SAL7326, Act: R°200.1-R°202.1 (119 of 264)
Search Act
previous | next
Act R°200.1-R°202.1  
Act
Date: 1431-12-18

Transcription

2019-03-23 by eugenia knops
Van daneele vanden waerde/
Item alse vanden stoete ende ghescille die tusschen vrouwe lijsbette(n) van schoenvorst/
wedewe he(re)n ostens wilen he(r) van wedergreete in deen zijde ende daneele vanden/
waerde opverresen waren mids den goeden renten chijsen en(de) heerlicheiden van/
court sint stevens d(aer) af dat de voirscr(even) vrouwe van wedergrete meynde dat/
hue(r) de voirs(creven) daneel ongebruyc eene(n) tijt van jaren ghedain hadde ende/
noch dagelix dade also dat sij vanden voirscr(even) goeden renten chijse ende/
heerlicheiden mids letsel dat hue(r) de voirs(creven) daneel d(aer) inne dede bynne(n) den/
tijde voirscr(even) niet ghehaven noch ghebuert en hadde Daer op de voirscr(even)/
daneel antw(er)de dat waer wae(re) dat m(ijn) vrouwe van wedergrete voirs(creven) en(de)/
hij als wettich momboir sijnre medegesellynnen vanden voirscr(even) goeden van/
court sint stevens met allen hueren toebehoirten in rechte voe(r) den greve van/
namen en(de) sijn ma(n)ne van leene come(n) wae(re)n D(aer) ten eynde also vele toe/
gheschiede dat de helcht vanden voirscr(even) goeden met vonnisse der ma(n)nen/
voirscr(even) toeghewijst wae(re)n der voirscr(even) vrouwen van wed(er)grete tot hue(re)r tocht/
en(de) dander helcht den voirscr(even) daneele inden name en(de) tot behoef der/
voirscr(even) vrouwen van axele sijnre medegesellynnen Behoudelic dien dat/
de voirscr(even) vrouwe van wed(er)grete van hue(re)n gedeelte der goeden voirscr(even) de/
helcht vanden coste en(de) laste vander reparacien van allen den huysen en(de)/
molene tot den voirscr(even) goede(n) behorende ghelden en(de) betalen sal hue(re)n/
leefdach lanc Van welken vonnisse de voirs(creven) daneel goede bezegelde brieve/
met des voirscr(even) greven segle(n) en(de) mette(n) seglen(en) een deel sijnre ma(n)ne/
besegelt thoende en(de) dede lesen Seggende voirt dat hij bereet wae(r)/
goede rekenynge der vrouwen van wed(er)grete voirs(creven) te doin van alle des hij/
vanden voirscr(even) goeden ghehaven hadde bij also vint men dat hij meer/
cost tot der reparacien vanden goeden voirscr(even) ghehadt hadde dan hij/
vanden selve(n) goeden ghehave(n) hadde dat hem dat de voirscr(even) vrouwe/
van wed(er)grete uutreycte ende betaelde Daer op dat de voirscr(even) vrouwe/
van wed(er)grete bij he(re)n willem(me) van montfoirde antw(er)de oft hij vele cost
//
van nuwer tymmeringen of anders gedain hadde aen de voirscr(even) goede dat mocht hij/
wale gedain hebben maer sij hoepte dat sij niet voirder ghehouden en soude [sijn] van e(n)nig(er)/
reparacien dan van noede wae(r) gheweest om de huyse en(de) molene vanden voirscr(even)/
goeden ghehouden te werden ghelijc als een tochtersse sculdich wae(r) te houden/
en(de) dat nochtan bellix de selve daneel gheene reparacie(n) sculdich en hadde/
gheweest bij hem selve(n) te doin sonder hue(re)n weten hoepte d(aer) om dat sij/
de helcht vanden goeden voirscr(even) sculdich is te heffen en(de) te bue(re)n D(aer) op/
de voirs(creven) daneel repliceerde seggende dat wair we(r) dat tot ande(re)n tijden/
questie en(de) stoet hier af gheweest wae(r) oft de voirscr(even) reparacie van/
noede te doen was en(de) dat d(aer)om de goede stat van loven(en) tot sijnen/
versueke en(de) op sijne(n) cost hue(r) gesworen meesters wercliede tot court/
s(in)[t] stevens ghesonden hadde met namen meest(er) plissijs van vorst en(de)/
meest(er) janne vander bruggen en(de) soe wes dat sij daer doin bevonden/
d(aer) was hij noch wale mede te vreden Soe dat den raet vander stat/
op dese saken notabelic v(er)sament t(er)mineerde dat sij de voirs(creven) gesworen/
meesters wercliede begherde te aenhoe(re)n en(de) dan woude de stat voirt/
doin dat sij meynde dat recht wae(r) en(de) d(aer) nae des ande(re)n daeghs/
werden de voirscr(even) meesters wercliede op tvoirscr(even) stuck ghehoirt en(de)/
hen ghehoirt sijnde t(er)mineerde de voirscr(even) stat in hue(re)n rade dat hue(r)/
redelic dochte dat de voirscr(even) daneel goede rekeninge doin soude vande(n)/
coste vander reparacien en(de) vanden inheffen voirscr(even) der voirs(creven) vrouwe(n)/
van wed(er)grete Ende oft sij d(aer) af dan te vreden wae(r) en(de) men vonde/
dat de voirs(creven) daneel meer cost ghehadt hadde inder voirs(creven) reparacien/
dan hij inne gehaven hadde dat hem dat de voirs(creven) vrouwe van
//
wed(er)grete uutreyken en(de) betalen soude en(de) oft hij meer ghehave(n) hadde vanden/
voirs(creven) goeden dan hij tot der voirs(creven) reparacien gedain hadde dat hij dat/
der voirs(creven) vrouwen van wed(er)grete des ghelijx opleggen en(de) betalen soude/
maer oft de voirs(creven) vrouwe van wed(er)grete vander voirscr(even) rekenyngen en(de)/
bewisenissen niet te vreden en wae(r) en(de) dat sij meynde dat alsulken cost/
als de voirs(creven) daneel gerekent hadde aen gheen noetlic reparacie gedaen/
en wae(r) soe woude de voirs(creven) stat g(er)ne noch bevelen hue(re)n meest(ere)n wercliede(n)/
de voirs(creven) reparacie te visenteren op tgheens cost die d(aer) af in donrecht/
vonden worde en(de) wes dan bijden voirs(creven) meest(ere)n wercliede vanden coste/
vander reparacien ghedain aen de goede voirscr(even) get(er)mineert worde dat/
d(aer) mede beyde de voirs(creven) p(ar)tien te vreden sullen wesen en(de) oft alsulke(n)/
ghet(er)mineerden cost meer oft myn ghedreeght dan de voirs(creven) daneel/
inne ghehaven heeft vanden goeden voirs(creven) dat d(aer) af gheschiede gelijc/
voirs(creven) [steet] tot welker rekenyngen te doin de voirs(creven) daneel begherde dach/
te hebben Daer op de voirs(creven) vrouwe van wedergrete bij h(ere)n willem(me)/
van montfoirde antw(er)de dat sij den selven daneele g(er)ne d(aer) toe dach/
gheven woude op also dat sij nu te kersmisse naestcomende hue(r) rente(n)/
en(de) chijse vredelic bueren en(de) heffen mochte Daer op de voirs(creven) daneel/
antw(er)de want hij meynde dat de voirs(creven) vrouwe van wed(er)grete nae/
dat de voirs(creven) rekenynge gedaen soude sijn aen hem boven alle ontfanc/
dat hij ontfaen hadde ghenoech en(de) vele tachterst soude wesen/
dat d(aer) om de selve vrouwe van wed(er)grete bellijc niet heffen en sal voe(r)/
dat de voirs(creven) rekenynge gheschiet sal sijn en(de) dat hij van alle tacht(er)heit/
vernueght sal sijn eer hij sijn hant vande(n) voirscr(even) goeden sculdich/
sal sijn te doin maer niet myn dat yema(n)t seggen mochte
//
dat hij mijnre vrouwen voirs(creven) e(n)nich ongebruyc aen hue(r) renten goeden/
oft chijsen te court sint stevens met onrechte pijnen soude willen/
te doin Soe ghenueghde hem wale dat m(ijn) vrouwe voirs(creven) en(de) hij oft/
elc van hen eene(n) goeden man tot eene(n) rentmeest(er) setten souden om/
de voirs(creven) renten en(de) goede inne te heffen en(de) dat de selve rentmeest(er)s/
goede sekerheit doin souden noch der vrouwe(n) van wed(er)grete voirs(creven) noch/
hem e(n)nige betalinge te doen voe(r) die(r) tijt dat de voirs(creven) rekenynge/
en(de) bewisinge ind(er) maten voirscr(even) gheschiet soude sijn en(de) also verre/
als men bevonde dat hij meer uutgeleeght hadde tot noetliker/
reparacien dan hij ghehaven hadde dat hem de voirs(creven) rentm(eeste)r/
dat uutreyken soude en(de) des gelijx vint men dat hij meer ghe/
haven hadde dan cost gehadt dat dan de voirs(creven) rentmeest(er) vande(n)/
ghehaven renten der voirs(creven) vrouwe(n) van wed(er)grete hue(r) ghebrec uut/
reyken en(de) betalen soude Daer op de voirs(creven) vrouwe van wed(er)grete bijden/
voirs(creven) he(re)n willem(me) dede seggen dat sij alle tghene doin woude dat/
d(er) stat redelic ducken duncken soude alsoe dat nae vele woirde/
en(de) wed(er)woirde bijden rade vander stat met vollen ghevolghe ghet(er)/
mineert wordt dat der selver stat redelic duchte op dat de voirs(creven)/
vrouwe van wed(er)grete niet gepant te hove come(n) en dorste mids/
dat [bij] hue(r) tgebrec niet en wae(r) dat de rekeni(n)ge en(de) bewisinghe voirs(creven)/
voe(r) kersmisse niet gedaen en souden sijn maer aen den voirs(creven) daneele/
dat sij bellic sculdich wae(r) hue(r) renten te heffen tot t(er) tijt toe dat/
de voirs(creven) rekeni(n)ge en(de) bewisenisse gedaen soude sijn behoudelic dien/
dat de voirs(creven) vrouwe eene(n) rentmeest(er) setten soude en(de) des gelijx
//
de voirs(creven) daneel en(de) dat de voirs(creven) rentmeesters gheloven souden gheen/
vanden voirs(creven) p(ar)tien e(n)nige uutreykinge oft betalen betalinge te doin/
voe(r) die(n) tijt dat de voirs(creven) rekenynge en(de) bewisenisse gheschiet/
soude wesen oft en gheliefde der vrouwe(n) van wed(er)grete dat niet/
te doin en(de) sij hue(r) renten selve heffen woude dat sij dat soude/
moghen doin bij also dat sij eene(n) goeden borghe setten soude bynne(n)/
der stat van loven(en) Vint men dat de voirs(creven) daneel meer tot der/
voirs(creven) noetliker reparacien uutgegeve(n) hadde dan hij ghehave(n) hadde/
dat de selve borghe dat daneele voirs(creven) uutreiken en(de) betale(n) soude/
moten en(de) des gelijx soude de voirs(creven) daneel doen ind(er) maten/
voirs(creven) en(de) alse vander reparacien die men in toecome(n)den tijden noch/
doin sal moten aen de voirs(creven) goede t(er)mineerde de stat voirs(creven) dat m(ijn)/
vrouwe voirs(creven) eene(n) goede(n) man en(de) soe naerder den dorpe van court/
s(in)[t] stevens soe beter setten en(de) stellen soude den welken de voirs(creven)/
daneel sculdich soude sijn te cu(n)digen wa(n)neer hij e(n)nich gebrec/
van reparacien aen de goede voirs(creven) hadde die hij meynde dat/
van noede we(re)n en(de) also verre alst dien goeden man die d(aer) toe/
gestelt sal sijn duchte dat alsulke reparacie van noede we(r)/
soe soude men die doin maken en(de) dat neme(n) gelijc voirs(creven) steet/
maer oft dien voirs(creven) goede(n) man dochte dat alsulke reparacie/
niet van noede en wae(r) en(de) daneele voirs(creven) meynde dat noetlike/
reparacie wae(r) soe woude de selve stat alt(ijt) g(er)ne hue(re)n meest(er)s/
wercliede(n) bevelen dat te visente(re)n op tgheens cost die d(aer) af/
int onrecht vonden soude w(er)den cone(n) in pleno co(n)silio dec(embris) xviii/
a(n)no xxxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick