SAL7329, Act: V°466.1 (331 of 335)
Search Act
previous | next
Act V°466.1  
Act
Date: 1435-06-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-12 by Magda van Winkel
Cond zij allen lieden dat henric de ruyssche(re) de jonghe wonen(de)/
inde prochie van bierbeke ter stat geheten ten nanu in jeg(enwordicheit)/
d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genome(n) en(de) bekent dat hij/
genome(n) heeft van meester arnde vand(er) lynde(n) prieste(r) x/
dachmael lants luttel myn of meer gelijc die gelegen/
sijn inde prochie van bierbeke t(er) stat gheete(n) ten rode in/
vii stucken ald(aer) Te houde(n) te hebben en(de) te wynnne(n) van/
opten viii[sten] dach van februarii int jair ons hee(re)n dusent/
vierhondert xxxii lestlede(n) eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang/
deen na dand(er) d(aer) nae eemp(er)lic sond(er) middel volgen(de)/
te weten dierste vi jair vanden voirs(creven) t(er)mijne elx/
jaers dae(re)n bynnen om v mudde rox d(er) maten van lov(en)/
goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt/
en(de) dand(er) vi jair elx jaers dae(re)n bynne(n) om vi mudde(n)/
corens maten en(de) pacht voirscr(even) te s(in)[te] andr(ies) misse/
apostels te bet(alen) en(de) te loven(e) ten huyse des voirs(creven) meest(er)/
arnts te leve(re)n alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]l(ibet)/
ass(ecutu)[m] It(em) is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande/
bynnen den voirs(creven) t(er)mijne tweewerf wel en(de) loflic ov(er)meste(n)/
sal te weten telken vi jae(re)n eens It(em) is vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne/
niet en sal moge(n) hoervruchte(n) het en wae(r) dat sij na gebue(re)n/
en(de) regenoete(n) daden dat hijt dan de yerste negen jaer/
soude mogen doen een dachmael te male en(de) niet meer/
en(de) oft also gesciede soe is vorw(er)de dat hij tselve lant/
voir elc hoervrucht eens sal doen graven also dat/
behoirt en(de) also dicke als hijt dade sal hij de(n) voirs(creven)/
meest(er) arnde gheve(n) en(de) leve(re)n alle jae(re) te loven(e) een/
halst(er) erwete(n) goet en(de) paiabel te s(in)[t] andr(ies) misse apostels/
te bet(alen) quol(ibet) ass(ecutu)[m] mer de drie leste jae(r) vande(n) voirs(creven)/
t(er)mijne soe en sal [hij] negheen vande(n) voirs(creven) lande(n) moghen/
hoervruchte(n) in gheenre wijs It(em) is gevorw(er)t dat de voirs(creven)/
wynne ten uutgaen vande(n) voirs(creven) t(er)mijne bezaeyt sal laten/
met wynt(er) coerne de ii stucken lants gelegen inde(n) aert/
bij de to(m)me tusscen den rode en(de) truysbroec [en(de) dander lande geheel] en(de) soe/
wa(n)neer dat de voirs(creven) wynne ten leste(n) [jare] tzaet op dlant gevuert/
en(de) bereet sal hebbe(n) soe sal de voirs(creven) meest(er) arnt eene(n) zaeye(r)/
mogen sette(n) dien hem gelieve(n) sal op cost des voirs(creven) wynne(n) H(ier) af/
is borge des voirs(creven) wynne(n) ind(en) henrix de ruyssche(re) de jonge vad(er)/
des voirs(creven) wynne(n) et p(ri)r pt ema(n)cipe[t(u)r] et p(ri)m(us) lomb(art) k(er)smak(ere) junii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer