SAL7331, Act: V°338.1-R°339.1 (252 of 350)
Search Act
previous | next
Act V°338.1-R°339.1  
Act

Transcription

2020-07-02 by kristiaan magnus
It(em) woute(r) van belanden(en) munte(r) heeft gegeve(n) voe(r) hem sijn erfgename(n) ende/
nacomelingen h(ere)n gielize de byte(re) cononc der kerken van sinte peters te loven(e)/
en(de) sijne(n) erfgename(n) en(de) naecomelingen een huys en(de) hof met sijnre toebehoirte(n)/
gelege(n) inde dorpstrate tusschen de goede wouters van belanden(en) voirs(creven) op/
beyde sijden streckende achterw(er)t tot aende(n) hof des selfs wouters comen(de)/
lijnrechte van voir ter strate(n) op beyde zijden vanden voirs(creven) huyse en(de) hove/
in geliker breyden tot opde twe palen daer met dat den hof des/
voirs(creven) wouters vanden hove des voirs(creven) h(ere)n gielijs verscheiden en(de) bepaelt/
is [met] te gade(r) met der vorster bouten [vouten] voe(r) ter strate(n) metter geheelder/
breydden alsoe die aldaer gemaect is en(de) xv voete(n) lengden bynnen/
muers opde sijde vanden huyse voirs(creven) ter bynne(n) poirte(n)w(er)t vander/
dorpstrate(n) voirs(creven) en(de) dov(er)schot vander selver voirster voute(n) sal behoire(n)/
met eene(n) uutgange totten huyse des voirs(creven) wouters opde sijde ter/
grijmstrate(n) w(er)t gelege(n) en(de) dacht(er)ste voute staende onder thuys des/
voirs(creven) h(ere)n gielijs sal toehoire(n) den huyse met eene(n) uutgange des/
voirs(creven) wouters op desside ter bynne(n) stad w(er)t gelege(n) [te samen met den gebruycke en(de) nutscape van eene(n) wege inde breydde van iiii voeten vande(n) erve t(er) voirs(creven) plae des voirs(creven) h(er) gielijs tot inde grijmstrate uutgaen(de) te wat plaetsen de voirs(creven) wout(er) hem die bewisen sal en(de) de porte vande(n) selve(n) weg sal de voirs(creven) wout(er) in goede(n) state houden van slote(n) en(de) anders] erflijc te/
houden en(de) te besitten opt trecht en(de) co(m)mer daer voe(r) uut gaende/
te wete(n) iiii s(cellingen) iiii cap(uynen) outsijs en(de) eene(n) ouden wee(n)schen erftsijs te(n)/
behoirliken tijden te vergelden ende voirdaen op acht gulden/
peters der mu(n)ten van namen vanden slage ons gened(ichs) he(re)n/
des h(er)togen van bourg(oig)[nen] en(de) van brabant gelijc nu t(er)tijt gemen/
lijc in borsen gaen goet en(de) ghinge oft de w(er)de daer af in ande(re)n/
goeden gelde erftsijs alle jae(re) op s(in)[t] jans dach bap(tis)[ten] te betalen/
den voirs(creven) woute(re)n en(de) sijne(n) erfgename(n) voerdaen erflijc ende/
dierste betalengen vanden voirs(creven) viii peters erftsijs van s(in)[t]/
jans misse bap(tis)[ten] naestcomen(de) ov(er) een jaer en(de) niet eer inne te/
gaen ende opden tsijs en(de) co(m)mer voirs(creven) heeft geloift de voirs(creven)/
woute(r) den voirs(creven) h(ere)n gielijse de voirs(creven) goede van alle(n) ande(re)n letselen/
/ ende calangien te warande(re)n en(de) hem daer af altijt genoech te doen/
soe waer hem en des voirs(creven) yet te nauwe geschiet is alsoe dat den/
voirs(creven) h(er) gielijse sijne(n) erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de) seker sijn/
moege Geloven(de) de voirs(creven) h(er) gielis eene(n) peter erftsijs te lossen en(de) aftequite(n)/
van s(in)[t] jans misse bap(tis)[ten] naestcomen(de) ov(er) twe jaer daer naest/
volgen(de) met twintich van geliken pe(n)ninge(n) en(de) alsoe voert alel jae(re) eene(n)/
guldenen peter telken s(in)[t] jans misse dan daer naest eenp(er)lijc/
volgen(de) af te quiten met xx van geliken pe(n)ninge(n) en(de) altoes met/
vollen tsijse nae gelande vander rente(n) ende om te meerder/
sekerheit den voirs(creven) h(er) gielijse vanden voirs(creven) genoech doen ende/
warandeerscap te doen soe heeft de voirs(creven) woute(r) alle sijn huyse/
en(de) hof [hove] mette(n) wijng(ar)de gelijc die op beyden sijden en(de) acht(er) tvoirs(creven)/
huys en(de) hof aldaer gelege(n) sijn gelijc dat de voirs(creven) woute(r) aldaer/
houden(de) is uutgescheiden tcleyne nuwe huys strecken(de) tot aent/
steyne(n) huys daer symoen vander staelgen nu wonechtich is/
bij orlove tshe(re)n vanden gronde tond(er)pande gesedt en(de) verobligeert/
welke(n) ond(er)pant de voirs(creven) woute(r) geloeft heeft op viii oude swaer/
vrancr(ijx) crone(n) van gewichte erftsijs en(de) van allen ande(re)n co(m)mer en(de)/
calangien te wra(n)de(re)n p(ro)ut Ende is vorw(er)de dat de voirs(creven) h(er) gielijs/
erflijc houden sal op sijne(n) cost den vrede van sijne(n) voirs(creven) hove/
opde side ter grijmstrate(n) w(er)t en(de) deynde(n) vanden selve(n) hove ende/
den vrede opde sijde ter bynne(n) veste(n) w(er)t sal de voirs(creven) woute(r) op/
sijne(n) ha last houden ewelijc due(re)nde Ende den muer staende/
tusschen den voirs(creven) h(e)r gielijse en(de) des voirs(creven) wout(er)s groot huys sele(n)/
de voirs(creven) h(er) gielijs en(de) woute(r) op hue(re)n gemeyne(n) cost houden en(de) de/
gote(n) daer op liggen(de) te gelike becostegen en(de) de wande vande(n) huyse des/
voirs(creven) h(er) gielijs t(er) grijmstrate(n) w(er)t sal den selve(n) h(er) gielijse allene toehoiren/
alsoe dat de voirs(creven) woute(r) daer inne gheen recht hebben en sal anders/
dan dat hij of sijn erfgename(n) selen moege(n) ty(m)meringe aende voirs(creven)/
want hange(n) vanden dake ned(er)w(er)t en(de) anders niet Uutgescheiden dat/
thuys des voirs(crevn) wout(er)s sal gue gevest blive(n) en(de) gehaeyt woirden int dat?/
d h(er) gielis voirs(creven) gelijc dat nu steet en(de) bij alsoe dat tselve haeysel/
den voirs(creven) h(er) gielijse sal toehoiren en(de) en sal negheen [vande(n) p(ar)tien] dliecht/
van des anders huysen moge(n) bety(m)me(re)n noch belette(n) eve(n)verre dat/
sij dat opden dach van heden hebben Ende alse vanden [wat(er)loepe vanden voirs(creven) huyse en(de) hove is vorw(er)de dat dien sijne(n) ganc en(de) loep hebbe(n) sal gelijc hij nu aldae gewoenlijc is te gaen smacht ov(er)wynge m(ar)tii xx]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts