SAL7331, Act: R°328.1-V°328.1 (242 of 349)
Search Act
previous | next
Act R°328.1-V°328.1  
Act

Transcription

2018-11-24 by kristiaan magnus
It(em) het is een zoene en(de) peys gemaect tusschen janne gherart en(de) janne/
del chauchie gebruede(re)in deen zijde en(de) janne de so(m)me in dande(re)/
van alsulken dootslaghe als de selve jan de so(m)me gedaen heeft/
inden p(er)soen lambrechts vander cauchien wilen brueder der voirs(creven)/
gebruede(re) wonen(de) torp le g(ra)nt inder manie(re)n hier na volgen(de)/
Te weten dat de voirs(creven) jan de so(m)me ernoul de ruttaer d/
van rosieres willem dabrymez de jonghe van p(er)wez warnir/
van hollengnoul wonen(de) te ons(er) vrouwen rosierez en(de) reyne(r)/
soen goffarts lambeert wonen(de) te rosierez voir de ziele des/
voirs(creven) wilen dooden selen doen doen tgebet van iii(½)[c] cloeste(re)n/
en(de) dat in eene(n) godshuyse of meer daer dat hen gelieve(n)/
sal doen beghynnen bynne(n) xl daghen naestcomen(de) en(de) by(n)nen/
en selven xl dagen brengen den voirs(creven) gebruede(re) goede behoirlike/
c(er)tifacie onder zegel des godshuys of co(n)vents daer dat/
gedaen sal werden dat d tvoirs(creven) gebet geheel bestaet zij/
en(de) volynt sal wezen voert want de voirs(creven) lambrecht eene(n)/
wilen acht(er) gelaten heeft eene(n) sone geheten jan vander/
cauchien onder zijn daghe zijnde dien de zoene van/
sinen vader toebehoirt en(de) sculdich is te volgen na den rechte/
Soe hebben geloeft de voirs(creven) jan de so(m)me ernoul de ruttaer/
willem dabrymez warnir van hollengnoul en(de) reyne(r) lamb(er)t/
den voirs(creven) ii gebruede(re)n inden name ende tot behoef des kints/
voirscr(even) ongesund(er)t en(de) onv(er)scheiden de so(m)me van driehond(er)t/
gul(den) peters der mu(n)ten ons liefs gened(ichs) he(re)n des h(er)togen van/
bourg(oig)[nen] en(de) van brabant van goude goet en(de) gheeve nu/
gemeynlic in borsen gaende of de weerde dair af in ande(re)n/
goeden gelde also die in in brabant cours hebbe(n) selen ten/
daghe van betalen te weten c peters daer af te/
sinte jans misse naestcomen(de) c peters daer af te k(er)smisse/
dair naest volgen(de) en(de) c pet(er)s d(aer) af te s(in)t jans daghe
//
baptisten dat dan d(aer) naest volgen sal te betalen en(de) inder stat/
wissel van loven te leve(re)n telken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Op alsoe eest dat de voirs(creven) gebruede(re) en(de) de/
gemeyne vriende vande(n) voirs(creven) dooden tvoirs(creven) gelt te henw(er)t/
trecken wouden dat sij dat doen selen mogen bij also dat/
de i ghene die dat trecken sal sal setten goede behoirlike/
borchtocht en(de) sekerheit van borghen in brabant geseten/
[en(de) gegoedt] oft gebuerde dat tvoirs(creven) kint alst tsijnen dagen comen/
sal zijn de voirs(creven) zoene niet aengaen en woude en(de)/
de veede van sinen vader coepe den voirs(creven) iv p(er)sone(n)/
tvoirs(creven) gelt ter stont na dat de veede gecosen sal hebbe(n)/
met den meesten profiten dat vande(n) voirs(creven) gelde na den/
rechte vande(n) lande come(n) soude moghen sijn vanden/
orde dat inden wissel voirs(creven) borcht sal sijn [wezen] tot den/
dage vande(n) voirs(creven) wedergheven wedergheve(n) selen en(de)/
betale(n) tot hue(re)n manissen of des eens van hen die dese(n)/
brief brengt als vervolghde schout Maer inden/
ghevalle dat tvoirs(creven) kint de voirs(creven) zoene gestentich helt/
d soe selen de selve borghen vander voirs(creven) restitucien/
ongehoude(n) zijn welke gelofte de voirs(creven) p(er)sone ongesu(n)d(er)t/
en(de) onv(er)scheide(n) en(de) elc voe(r) al geloeft hebbe(n) te vold(oen)/
als vervolghde schout Met welker soene(n) de voirs(creven)/
gebruede(re) te vreden zijn en(de) hen houde(n) wel gebetert/
Scelden(de) quite den voirs(creven) me janne de so(m)me als/
principael des voirs(creven) dootslaigs en(de) alle ande(r) sijn/
vriende dien dat aengaen mach vande(n) voirs(creven) dootslage/
sond(er) d(aer) op e(m)mermeer wrake te doen of aen te/
spreken Ende vande(n) geloften voirs(creven) hebbe(n) geloeft de voirs(creven) jan/
de so(m)me en(de) ernoul van ruttar den voirs(creven) willem(me) dabrymez warniere(n)/
van hollengoul en(de) reyne(re)n [sone] goffarts lamb(er)t scadeloes tontheffen kersmake(re)/
roel(ofs) m(ar)tii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts