SAL7338, Act: R°405.3-V°405.1 (489 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°405.3-V°405.1  
Act
Date: 1444-06-08

Transcription

2021-01-09 by Roger Morias
It(em) ghijsbrecht van heyne(n)sdale in yegenwoirdich(eit) der scepen(en) van/
loven(e) gestaen heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft/
van meester ja(n)ne leyten geheten van hasselt de welke na der/
stad recht van loven(e) behoirlijc geleit es totden goeden jonch(ere)n/
jans he(re) van b(er)gen opden zoem van glymes van opvelpe en(de) van/
brecht thof en(de) de goede des voirs(creven) jonch(e)r jans geheten/
van gh glymez gelegen te glymez gelijc en(de) inder manie(re)n/
godevairt woutelets de voirs(creven) goeden hier voirtijden gehouden/
heeft Te houden te hebben en(de) te wynnen van half/
m(er)te lestleden ene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang deen/
na dande(r) sond(er) middel volgen(de) elx jairs dae(re)n bynnen/
om en(de) voe(r) vie(re)nsestich mudden corens pacht van glymez en(de)/
mate van loven(e) alle jae(re) sinte andr(ies)misse apostels te/
betalen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em)/
sal de voirs(creven)/
wynne jairlijx hebben alle de weyde en(de) beemde ind(er) manie(re)n/
de voirs(creven) godev(ar)t die plach te hebben uutgescheiden de vivers/
die bij goedev(ar)ts tijde driesch lagen en(de) nu gewatert sijn inden/
welken de voirs(creven) wynne gheen recht hebben noch behoude(n)/
en sal It(em) de voirs(creven) wynne hebben alle strunchout en(de)/
willegen staende [al o(m)me] aen de voirs(creven) goeden o(m)me de selve d(aer) mede/
te beinden en(de) [oic] sijn b(er)ringen houden houwen en(de) mogen nemen al om aen de/
voirs(creven) goeden ter minster scade It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) meest(er)
//
jan den voirg(enoemde) wynne [alle jae(re)] bewesten sal en(de) doen hebben weselijc/
stroe vand(er) thienden van glymez om met sijne(n) beesten int/
voirs(creven) hof te etten en(de) mest d(aer) af te maken en(de) op tvoirs(creven)/
lant vue(re)n slants meeste p(ro)fijte It(em) sal de selve wy(n)ne/
jairlijx hebben v ellen lakens tot ene(n) tabbarde It(em) want/
den voirs(creven) wynne tsijnen aencomen gelevert sijn xii mudde/
even(en) soe es ond(er)sproken dat hij die wed(er) o(m)me betalen/
sal bynnen drie jae(re)n naestv(er)volgen(de) te weten alle jae(re)/
iiii mudde d(aer) af tot de so(m)me voldaen zij It(em) sal/
de voirs(creven) wynne [vry en(de)] ongehouden sijn en(de) bliven van veeden/
en(de) corweyden aen den ov(er)hee(re) It(em) es noch vorwerde/
dat de voirs(creven) wynne jairlijx geve(n) en(de) leve(re)n sal int/
voirs(creven) hof vi[c] walms om de huysinge vanden/
voirs(creven) hove mede te decken en(de) soe wa(n)neer men die/
v(er)dect sal de voirs(creven) wynne den werclieden den montcost/
geven en(de) de voirs(creven) meest(er) jan sal de dachue(re)n bet(alen)/
en(de) oic de huysinge vanden voirs(creven) hove houden vander/
und(er)ster rikelen ned(er)w(er)t op sine(n) cost in goede state gelijc/
dat gewoenlijc es en(de) alle behoefte sal het zij van/
leem teenen dackroeden en(de) and(er)sins sal de selve wyn/
op sijnen cost moeten aenhalen tallen tijden als men dat/
behoeven sal op sinen cost It(em) es vorw(er)de dat/
de selve wyn alle de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc/
wynnen werven en(de) mesten sal gelijc sijne(n) reengenote(n)/
boven en(de) beneden en(de) die laten te sijnen afscheiden alzo/
hij die vant te sijne(n) aencome(n) te weten dwynter/
coren besayet op vier getidegen voe(re)n de brake/
eens omgedaen en(de) xii boende(r) storte oic eens omgedaen/
welke vorw(er)den en(de) geluften en(de) condicien hebben geloeft/
(et)c(etera) pynnoc voshem junii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-12-02 by Jos Jonckheer