SAL7331, Act: R°305.1-V°306.1 (231 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°305.1-V°306.1  
Act

Transcription

2019-01-09 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan vanden bossche van kerckem jans sone is comen/
in jegh(ewoirdicheit) der scepen(en) van loven(en) en(de) heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft/
van h(er) symoen pynnoc ridde(r) thof des selfs h(er) symoens geheten tgoet te voerde/
gelegen inder p(ro)chien van libbeke mette(n) wynnenden lande maeybeemden eeuselen/
en(de) allen sijne(n) toebehoirten uutgescheyden een [die] schadewacht en(de) een beemdeken/
daer neven gelegen met eene(n) beemde acht(er) alboems te gade(r) metten dachmael/
daer den wijngaert op gesedt was en(de) daer nu wijen op staen inden bogaert/
jeghen tvoirs(creven) hof ov(er) de welke de voirs(creven) jan vanden bossche niet hebben en sal/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) eene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lang due(re)nde/
deen nae den ande(re)n stappans sonder middel volgen(de) ingaende tot half merte/
int jaer ons he(re)n alsmen scrive(n) sal duysent vierhondert en(de) vertich nae/
gewoente van scrive(n) shoefs van ludic elx jaers dae(re)nbynne(n) om veertich en(de)/
[eenen halven] sack rogs en(de) eene(n) halve(n) sack rogs twe sacke tarwen en(de) neghen halster gherste(n)/
elx goet en(de) paeyabel met wanne en(de) met veede(re)n wel bereyt der maten van/
thienen te weten sesse halster der selver maten voir eene(n) sack gerekent/
ende om tweelf molevate witter erweten alsulken alse de voirs(creven) wynne op/
tvoirs(creven) goet wynne(n) sal alle jae(re) te sinte andries misse apostels te betalen/
en(de) te loven(en) oft te aerschot te leve(re)n soe waer dat h(er) symoen dat best sal/
genueghen en(de) de voirs(creven) eeusele en(de) maeybeemde om xxiiii goede rijnsche/
gulden oft de w(er)de daer voe(r) in ande(re)n goeden gelde te s(in)[te] m(er)tens misse/
inden wynter te betalen alle jae(re) [den voirs(creven) t(er)mijn duere(n)de] q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) h(er) symoen jaerlijx saeyen een halster lijzaets op tselve lant daer hij/
sijns selfs lijsaet zaeyen sal en(de) ten tijde als dlant bezeeyt [bereyt] sal sijn te bezaeyen/
soe sal h(er) symoen voirs(creven) kyesen oft doen kyesen op wat eynde oft sijden hij sijn/
lizaet gesaeyt hebben wille en(de) daer saelt de wynne saeyen op alsoe dat/
h(er) symoen alle jae(re) den zaet daer toe leve(re)n [sal] It(em) sal de voirs(creven) wynne jaerlijx/
den voirs(creven) t(er)mijn duer(en)de leve(re)n stoffe en(de) een half hondert [sess vi(½)[c]] walme(re) alsulken/
als ande(r) wynne(n) daer omtrent hae(re)n heerscap boven en(de) beneden jaerlijx
//
leve(re)n om de huysinge vanden voirs(creven) hove mede te decken en(de) alsmen die/
aldaer verdeckt soe sal de wynne den werclueden de montcost gheven/
en(de) symoen sal de dachue(re)n betalen alsoe langhe alse de voirs(creven) sesse ende/
een half hondert walme(re) due(re)n en(de) teenen dachroeden en(de) witselroeden sal/
de voirs(creven) wynne halen opde voirs(creven) goede en(de) die den werclueden sonder/
h(er) symoens cost leve(re)n Voert sal de selve wynne alle de huyse die/
hij houden(de) is vanden voirs(creven) h(er) symoen op sijne(n) cost houden sal vander/
r nederster rikelen nederw(er)t totter platen ende w(er)t alsoe dat/
h(er) symoen aende voirs(creven) huyse die de wynne houden(de) is bynne(n) den/
voirs(creven) t(er)mijne yet woude doen plecken oft decken daer toe sal de wynne/
op sijne(n) cost den leem halen en(de) den werclueden den montcost gheven/
en(de) h(er) symoen sal de dachue(re)n betalen Voert sal de wynne den voirs(creven)/
h(er) symoen jaerlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(r)ende doen en(de) w varen met/
sijne(n) waghen en(de) p(er)den sesse vaerde tot loven(en) en(de) telker vvaert vueren/
des h(er) symoen oft yemande van sijne(n) weghen sal genueghen ende/
soe wanneer die selve wynne den voirs(creven) h(er) symoen yet vvueren/
sal buyten den voirs(creven) hove soe sal hem h(er) symoen oft sijne(n) boden den/
montcost gheven en(de) sijne(n) p(er)den hoey en(de) coren Item en sal de voirs(creven)/
wynne bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne gheen lant moegen hoervruchten/
hij en saelt graven en(de) meesten Item de voirs(creven) wynne mach jaerlijx/
sijn berringe houden aende voirs(creven) beemde en(de) lant dat hij houden(de)/
is ter minster scaden ende waert alsoe dat de wynne eeneghe/
verdroeghde beemde boeme inde bog(ar)de oft op die voirs(creven) goede afhieuwe/
soe soude hij dan voir elken verdroeghden boem twe levende poten/
vanden selven aerde en(de) sape soe men dat naest geraken conste/
weder moeten doen setten sonder erghe lijst Item selen de voirs(creven)/
h(er) symoen en(de) de wynne hebben half en(de) half doeft dat jaerlijx
//
opde voirs(creven) goede wassen sal en(de) de wynne sal alle jae(re) op sijne(n) cost den/
voirs(creven) h(er) symoen sijn helicht ter eerden leve(re)n en(de) dan tot loven(en) bringen maer/
waert alsoe dat h(er) symoen oeft vercochte soe en soude de wy(n)ne van h(er) symoens/
dele van lesen oft vueren ghene(n) last hebben Item is vorwerde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goede ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne bezaeyt late(n) sal gelijc/
dat hijse vant te sijne(n) aencome(n) die storte om gedaen ende die selve goede/
dan oic bevreedt late(n) gelijc dat hijse vant te sijne(n) income(n) ten prijse van/
goeden lieden It(em) noch sal de voirs(creven) wynne hebben den voirs(creven) t(e)rmijn lang due(re)nde/
den voerhof bynnen tgelynt dat daer plach te staen den waermoes/
hof achter de huysinge den dyke aen gheerts van ype(re) en(de) den sold(er) bove(n)/
den peertstal It(em) vanden crane(n)beempt es ondersproken want alle de senk [stenycke]/
daer inne uutgedaen sijn en(de) h(er) symoen dien heeft doen ryoelen soe/
sal de wynne dien beempt wel gerioelt laten houden en(de) te(n) afscheyde(n)/
van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne die gerioelt late(n) en(de) alle de struycke uutgedaen/
sonder h(er) symoens cost It(em) voertmeer soe sal de voirs(creven) wynne int/
voirs(creven) hof jaerlijx brenge(n) sijn gedeelte vander thienden die hij genome(n)/
en(de) gepacht heeft jegen den abt van p(er)ke ende desgelijx alle stroe ende/
hoey opde voirs(creven) goede jaerlijx wassen(de) en(de) dat eette(n) en(de) slite(n) met/
sijne(n) beeste(n) en(de) te meste maken en(de) dmest weder uut vueren op tvoirs(creven)/
lant en(de) ten leste(n) jae(r) vanden voirs(creven) t(er)mijne soe sal de wynne desgelijx/
oic allet dmest bynne(n) den voirs(creven) hove sijnde uutvuere(n) opt tvoirs(creven)/
lant slants meesten profijte op alsoe dat de selve wynne vander/
voirs(creven) thiende(n) jaerlijx hebben sal alsoe lange hij die gepacht heeft/
oft verpachten sal x mandelen stroes sijne(n) wille mede te doen ende/
gevielt alsoe dat ten afdragen(e) oft [haerde] jaer quame van wassen van coren
//
soe sal de voirs(creven) wynne dan dat jaer tot [noch] viii mandelen stroes hebben/
totten x mandelen stroes voirs(creven) It(em) de voirs(creven) wynne sal alle jae(re) op sijne(n)/
cost halen en(de) vueren int voirs(creven) hof alle de berringe dieme(n) aldaer ver/
berne(n) sal alse h(er) symoen voirs(creven) oft mijn vrouwe sijn gesellinne oft/
yemant van hae(re)n wegen int tselve hof wesen sal desgelijx oic sal/
de voirs(creven) wynne jaerlijx int voirs(creven) hof vueren allet hoy datme(n)/
hoeyen sal opden beempt geheten scadewachte en(de) op een cleyn beemdeken/
dair neve(n) en(de) oic op eene(n) beempt acht(er) alboems gelege(n) soe wa(n)neer/
tselve hoey droege sal sijn en(de) hem dat van h(er) symoen voirs(creven) oft/
yemandt van sijne(n) wege(n) gecundicht woirdt It(em) de voirs(creven) h(er) symoen/
sal den voirs(creven) wynne jaerlijx gheve(n) vijf ellen wullens lakens/
alsulx als hij gheve(n) sal tot sijnre berninge(n) [levereyen] behoef It(em) is gevor/
weert ende ondersproken w(er)t alsoe dat den voirs(creven) h(er) symoen oft oic/
den wynne geliefde ten sesse jae(re)n te scheiden vanden voirs(creven) t(er)mijne/
deen vanden ande(re)n dat sij dat doen selen moegen op alsoe dat/
de ghene die alsoe van hen scheiden wilt dat den ande(re)n/
een jaer te voeren cond sal doen en(de) late(n) wete(n) om sijn beste te/
verwerven Item gevielt alsoe dat god verhuede moet dat/
die tempeeste quame van wede(r) soe sal de voirs(creven) h(er) symoen [hen] daer/
af rastoer doen gelijc ande(r) smale he(re)n wynne(n) bynne(n) den/
dorpe van libbeke doen selen hier af sijn borge(n) jan kympe/
van kerckem willem vander vonde(re)n van houdert et p(rim)(us)/
smacht smet fe(bruarii) iiii[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts