SAL7331, Act: R°119.1-R°120.1 (101 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°119.1-R°120.1  
Act

Transcription

2018-11-09 by kristiaan magnus
Cond sij allen liede(n) dat aert tavonts van gheelrode es come(n) en(de)/
heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genomen heeft van jouffr(ouwe) lijsbetten boets/
weduwe lonijs wilen van bouchout thof van thuynen gelege(n) inde p(ro)chie/
van rode bij cortelke met den huysen wynnende(n) lande(n) boegarde(n) metten/
elsbroec [en(de)] metten houtwas vanden voirs(creven) goede(n) en(de) metten beemde gehete(n)/
reghenbeemt gelijc reyne(r) reers de voirs(creven) goede gehouden heeft Te houde(n)/
te hebben ende te wynnen van halfmeye nu naestcomen(de) bynnen ene(n) over/
een jaer d(aer) nae volgende enen t(er)mijn van xv jae(re)n deen d(aer) nae/
sond(er) middel volgende elcx jaers dae(re)n bynne(n) te weten de voirs(creven)/
lande om enentwintich mudde(n) rogs [geheten pachtrogge] goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loven/
v mudde(n) garste(n) v mudde evene(n) en(de) ii halste(r) erwete(n) en(de) e elx/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) voirs(creven) alle jae(re) te kersmisse te betalen [en(de) in tvoirs(creven) hof te leve(re)n] d(er) voirs(creven)/
jouffr(ouwe) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijn als v(er)volghde schout met/
alsulken condicie(n) wairt dat sake dat de voirs(creven) wyn ennige scade hadde/
van tempeste oft van gemeyne(n) orloge dat dan de selve wyn bynnen/
den jae(re) gestaen sal aen d(er) voirscr(even) jouffr(ouwe) metter helcht vanden pachte [scaden d(aer) dat tempeest oft ongerief van orloge [die also] gesciedt is]/
voirs(creven) Item sal de voirs(creven) wynne d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbette(n) jairlijx den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde gheven vanden oeft ende vander weyde(n) vanden/
bogarde vanden elsbroeke vanden houtwasse ende vanden reghenbeemde thien/
rynssche gulden van goude goet en(de) gheve te s(in)[te] mertens messe in den/
wynter te betalen alle jae(re) de(n) t(er)mijn due(re)nde Oec sal de voirs(creven) wy(n)ne/
jairlijx de(n) t(er)mijn due(re)nde d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten gheve(n) vande(n) beemden/
h(ier) nae bescr(even) Inde(n) yersten vanden beemde geheeten den calverbeemt gelege(n)/
bijde(n) huyse vander horst Item van enen beemde gehete(n) den bruggebeemt/
gelege(n) aen den eerdwech Item van enen beemde die jouffr(ouwe) yden boets/
was gelege(n) tusscen thof van thuyne(n) en(de) d(er) nuwe molen vijf en(de) twintich/
gul(den) r(ins) en(de) seven arnemsche gul(den) en(de) neghe(n) caese goet en(de) cusbaer/
oec te sente mertens messe [te bet(alen)] inden wynt(er) alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven) lande wynnen werven
//
en(de) mesten wel en(de) loflic gelijc sijne(n) reengenoete(n) boven en(de) benede(n) en(de) de/
voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth sal de voirs(creven) lande moghen doen besien alst hue(r) gelieft/
oft die wail gemest sijn ende geboert dat de voirs(creven) wyn aen dmesten vande(n)/
wyntercoerne gebreckelic wae(r) die sal hij moeten verbete(re)n aen tsomercoren/
En(de) allet stroe en(de) hoye dat vanden voirs(creven) goede(n) comen sal dat sal de voirs(creven)/
wyn in tvoirs(creven) hof brengen en(de) dat met sijnen beesten ald(aer) etten en(de) verte(re)n/
en(de) mest d(aer) af maken en(de) dat wed(er) op tvoirs(creven) lant vueren slants meesten/
p(ro)fijte en(de) nergens eld(er) uutgesceide(n) dat de voirs(creven) wyn jairlijx vande(n)/
stroe sal moghen maken also vele walms als hij op de huysinge ald(aer)/
verdecken wille Oec sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de/
huysinge ald(aer) houde(n) van wande ende van dake wel en(de) loflic en(de) die ten/
uutgane vande(n) selven t(er)mine wel en(de) loflic gehouden[nyweert] laten Ende oft/
aen de huysinge e(n)nige nuwe tymmerynge gebrake dat sal de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) lijsbet doen maken maer de wynne en sal in neghene(n) stucke(n)/
gehoude(n) sijn dan den wercliede(n) d(aer) af den montcost te gheven(e)/
en(de) tbereetscap tot d(er) voirs(creven) tymmerynge(n) in thof voirs(creven) te halen en(de)/
alle yserwerc het sij van naghelen oft anders oft oec latten die aen/
de huysinge gebreken moghe(n) dat sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth ald(aer) le/
leve(re)n Ende alle de eyghboeme(n) die op tvoirscr(even) goet valle(n) sellen sal/
de selve wynne hebben bij alsoe dat de selve wyn twee poete(n) vanden/
selven aerde wederseten [sal] Item sal de voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth [de] thofgrecht/
ald(aer) tot hoe(re)n profijt behoude(n) Item en sal de voirs(creven) wyn gheen/
ande(r) goede den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde te pacht noch t(er) helcht moge(n)/
houden Oec sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) goede te sijnen afscheiden wel/
en(de) loflic begracht bethuynt en(de) bevreedt laten en(de) die also sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde houden Voert is vorweerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven)/
drie beemde te weten den colaerbeemt den bruggenbeemt en(de) den/
voets beemd laten sal bevreedt gelijc die jairlijx bevrede(n) sal den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Voirts meer is vorweerde dat de voirs(creven) wyn/
d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) een corweye met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)de(n) doen sal te bruessel/
wanneer dat hue(r) gelieft Item is noch voirw(er)de dat de voirs(creven)
//
wynne jarlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) sayen sal een/
molevat lijnsaets d(aer) af dat de selve wyn tsaet leve(re)n sal en(de) tflas roete(n)/
Item want de voirs(creven) jouffr(ouwe) int voirs(creven) hof te hue(r)w(er)t behelt een came(r) en(de) een/
schue(r) soe es vorweerde dat de voirs(creven) wynne d(aer)af ongehoude(n) sal sijn/
die van wande en(de) van dake(n) te houden Item es noch vorweerde dat de/
voirs(creven) wyn nae half meye in sijne(n) lesten t(er)mijn alle stroe en(de) tcaf dat vande(n)/
voirs(creven) goede(n) come(n) sal sal deselve wyn [hij] in tselve hof laten en(de) tcoren sal/
hij dair af uuutdorsche(n) en(de) d(aer) af d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) hue(re)n pacht betalen/
Item is noch vorweerde dat de voirs(creven) jouffr(ouwe) allet merghel dat [die] men halen/
sal [op de goede voirs(creven)] dien sal sij op den cuyl betalen en(de) de voirs(creven) wyn sullen halen op/
[sinen last] Item sal de voirs(creven) wyn hebben alle jae(re) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vand(er)/
voirs(creven) jouffr(ouwe) v ellen lakens tot enen keerle Ende alle dese vors(creven)/
vorwerden condicie(n) en(de) gelofte(n) hebben geloef de voirs(creven) jouffr(ouwe) in deen sijde/
en(de) de voirs(creven) wyn in dande(r) malcande(re)n vast en(de) gestedich te houde(n) tallen/
tijden en(de) t(er)mijne(n) als sij vullen en(de) verschijne(n) sullen en(de) telke(n) t(er)mijn als/
vervolghde schout H(ier) af sijn borghen des voirs(creven) wynne(n) als pri(n)cip(ael)/
sculde(re)n ongesundert en(de) onversceide(n) en(de) elc voir al wouter van/
wynghe van nuwerode goessen taenhouts van gheelrode et p(ri)m(us)/
cor(am) smacht ov(er)wynge junior oct(obris) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts