SAL7337, Act: R°25.1-V°25.1 (33 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°25.1-V°25.1  
Act
Date: 1442-07-08

Transcription

2020-01-12 by Kristiaan Magnus
Item opt gescil hangen(de) tusschen woute(r) daneel ter eenre zijden en(de) melcior/
van arke(n)ne in dande(re) sprutende uut(er) wynni(n)gen die de voirs(creven) woute(r) gehoude(n)/
he hadde vanden voirs(creven) melcior dair af dat beyde voir scepen(en) van loven(e)/
en(de) oic voir den rade vander stad veele handelingen was geweest soe mey(n)de/
de voirs(creven) woute(r) dat melcior voirs(creven) te hemw(er)t gehouden was mids dien dat/
de selve melcior alsulke scape als de voirs(creven) wout(er) in henegouwe aen den/
casteleyn van breyne tot ene(n) fijne gesedt hadde den voirg(enoemde) melcior weder/
co(m)merloes gegeve(n) waren meynen(de) dat hij hem dair af gulde doen soude/
dair op de voirs(creven) melcior antwoirde dat hij voe(r) de selve scape eer hij die/
gecrigen mochte goeden seke(re)n sijn en(de) vestich(eit) hadde moeten setten aen den/
voirs(creven) casteleyn van vijftich riders oft de voirs(creven) wout(er) des wille dat hem/
in henegouwe byden casteleyn voirs(creven) oft byden zijne(n) wedervae(re)n was/
e(n)nich v(er)volgh dade op den voirs(creven) casteleyne oft op de zijne o(m)me bescav(en)ts/
wille dat den voirs(creven) woute(re)n gesciet was oft dat hem dair o(m)me e(n)nigen/
last oft co(m)mer aengedaen worde dat hij dan de voirs(creven) wij vijftich rid(er)s/
soude moete(n) betalen Voirt seggende dat hem groet wonder hadde/
dat hem wout(er) alsoe vele moyten dade gemerct dat zij van alle dinge(n)/
wettelic gerekent hadde(n) en(de) dat de voirs(creven) wout(er) hem sculdich bleef/
xviii pet(er)s dwelc de voirs(creven) melceor boet te thonen ofs noet gebuerde/
meynen(de) dair om de selve melcior dat de voirs(creven) wout(er) bellix op/
leggen soude en(de) betalen de voirs(creven) xviii pet(er)s en(de) van zijne(n) voirscr(even)/
fijne die hij voe(r) de scape voirs(creven) in henegouwe hadde moeten doen/
gelijc voirs(creven) steet co(m)merloes ontheffen wair op de voirs(creven) raet vand(er)/
stad nae vele woirde en(de) weder woirde t(er)mijneerde dat de voirs(creven) sake/
van gescille hangende tusschen woute(re)n en(de) melceor voirg(enoemt) berusten/
soude en(de) in state bliven staende tot derre tijt toe dat men weten/
sal oft de voirs(creven) melceor vander voirscr(even) borchtocht ende fijne die/
hij voir de voirs(creven) scape in henegouwe gedaen heeft belast/
sal zijn oft niet Ende dat geweten heeft dan deen den ande(re)n yet/
aentespreken heeft dat hij dat sal moegen doen mette(n) rechte
//
oft wilt de voirs(creven) wout(er) den voirscr(even) melceor eer aenspreken dat/
hij dan goede vestich(eit) met borgen oft anders setten sal dat hij dan den/
voirs(creven) melceor vanden fijne voirs(creven) scaedeloes houden sal ende van des/
men vynden sal met rechte dat hij den voirs(creven) melceor sculdich is wael/
te v(er)nuegen Actu(m) in pleno consilio me(n)sis julii die octava anno xlii[o]
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-04 by Inge Moris