SAL7338, Act: V°106.2-R°107.1 (149 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°106.2-R°107.1  
Act
Date: 1443-09-24

Transcription

2021-01-04 by Roger Morias
It(em) het zijn comen inden rechte voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e) joncffrouwe/
marie hollants weduwe jannes wilen hollants ende henne(n) ende gheert hollants/
gebruede(re) hue(r) soene in deen zijde ende jan huene die geleyt was tot alle den/
goeden have ende erve wouters huene sijns brueders in dande(r) zijde aldair/
de voirscr(even) joncffrouwe marie en(de) hennen en(de) gheert hue(r) sone aenspraken/
den voirscr(even) janne huene bij hue(re)n voirsprake seggen(de) dat waer was/
dat wouter huene houdende was iii dachmael lants gelegen te roesbeke/
dair af sij meynden dat die selve niet dan een tochte(r) en was ende dat/
hij nochtan comen was inden hoff dair tvoirscr(even) goet hoefde en(de) hadt/
selve goet opgehouden als een erfman ende dat der banc recht es/
dair de goede liggen soe wanneer dat een tochte(r) e(n)nige goede opgehouden/
hadde ende en werde dat ophouden niet gestoert met rechte bynnen/
jaers dat hij dan alsulke goede erffelic behouden soude dwelc zij boeden/
te thoenen baden dair o(m)me ende versochten datmen den voirs(creven) janne huene/
in dien hadde dat hij dophouden vanden voirs(creven) goede af dade op dat hen/
dair bij aen hae(r) erfelich(eiden) gheen hinder en ghesciede met meer woerden/
die zij dair toe deden seggen weynich oft niet dienende tot hue(re)n rechte/
dair op de voirs(creven) jan huene met sinen voirsprake antworde seggende/
dat waer was dat joncffrouwe m(ar)griete wijlen hollants die wout(er)/
sijn brueder nae staet der heyliger kercken getrout hadde tvoirs(creven) lant/
wel gecocht ende gecregen hadde gelijc ene(n) scepen(en) brief van comptich die hij/
dede lesen clairleec in hielt ende begreep ende dat hij geleyt was met scepen(en)/
van loven(e) uut machte van ene(n) schoutbrieve die hij hadde al die wijle/
dat de voirs(creven) joncffrouwe margriete wijlen sijn wijf voirs(creven) leefde welken/
scoutbrief ende beleyt hij dede leesen int recht Seggende voert dat/
sijn wijf voirs(creven) woute(re)n sinen brueder tvoirs(creven) lant oic gemaect hadde/
sinen wille mede te doene maer dat liet hij gaen daert sculdich was/
te gaene doch dede hij dat opdoen o(m)me meer beschats wille/
hopende dat hij tvoirs(creven) ophouden dat wouter sijn brueder gedaen/
hadde vanden lande voirscr(even) niet sculdich en was af te doene maer/
dat hij in sinen beleide gehouden soude worden en(de) des genuecht hem/
wel manisse vanden meye(r) ende vonnisse der scepen(en) die scepen(en)
//
werden gemaent ende wijsden nae aensprake verantworden ende thoenisse/
dat alsulken aensprake als de voirscr(even) joncffrouwe marie en(de) hue(r) soene/
voirscr(even) ghedaen hadden den voirs(creven) janne gheen ontstade doen en sal/
noch hen scade cor(am) lomb(ar)t leym(in)gen abs(oloens) pynnoc vyncke septe(m)br(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer