SAL7326, Act: R°166.1-V°166.1 (106 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°166.1-V°166.1  
Act
Date: 1431-12-12

Transcription

2019-02-22 by eugenia knops
Cond zij allen lieden dat een deilinge gemaect en(de) gheschiet es tusschen pete(re)n zeghers/
in deen zijde ende woute(re)n tielmans in dande(r) vander woenyngen gheheten de borse met/
den huysen hoven putte en(de) allen sijne(n) toebehoirten ghelegen inde dorpstrate op/
den hoec vander grijmst(ra)ten tusschen den selven hoec en(de) de goede gords wilen smolders/
beckers streckende nederw(er)t in de selve grijmstrate tot aen de goede g(er)truyden wedewe/
jans wilen svos uut welken goeden allen voirscr(even) jaerlix gaen sess rinsch gul(den)/
erftsijs ende als alle de voirs(creven) goede in twee ghedeelten gedeylt wae(re)n/
Soe es bleven en(de) ghevallen den voirs(creven) pete(re)n in sijn deylinge voe(r) sijn helcht/
vanden voirs(creven) goeden een deel vanden voirs(creven) huyse dat ghelegen es aen de voirs(creven)/
dorpstrate van aen de voirs(creven) grijmst(ra)te tot aen de goede gords wilen smolders/
voirsc(reven) tot aen de want vande(n) ande(re)n ghedeelte vanden voirs(creven) goede(n) dat/
den voirs(creven) woute(re)n in sijn deylinghe gevallen is te gade(r) met der vouten ond(er)/
also verre als des voirs(creven) peters ghedeelte gheet en(de) met eene(n) cleynen/
stelleken(en) gelege(n) acht(er) tvoirsc(reven) vorste huys tusschen den doerwech gaende/
ten hove en(de) ten putte w(er)t ald(aer) [d(aer)af dat de ty(m)meringe bove(n) den voirs(creven) doirwech den voirs(creven) woute(re)n in sijn deilinge gevalle(n) is] en(de) de goede des voirs(creven) gords smolders en(de)/
mette voirs(creven) doirweghe gheheel van aen tvoirs(creven) vorste huys tot aen die/
doere vanden ghedeelte des voirs(creven) wouters gaende te hove w(er)t van welk(en)/
doe(re)n beyde de voirs(creven) p(ar)tien tgebruyc voirt vande(n) weghe v voete breet/
wesende hebben selen tot den putte ald(aer) staende It(em) sal noch hebben de/
voirs(creven) pet(er) tgedeelte vanden voirs(creven) hove te weten die ghelegen is/
acht(er) tvoirs(creven) stelleken en(de) de goede gords wilen smolders voirg(enoemde) katlijnen/
weduwe henrix wilen vander straten gords meyne(n) en(de) symoens vande wiele/
streckende acht(er)w(er)t tot den goeden g(er)truyden weduwe jans willen vos tusschen tgedeelte/
vanden hove dat den voirs(creven) woute(re)n in sijn deylinge ghevallen is en(de) [de goede] gords raven/
[vacat] omme den hof des voirsc(reven) wouters neven tvoirs(creven) stelleken It(em) [noch] sal de/
voirscr(even) pet(er) hebben [in sijn deylinge] eene wech van iiii voete(n) wijt ov(er) den hof des voirs(creven) wouters/
neven tvoirscr(even) stelleken om te gaen tot sijne(n) hove w(er)t voirscr(even) ten naesten weghe/
en(de) ter mynst(er) scaden gelijc als des voirscr(even) peters ghedeelte vande(n) huyse en(de) hove/
voirs(creven) met seke(re)n wenden ond(er)slagen is en(de) met teeken(en) ghescheiden vanden ghe/
deelte des voirscr(even) wout(er)s ende sal de voirs(creven) pet(er) vande voirs(creven) vi gul(den) rinsch/
erftsijs die uut den gheheelen goeden voirs(creven) jairlix gaen van sijne(n) gedeelte/
betalen iiii gul(den) r(insch) jairlix erftsijs en(de) niet meer/
En(de) is bleven en(de) ghevallen den voirs(creven) woute(re)n in sijn deylinge voe(r) sijn helcht/
vanden voirs(creven) goeden een deel vande(n) voirs(creven) huyse dat ghelegen is inde/
grijmstrate tusschen tgedeelte des voirs(creven) peters en(de) de goede g(er)truyden weduwe/
jans wilen vos mette(n) voeten d(aer) ond(er) staende met eenre nuw(er) coeken(en) en(de)/
den houthuysken(en) mette(n) ande(re)n ghedeelte vande(n) hove voirs(creven) d(aer) neven gelege(n)/
en(de) mette(n) nutscape en(de) p(ro)fijte vande(n) voirs(creven) putte ald(aer) en(de) sijne(n) toebehoirte(n)/
[behoudelike den voirs(creven) pete(re)n sijn voirs(creven) wegen gelijc sij voirsc(reven) staen] ghelikerwijs dat dit ghedeelte vande(n) gedeelte des voirs(creven) peters met wenden/
ende teeken(en) ond(er)slagen en(de) ghescheiden is Van welken ghedeelte de/
voirs(creven) woute(r) jairlix betalen sal vande(n) voirs(creven) vi gul(den) r(insch) ii gul(den) rinsch/
erftsijs en(de) niet meer ende is vorw(er)de dat beyde de vois(creven) p(ar)tien den/
voirs(creven) putte van nu voirtaen op hue(re)r beyder cost erflic houde(n) selen in/
goeden staete en(de) des te gelijc ghebruyken en(de) des gelijx alle heyni(n)ge/
en(de) wende d(aer)mede dat beyde der voirs(creven) p(ar)tien ghedeelten [deen vande(n) ande(re)n] verscheide(n) sijn/
also dat neghene(n) van hen om ghebrex wille van houden(e) anders/
negheen scade en lijde Welke deylinge aldus gheschiet beyde de voirs(creven)/
p(ar)tien malcande(re)n gheloeft hebben vast en(de) gestedich te houden tot/
eewelike(n) daghen elc op des anders ghedeelte also behoirlic is v(er)tyende/
en(de) hebben geloeft deen den ande(re)n d(aer) af alt(oes) genoech te doen also/
dat elke(n) van hen teewelike(n) dagen vast en(de) seker sijn moege(n) H(ier)/
wae(re)n over
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-04-22 by Jos Jonckheer