SAL7327, Act: R°377.1-V°377.1 (261 of 277)
Search Act
previous | next
Act R°377.1-V°377.1  
Act

Transcription

2020-01-08 by Jos Jonckheer
Wij [gheert van] haenwijc en(de) [denijs boys] scepen(en) van loven(e) doen cond en(de) kenlic allen lieden dat voir/
ons comen sijn h(er) henr(ic) vand(er) moelen vand(er) ordene(n) vande(n) augustine(n) te loven(e)/
henr(ic) vand(er) moelen cleed(er)make(r) mychiel vand(er) moelen en(de) (christ)iaen van ru(m)men/
alse segg(ere)n en(de) vrientlic yffene(re)n geco(r)en en(de) geco genome(n) voir scepen(en) van/
lov(en) van reyne(re)n a(n)nema(n) als momboir barbelen waeybeckers sijns wijfs i die/
hij hier inne geloeft heeft te vervaen met [en(de) met hem] henr(ic) a(n)nema(n) vad(er) des voirs(creven)/
reyners in deen zijde en(de) willem(me) waeybecke(re) vad(er) d(er) voirs(creven) barbele(n) in dande(re)/
en(de) hebben hoir segge(n) vanden stoote wezende tusscen de voirscr(even) p(ar)tien vanden/
huweleker vorwarden die onlanx lede(n) getracteert heeft [sijn] geweest tusscen/
den voirs(creven) reyne(re)n met [bij den voirs(creven)] henr(ic) sijne(n) vad(er) in deen zijde en(de) d(er) voirs(creven) barbele(n)/
met [bij] willem(me) hoe(re)n vad(er) [vors(creven)] in dande(re) geseeght uutgesproke(n) en(de) gep(ro)nu(n)ci/
eert ind(er) manie(re)n h(ier) na volge(n)de Inden yersten es hoir segge(n) dat de/
voirs(creven) henr(ic) [nae de geloeften die hij gedaen heeft] den voirscr(even) reyne(re)n sijne(n) sone in hulpe vande(n) voirs(creven) huweleke/
bewisenisse doen sal van iiii mudden rogs goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
van loven(e) erfspachts ae bynne(n) eend(er) maent naistcomen(de) aen goede/
seke(re) pande die d(air) goet voir sijn selen gelege(n) te lijsmeel Voirt es/
hoir segge(n) dat de voirs(creven) reyne(re) hebben sal sijn kijnsgedeelte in alle dande(re)/
goede die beruerlic en(de) omberuerlic die bliven selen nae de doet des/
voirs(creven) henrix a(n)neman en(de) katlinen sijns wijfs [des voirs(creven) reyners moed(er)] It(em) es voirt hoir segge(n)/
dat de voirs(creven) reyne(re) vande(n) voirs(creven) willem(me) sijne(n) sweer hebben en(de) t(er) stont/
aenveerde(n) sal een huys in hulpe vande(n) voirs(creven) huwelic een huys/
en(de) hof met sijnre toebeh(oirten) gelege(n) inde groeve tussce(n) huys en(de) hof/
des selfs willems en(de) de goede mychiels stoop Ite(m) en(de) dat/
de voirscr(even) willem de waeybecke(re) den voirs(creven) reyne(re)n bynne(n) eend(er) maent/
naistcomen(de) bewijsenisse doen sal van i(½) mudden rogs d(er) mate(n) van/
loven(e) erfs pachs aen goede seke(re) pande gelege(n) te b(er)them ende [Item]/
es noch hoir segge(n) dat de voirscr(even) reyne(re) als momboir sijns wijfs/
voirs(creven) hebben sal sijns wijfs kijnsgedeelte in alle ande(re) goede ber(uerlic)/
en(de) omberuerlic die blive(n) selen nae de doet des voirs(creven) willems/
waeybecke(re) en(de) lijsbette(n) sijns wijfs [vad(er) en(de) moed(er) d(er) voirs(creven) barbelen] Behoudelic dien soe wes hij reyne(r)/
in huweleke en(de) jan waeybecke(re) soen des voirs(creven) willems [te vo(r)en] ewech hebbe(n)/
dat elc dat inbrenge(n) sal sond(er) argelist Noch es hoir segge(n) dat/
de voirs(creven) willem ter stont te nyeute doen sal alsulken scoutbrief/
en(de) beleidtbrief als de voirs(creven) willem den voirs(creven) ja(n)ne sijne(n) sone gemaect en(de)/
[bekent] heeft en(de) dat mids dien de voirs(creven) reyne(re) den voirs(creven) willem(me) quijscelde(n)/
sal van dien hond(er)t crone(n) dair hijte(n) voir inde(n) rechte verreict heeft
//
welc segghen aldus geseeght beyde de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n geloeft/
hebben vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) deen den ande(re)n daer af altoes genoech te doen/
alsoe dat elke(n) van hen vast en(de) seker sijn sal haenw(ijc) maii xvi Voert heeft/
geloeft de voirs(creven) reyne(re)n barbe(le)n sijn wijf te vervaen en(de) in dien te hebbe(n) dat/
sij ter manissen svoirs(creven) willems gelove(n) sal voir scepen(en) van lov(en) tvoirs(creven) segge(n)/
vast en(de) gestedich te houde(n) en(de) te voldoe(n) alsoe v(er)re alst hae(r) aengaet maii xxii xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts