SAL7331, Act: R°33.1-V°33.1 (25 of 351)
Search Act
previous | next
Act R°33.1-V°33.1  
Act

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
Van willem le p(ar)mentier/
Het sijn comen in rechte inde banc voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en)/
jan van sechevoitmont in deen side en(de) willem de p(ar)mentir wy(n)ne vanden/
hove van sechevoitmont in dande(re) daer de voirs(creven) jan ten voirs(creven) wille(m)me wert/
een aensprake dede seggende dat waer wae(re) dat hi tvoirs(creven) hof jegen hem/
gel genome(n) hadde te wy(n)nen ter helcht al en alsoet sijn vorde(re)n voirtijts/
uutghegeve(n) hebben gehad ene(n) t(er)mijn van drien jae(re)n lang die die lede(n)/
wae(re)n want hi wae(r) int vierde jaer getreden Versocht daer o(m)me dat hi/
sijn hande daer af afdade ende hem voldade van des hi te hemwert in/
gebreke wae(r) Te weten dat hi sijn lant niet gewo(n)nen en hadde met sine(n)/
getidegen voren mar hadde den rogge ghesaeyt som op ii voren en(de) som op/
iii voren die hi op iiii voren sculdich wae(r) te saeyen en(de) devene op i vore/
die hi op ii voren gesaeyt soude hebben [gemergelt noch gemest [en hadde] also hi sculd(ich) wae(r) te doen] wert dwelc hi alsoe noede/
name alse te verliesen xxx of xxxvi pet(er)s of wair hijt te hoeghe/
groetste soe wae(r) hi des wel getroest tot goede(n) knapen die hen des v(er)staen/
Voert seyde de voirs(creven) jan dat uut den voirs(creven) hove gevuert hadde geweest/
een q(uan)titeit van stroe die art van chenymont vercocht hadde daer af/
hi den voirs(creven) gielise inde tolcame(r) die tot des voirs(creven) willems have(n) geleidt/
was tot willems behoef xii pet(er)s hadde moete(n) betalen en(de) wed(er)ke(re)n yesch/
en(de) versocht de voirs(creven) jan dat hi alsoe vele stroes als xii pet(er)s gedraghe(n)/
wed(er) in tvoirs(creven) hof b(ri)ngen soude om aldaer gheedt en(de) te be meste bekeert/
te worden Voert seyde de voirs(creven) jan dat de voirs(creven) willem vande(n) voirs(creven) goede(n)/
noch ghevuert hadde ii[c] schove stroes die hi meynde en(de) versochte dat hi/
daer wederb(ri)ngen soude om te meste beke[e]rt te worde(n) gelijc voirs(creven) is of/
hem daer af richtinge doen te goed(er) knapen prise ende dat dese pointe(n)/
waer wae(re)n boet de voirs(creven) jan van sechevomont te thoene(n) met goede(n)/
knapen die daer af te spreken wisten en(de) met den mynsten daer hi/
mede liden mochte inden rechte Op welcke aensprake de voirs(creven) willem/
hem verantw(er)de met sine(n) gelev(er)den voirspreke seggende dat hen sere/
verwonderde dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) aensprake te hemwert dade gemrct/
dat hi tvoirs(creven) goet jegen hen te pachte genome(n) hadde om x mudde corens/
jaerlix ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang inder manie(re)n dat ene(n) brief daer af/
/ gemaect beses besegelt met den segele h(er) jorijs p(er)soen van [busschers ber] priest(er)s die bider/
vorwerden was volcomelic begrepen hadde die inden rechte gelesen waert/
en(de) dat hi and(er)s jegen den voirs(creven) ja(n)ne gheen vorwerde noch comenscap vande(n)/
voirs(creven) goede(n) gemaect en hadde daer boet de voirs(creven) willem eedt en(de) onschout/
voir te doen Seggende voert dat de voirs(creven) jan nu(m)m(er)meer gethoene(n) en soude/
conne(n) de voirs(creven) poenten die hi hem vermete(n) hadde te thoene(n) en(de) hoepte/
waer hi die niet en thoende dat hi vand(er) voirs(creven) aenspraken ongehouden sijn/
soude nae den eede die hi bode bero want hi meer stroes van buten op/
tvoirs(creven) goet bracht hadde dan hi d(aer) af hadde ghevuert hi hadde tvoirs(creven) goet/
oec gewo(n)nen en(de) gemest gelijc sinen reengenoete(n) Bat en(de) versocht den/
meye(r) dat hi den voirs(creven) ja(n)ne bedwonghe dat hi afliete of dat hijs hem/
aen de scepen(en) keerde ende daeds hem een vo(n)nisse en(de) dae(re)nteynden recht/
Nae aensprake ende antwerde van beyden p(ar)tien maende de meye(r)/
de he(re)n scepen(en) die wijsden voir een vo(n)nisse want jan van sechevormo(n)t/
hem [thonis] vermete(n) hadde dat sij sijn thoenisse begheerden toverhoe(re)n en(de)/
dae(re)nteynden recht Ten daghe van thonisse alse des voirs(creven) jans/
getuyghen verhoert en(de) op hoe(re)n eed van veel pointe(n) dier hi hen/
manen dede gheexamineert wae(re)n en thoende hi ghe[e]n vanden voirs(creven)/
poenten alsoe hi hem hadde vermeten te thoene(n) Alsoe dat de he(re)n/
scepen(en) voert gemaent vande(n) meye(r) nae dat sij raet en(de) deliberatie/
op de voirs(creven) saken gehad hebben gewijst hebben voir een vo(n)nisse dat/
alsulken aensprake alse de voirs(creven) jan van sechevomont ten voirs(creven)/
wille(m)me sinen wyn wert gedaen hadde den selve(n) wille(m)me gheen/
onstade doen en soude P(rese)nt(ibus) nychol(ao) kersmake(re) godef(rido) roelofs henr(ico)/
de borchove(n) walt(er)o capelleman et joh(ann)e de ov(er)wynghe iuniore/
julii xxvi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-27 by Sabrina Keyaerts