Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen van s(in)[t] andries [jans misse]/
misse bap(tis)[te(n)] naest come(n)de [lestlede(n)] ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de)/
elx jae(re)rs dae(re)nby(n)ne(n) op den tsijs en(de) co(m)m(er) uut den voirs(creven) goede gaende te behoirleken tide/
te vergelde(n) ende voert sal de voirs(creven) willem thijskene en(de) heynken(en) kinde(re) des voirs(creven) wile(n)/
willems [jans] i houde(n) en(de) vuede(n) in sine(n) cost die cleede(re) en(de) s van wulle(n) en(de) line(n) en(de) oec scey houde(n)/
van scoen en(de) hoir noetdorst hen gheve(n) wel en(de) tamelic jaerlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende ghevielt oec datmen by(n)ne(n) den voirs(creven) t(er)mine vande(n) voirs(creven) goede(n) onse(n) gened(igen) he(r) van brab(ant)/
beede gheve(n) moeste soe is vorw(er)de dat de voirg(enoemde) willem die betalen sal sond(er) den kinde(re)n/
yet daer voe(r) te rekene(n) Es oec ond(er)sproken dat de voirs(creven) willem de huysinge(n) ald(aer) den voirs(creven)/
t(er)min due(re)nde wael en(de) loflic houde(n) sal op sine(n) cost van wande en(de) van dake en de lande voirs(creven)/
sal hi wael en(de) behoirlic wy(n)nen en(de) mesten gelijc sine(n) reengenoete(n) en(de) ten eynde vande(n)/
t(er)mine den roggene(n) art vande(n) wynt(er)corne [te wete(n) vi dach(mael) lands bevrucht en(de)] besaeyt late(n) wel en(de) loflic op vier getideghe/
voren de storte en(de) brake sal hi geheel late(n) [en(de) dand(er) lande sal hi geheel late(n) want hijt alsoe vant] It(em) es vorw(er)de dat [want] de voirs(creven) willem(me) vande(n)/
voirs(creven) henricke hebbe(n) sal iv iii coeye die wae(re)n des voirs(creven) wile(n) jans [getaxeert op xii g(ri)pe(n) te xl pl(acken)] dat hi die houde(n)/
en(de) vuede(n) sal den voirs(creven) t(er)min due(re)nde en(de) ten eynde vande(n) t(er)mijne die wed(er) leve(re)n sijn en(de)/
dan salmense taxe(re)n Sijn sij arg(er) dat sal hi opleggen en(de) sijn sij bet(er) d(aer) af sal he(m) henric/
rastoer doen te goed(en) knapen prise It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) willem terten eynde vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine betale(n) sal v g(ri)pen te xl pl(acken) die hi sculdich is van ene(n) p(er)de dat was svoirs(creven)/
jans beley lye(ming)[en] vynck no(vem)[br(is)] xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-15 by Jos Jonckheer