SAL7331, Act: R°263.1-V°263.1 (204 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°263.1-V°263.1  
Act

Transcription

2019-01-08 by kristiaan magnus
It(em) want stoet en(de) tebat ov(er)staen is tusschen henricke van dolbrouc in deen zijde en(de)/
janne kerman sijnen swager in dande(r) van seke(re)n goeden gelegen te haeght en(de)/
inden lande van rotselaer te wespelaer inden lande van arschot oft elswaer/
hen bleven en(de) verstorven vander doet h(er) willems wilen van delbrouc ridders/
vader des voirs(creven) henrix en(de) swe[e]r des voirs(creven) jans Soe sijn beyde p(ar)tien/
come(n) voir scepen(en) van loven(en) en(de) hebben hen vanden voirs(creven) stoete v(er)bonden in/
segge(re)n en(de) vrintlijc iffene(re)n met wille en(de) consente vranx en(de) jans vander/
hofstad gebruede(re) alse naeste erfgename henrix wilen vander hofstad/
huers vaders die midts macht van scepen(en) brieve(n) van loven(en)/
geleyt was tot den goeden des voirs(creven) wilen h(er) willems Te weten de/
voirs(creven) henric in henricke absoloens et en(de) jose joese absoloens en(de) de/
voirs(creven) jan kerman inne henrike colibrant en(de) willeme de swerte in/
alsulker vvuegen dat de voirs(creven) jan kerman sijn aensprake ende/
bescheit dat hij totte(n) voirs(creven) goeden meynt te hebben sal doen setten in/
gescriffte en(de) ov(er)gheve(n) den segge(re)n des voirs(creven) henrix tusschen dit/
dit en(de) groet vastelavont naestcomen(de) Daer op de voirs(creven) henric/
sijn verantw(er)den sal doen setten in gescrifte en(de) dat ov(er)geven/
den segge(re)n des voirs(creven) jans bynnen xiiii nachten daer nae en(de)/
alse de segge(re)n aensprake en(de) verantw(er)den ov(er)hebben v(er)meten hen/
de p(ar)tien enegher thonissen dat selen sijn sij de segge(re)n aenhoire(n)/
en(de) huer seggen en(de) uutsprake vander voirs(creven) uutspraken doen bynne(n)/
xiiii nachte(n) nae dat sij tv(er)antw(er)den voirs(creven) selen hebben ont/
faen op dat sijs eens en(de) en(de) van accorde sijn Weert oic alsoe dats/
de segge(re)n niet eens gesijn en consten dat sij dan te samen oft dmeeste/
deel van hen eene(n) ov(er)man kiesen selen en(de) hem aensprake [v(er)antwerde(n)] en(de) alle/
bescheit dat de voirs(creven) p(ar)tien voir hen bracht selen hebben bynne(n) den
//
voirs(creven) tijde ov(er)geven selen welke ov(er)man sijn seggen en(de) uutsprake doen/
sal bynne(n) xiiii nachten daer naestvolgen(de) Ende is vorw(er)de waert/
dat enich vanden p(ar) voirs(creven) p(ar)tien van hue(re)n segge(re)n gebrake oft niet/
gecrigen en conste het wae(r) een oft meer dat sij in die stad/
ande(r) segge(re)n kiesen soude mogen en(de) die soude de selve macht/
hebben die de ghene hadde die alsoe gebrake Geloven(de) beyde/
voirs(creven) p(ar)tien vast en(de) gestedich te houden voir hen en(de) hue(re)n/
naecomelingen alle tghene des de voirs(creven) segge(re)n oft dov(er)man/
die vanden selve(n) segge(re)n genome(n) sal w(er)den vander voirs(creven)/
saken seggen en(de) t(er)mine(re)n selen tot eweliken dagen kersmake(re)/
smacht februarii viii It(em) de voirs(creven) p(ar)tien hebbe(n) den tijt/
d(aer)enby(n)ne(n) de segge(re)n hoer seggen segge(n) soude(n) verlingt tot xiiii nacht lang nae/
paesschen naestcomen(de) cor(am) borch(oven) smacht borch(oven) m(ar)tii xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts