SAL7333, Act: R°297.1-V°297.1 (282 of 381)
Search Act
previous | next
Act R°297.1-V°297.1  
Act
Date: 1439-02-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-03 by xavier delacourt
It(em) gielis vromont van bierbekes es come(n) in jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loeve(n) ende heeft/
genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van goerde(n) h(er)meys thof des voirs(creven) goerts/
[met den lande(n) en(de) weyde(n) d(aer) toe hoe(re)nde] gelegen te birgen inde prochie van bierbeke Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van neghe(n) jae(re)n lang deen nae dand(er) sonder/
middel volgen(de) te wete(n) dierste jaer om de helicht van alle de(n) coerne en(de) vruchten/
op de voirs(creven) goede wassende ende dander acht jaer om sessentwintich mudde/
rox ende (½) mudde erwete(n) goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wel bereyt d(er)/
mate(n) van loeve(n) te sinte andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te loeve(n) te leve(re)n jaerlijx/
de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Item es vorwerde dat de voirs(creven) wynne jarlijx/
gheve(n) sal [vander weyde(n)] totte(n) voirs(creven) hove hoirende sesse peters der mu(n)te(n) h(er)toge philips/
van bourg(oignen) en(de) van brabant oft de werde daer af te s(en)[te] m(er)tens misse inde(n) wynt(er)/
te betalen jaerlijx de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] Ende sal de voirs(creven) wynne/
jaerlijx leve(re)n xl mandelen walms [om] op de voirs(creven) huyse mede te verdecken Ende/
alsme(n) die verdect oft van oude(re) wercke int tvoirs(creven) hof werct dan sal de/
voirs(creven) wynne de(n) werclude(n) den montcost gheve(n) en(de) goert sal de dachue(re)n betale(n)/
It(em) sele(n) de voirs(creven) goert en(de) de wynne doeft inde(n) bogart ald(aer) wassen(de) hebben/
half ende half Ende de wynne sal ter erden leve(re)n en(de) goerde sijn helecht/
thuys brenge(n) It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne hebben sal stroe/
en(de) caf vander helicht vander thiende(n) die de voirs(creven) goert houden(de) is vande(n)/
cloest(e)r van vliedebeke en(de) daer voe(r) sal hij de selve thiende invue(re)n en(de)/
goerts deel vande(n) coerne d(aer) uut comen(de) te loeve(n) bringe(n) It(em) sal de voirs(creven)/
wynne in sijne(n) leste(n) jae(re) dmest dat hij make(n) sal van s(in)[te] nijs misse/
tot halfmerte int tvoirs(creven) hof [moegen] late(n) ligge(n) It(em) de voirs(creven) wynne sal opde voirs(creven)/
goede sijn berringe moege(n) make(n) ter minster scade(n) voert sal de voirs(creven)/
wynne de(n) voirs(creven) goerde jaerlijx doen huede(n) en(de) houde(n) twe verckene/
van halfmerte tot s(en)[te] denijs misse It(em) de voirs(creven) wynne sal de voirs(creven)/
goede jaerlijx bevrede(n) daerst te doen is en(de) die te sijne(n) afscheide(n) wel/
/ bevreet late(n) It(em) is vorwerde dat de voirs(creven) wynne jaerlijx cope(n) sal als de/
voirs(creven) goert d(er) thiende(n) coepe(n) [quijt] sal sijn xxv mandele(n) stroes om int tvoirs(creven)/
hof te bringe(n) daer af goert betale(n) sal de twedeel en(de) de wynne/
terdendeel It(em) sele(n) de voirs(creven) goert en(de) de wynne jaerlijx doen grave(n) inde/
storte (½) boend(er) lants om erwete(n) op te wynne(n) Item sal de voirs(creven) wynne int/
dincome(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mine hebbe(n) en(de) aenverde(n) de have die de voirs(creven) goert/
ov(er)heeft van henrike everarts te wete(n) twe p(er)de teene(n) wage(n) een ploeg een/
eeghde met alle(n) getouwe(n) daer toe hoiren(de) en(de) drie coye [ mette(n)] tegade(r) getaxeert/
mette(n) hoye dat int tvoirs(creven) hof leegt op sessendertich gulde(n) peters/
d(er) mu(n)te(n) h(er)toge phi(lip)s (et)c(etera) welc gelt de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) goerde gheve(n)/
en(de) betalen sal te wete(n) bynne(n) den yerste(n) jae(r) vi g(ri)pe(n) en(de) xl pl(a)c(ken) voe(r) de g(ri)pe/
en(de)
twe peters en(de) voert alle jae(re) totte(n) eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine jaerlijx iiii/
gulden peters en(de) viere(n)deel van eene(n) pet(er) It(em) want de voirs(creven) goert den/
voirs(creven) wynne leent te sijne(n) income(n) ii (½) mudde rox der mate(n) van loeve(n)/
soe is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne die wed(er)geve(n) sal te bamisse naestcomen(de)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) goerde jaerlijx inden wyntijt tweedage/
diene(n) met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)de(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne de(n) duyve(n) int/
tvoirs(creven) hof jaerlijx te wynt(er)tijde teten gheve(n) als van noede is daer voe(r) hij/
tduyve(n)mest hebbe(n) sal Item is vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de lande vande(n)/
voirs(creven) hove te(n) eynde vande(n) voirs(creven) hove [t(er)mi(n)e] late(n) inder manie(re)n hier nae volgen(de)/
Te wete(n) de(n) aert opde to(m)me met sijne(n) toebehoirte(n) besaeyt met wynt(er)/
coerne op vier getidege voe(re)n de storte eens omgedaen en(de) drie boend(er)/
vand(er) brake(n) eens omgedaen hier af sijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n)/
als principael sculde(re)r (et)c(etera) gheert en(de) willem vromont gebruede(re)/
bruede(r) des voirs(creven) wynne(n) wille(m) vromont sijn oem augustijn van berlaer/
sijn swag(er) willem moleman Et p(rim)[(us)] key(enoegh)[e] vynkenb(osch) feb(ruarii) x
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-03-13 by Inge Moris