SAL7331, Act: V°3.1 (3 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°3.1  
Act
Date: 1436--0-6-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-22 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat sweder van facouwez he(re) van mulstede/
is comen in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft uutgegeven en(de) bekent/
dat hij uutgeg(even) heeft jacop de grote van mulstede sijn goede/
van mulstede metter molen beemden wate(re)n pachte tsijse renten/
metten pontgelde coren en(de) vervallen en(de) allen ande(re)n toebehoirten/
tot den goeden en(de) heerlich(eit) van mulstede behoirende gelijc de/
vvoirs(creven) swed(er) en(de) jouff(rouwe) marie sijn gesellynne de voirs(creven) goede ald(aer)/
houden(de) sijn Te houden te hebben en(de) te heffen van s(en)[te] remeysavonde/
naestcomen(de) eenen t(e)rmijn van twelf jae(re)n lang deen nae dander/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bynnen om vivennegentich/
peters Te weten tsestich placken alsulx gelts als telken t(er)mijne/
van betalingen gemeynlijc in borsen gaen sal voir elken peter/
gerekent half te kermisse en(de) half te paesschen te betaelen jaerlijc/
den voirs(creven) t(er)mijn duerende quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) es vorw(er)de dat de/
voirs(creven) jacop de molen van mulstede houden sal op sijnen cost van/
allen we[r]ke dat dair aen behoeven sal en(de) dair toe sal hij thout/
moghen nemen op de goede van mulstede en(de) en wairs dair niet/
genoech soe soude de voirs(creven) swed(er) thout dair omtrent moeten/
bewijsen dat men dair toe behoeven soude en(de) sal soude en(de) sal/
de voirs(creven) jacop ten eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne de molen bloet laten/
van steenen Item es vorw(e)rde dat de voirs(creven) jacop de uwers wuwers van/
mulstede jaerlijx op sijnen cost sal doen scoenmaken en(de) die ten/
eynde vanden voirs(creven) t(er)mijne wel geruymt en(de) scoengemaect laten/
mair hij sal te alreheylegenmisse nae den eynde vanden t(er)mijne voirs(creven)/
den selven wuwe(r) moghen wijsschen te sijnen p(ro)fijte bij alsoe dat/
hij alsdan weder dairop spisen en(de) laten sal iiii[c] anthenoise en(de)/
iivorstecarpers Es noch vorw(er)de geschiede den voirs(creven) jacop aenden/
wuwe(r) voirs(creven) enich scade van oirloge by(n)nen den voirs(creven) t(er)mijne dair/
af sal swed(er) hem rastoir doen ter taxacien van goeden knapen/
het en wae(re) dat dat geviele tusschen alreheylegemisse en(de) vastenavont/
in dien s tide soude hij van restitucien ongehouden sijn Item is vorw(er)de/
wairt den voirs(creven) jacop enigen stoet gemaect aen erflich(eit) oft aen/
die heerlich(eit) van mulstede dat de voirs(creven) swed(er) den voirs(creven) jacop/
dat soude helpen v(er)antw(er)den op des voirs(creven) jacops cost ca(pelle)[man]s met/
junii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus

Signer

  • Wouter Capelleman
  • Wouter de Smet
Add. 1

Transcription

2020-06-22 by kristiaan magnus
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-07-12 by Inge Moris