SAL7331, Act: V°330.1-V°331.1 (244 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°330.1-V°331.1  
Act

Transcription

2020-07-03 by kristiaan magnus
Van willem(me) van zurpele/
den jonghen/
Het sijn comen in rechte inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
willem van zurpele de jonghe sone willems van zurpele te voe(re)n/
uut sijns vaders broede gedaen die ov(er)midts vonnisse van scepen(en)/
brieven van loven(e) geleit is totden goeden willems robrechs daneels/
en(de) lijsbetten van zurpele kijnde(re) willems wilen van zurpele ende/
henrix molne(re) van grasen swager der voirs(creven) kijnde(re) gelegen te beetse/
en(de) daer omtrent in deen zijde en(de) weyn vanden driessche van/
thienen in dande(re) dair de voirs(creven) weyn een aensprake dede ten/
voirs(creven) willeme weert seggen(de) dat hij met sijne(n) voirs(creven) beleyde/
ongebruyc dede ende voirhielde tonrechte vii(½) sille en(de) xvii cort/
roeden lants gelege(n) te beetse ter stad gehete(n) ten eechoute opden/
wilien stoc tusschen de strate aldaer en(de) de goede wouters/
mynten en(de) seyde dat waer wae(re) dat hij een suster hadde/
geheten was jouff(rouwe) lijsbeth die getroudt hadde nae staet der/
heyleger kerken eene(n) goeden man die hiet jan van halle en(de)/
dat de voirs(creven) jouff(rouwe) lijsbet de voirs(creven) goede behielt en(de) besadt/
als haer wettich erve en(de) daer uut staerf als uut hae(re)n wettege(n)/
erve sonder wetg wettege geboirte nae haer te laten voir/
den voirs(creven) janne hae(re)n man en(de) dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) goede/
bleef houden(de) en(de) besittende als een tochte(r) en(de) daer uut gestorven/
wae(r) als uut sijnre tocht en(de) dat weyn voirs(creven) de naeste levende/
wae(r) der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbette(n) sijnre suster en(de) oir en(de) erfgename/
vanden voirs(creven) goeden en(de) dat dese pointen waer wae(re)n boet de/
voirs(creven) weyn te thoene(n) met wetteger waerheyt en(de) mette(n) mynste(n)/
daer hij mede leden mochte inden rechte Hoepte en(de) meynde/
de voirs(creven) weyn waer hij dese poenten gethone(n) [conste] dat hem de/
voirs(creven) goede volgen souden en(de) sculdich wae(re)n te volgen ende dies/
genueghde hem wael manisse vanden meye(r) en(de) vonnisse der/
scepen(en) Daerop de voirs(creven) willem verantw(er)de met sijnen/
/ gelev(er)den voirspreke seggen(de) en(de) hopende dat hem alsulken aensprake/
als de voirs(creven) weyn te hemw(er)t gedaen hadde nu(m)mermeer onstade doen/
en soude bij bete(re)n rechte en(de) bescheide dat hij daer toe seggen woude/
en(de) seyde dat waer wae(re) dat de voirs(creven) jouff(rouwe) lijsbet hadde eene(n) vader/
gehete(n) was jan van zurpele de(n) welke(n) de voirs(creven) goede plagen toe te/
hoeren en(de) van dien janne van zurpele wae(re)n de voirs(creven) goede comen/
opder voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbette(n) en(de) jouffr(ouwe) lijsbet waert aflivich sonder/
wettege geboirte van hae(re)n live acht(er) te latene en(de) staerf uuten voirs(creven)/
goeden e als uut(er) hoe(re)n wettegen erve en(de) de voirs(creven) jan haer man bleef/
die houden(de) en(de) besitten(de) als een vremde tochte(r) en(de) waer daer uut gestorve(n)/
als uut sijnre tocht Ende hoe wael de voirs(creven) weyn vanden driessche/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten brueder was vanden nabedde en(de) naeste/
leve(n)de van haer want robijn wijlen vanden driessche sijn vader/
der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbette(n) moeder nae getroudt hadde soe en wae(r)/
hij gheen erfgename maer een vremdt man van desen goeden want/
de voirs(creven) goede comen wae(re)n van janne van zurpele der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
lijsbetten vader Welc jan van zurpele eene(n) wettegen brueder/
hadde geheten was willem van zurpele en(de) de voirs(creven) willem robeert/
daneel en(de) lijsbet van zurpele en(de) oic katheline die wijf is henrix/
molne(re)n die den voirs(creven) brief bekent hebben daer sijn beleyt uut/
gedaen is wae(re)n wettege kijnde(re) des voirs(creven) willems van zurpele/
die oem was der voirs(creven) jouffr(ouwe) lijsbetten en(de) oer en(de) erfgename vande(n)/
voirs(creven) goeden daer tgedinge om is En(de) vander selver sijden daer/
die van zurpele daer de voirs(creven) goede af come(n) sijn en(de) dat dese/
pointe(n) waer wae(re)n boet de voirs(creven) willem van surpele de jonge/
te thoene(n) met goeden knapen dier wael af te spreken wisten en(de)/
mette(n) mynsten daer hij mede soude moege(n) liden inden rechte/
Hoepte en(de) meynde waer hij dese poente(n) gethone(n) conste dat hem/
/ en(de) sijne(n) beleyde de voirs(creven) goede volgen souden en(de) sculdich wae(re)n te volge(n)/
nae de waerheyt die hij daer af boet en(de) dies genueghde hem/
wael vonnisse en(de) rechte Daer op de meye(r) van loven(e) maende de/
he(re)n scepen(en) van loven(e) die wijsden voer een wonnisse want hen/
beyde p(ar)tien thonisse vermete(n) hadden dat sij de thonissen in beyde/
sijden begheerden taenhoren en(de) dae(re)nteyden recht Ten dage/
van thoenen en thoende de voirs(creven) weyn niet alsoe hij hem vermete(n)/
hadde en(de) de voirs(creven) willem van zurpele de jonghe thoende volco-/
melijc met goeden knapen alle poenten alsoe hij hem vermeten/
hadde in sijnre aenspraken alsoe dat de meye(r) van loven(e) voert/
maende de he(re)n scepen(en) die hij opde sake wel beraden wijsden voir/
een vonnisse dat den voirs(creven) willem van zurpele den jongen/
en(de) sijne(n) beleyde de voirs(creven) goede volgen souden alsoe verre alst noch/
voir hen comen was P(rese)nt(ibus) god(efrido) sroelofs henr(ico) de borch(oven) stephano/
smacht walt(er)o ca(pelle)[man] joh(ann)e de ov(er)wynge et walt(er)o smet scab(inis)/
lov(aniensibus) m(ar)tii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-06 by The Administrator