SAL7338, Act: V°311.5-R°312.1 (366 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°311.5-R°312.1  
Act
Date: 1443-12-16

Transcription

2020-06-10 by Roger Morias
Item alsoe de stad van loven(e) met hue(re)n brieve(n) van v(er)sueke gedaen voe(r)/
meester franchois vander delft die met beleyde van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) comen ende beleyt es tot allen den goeden jans vand(er) delft zijns vaders/
ende joncffrouwe katlijnen vand(er) delft weduwe dierix wilen van som(er)ghem/
aen janne van assche he(re) tot merxhem zijne(n) schouth(eit) ende ma(n)nen aldair/
die ten v(er)volge van janne van beloys recht vorderden inden hof oft [op te] goede/
geheten overhoudt gelegen te merxhem hen v(er)suekende want dat wae(r) en(de)/
gedroeghe in contrarien vanden rechte der stad van loeven(e) dat zij dair/
o(m)me hen souden verdragen dair op meer te p(ro)cede(re)n ende of de voirs(creven)/
jan van beloys e(n)nich recht totten selven goeden meynde te hebben dat hij/
come(n) soude inde banc te loven(e) tot welken dagen de selve jan niet/
en compareerde Mids den welken de voirs(creven) meester franchois bij vo(n)nissen/
der scepen(en) van loven(e) inde selve goede gewezen is te bliven alsoe/
verre dat noch noch voe(r) scepen(en) comen was dien niet wederstaende
//
heeft de voirs(creven) jan zijn versuec voert gedaen de scouth(eit) en(de) ma(n)nen gemaent/
ende gewezen alsoe verre dat ten utersten onse gened(ighe) he(re) de hertoghen ten/
vervolge des selfs jans gescreve(n) heeft zijn brieve aen ons ende oic aenden/
voirs(creven) meester franchoise begripende dat de selve meester franchois hen/
soude verdragen met den rechte van deser stad op de voirs(creven) goede yet meer te/
volgen Begheerde dair om de selve meester franchois dat hij weten/
mochte hoe hij hen in desen saken soude vuegen ende oft hen int trecht/
vander stat in desen sine(n) ingesetten rechte voirt soude mogen geschien/
Op dwelc de raet vander stad aengesien ende gewogen met goeder de/
liberatien allet ghene dat de voirs(creven) meester franchois ingesedt hadde/
ende gevolght nae der heerlicheit ons gened(ichs) hee(re)n ende den rechte/
sijnre stad van loven(e) ov(er)dragen heeft ende get(er)mineert hoe wale dat/
de stad om reden(en) wille hue(r) dair toe porrende hue(r) verdroege trecht/
des voirs(creven) meester franchois op deze tijt te exeque(re)n dat nochtan de/
meyni(n)ge vand(er) selver stat wae(r) dat de voirs(creven) v(er)sueke van rechte en(de)/
de vo(n)nissen inder voirs(creven) maten dair af gelopen inde banc te loven(e)/
van weerden sijn souden ende bliven om dien navolgende inder saken/
te procede(re)n beyde inde verrichtinge vand(er) stat rechte over den voirs(creven)/
janne van assche sinen scouth(eit) ende ma(n)nen ende oic inden bescheyde/
des voirs(creven) meester francois hen inde voirs(creven) goede te houden ende/
te bliven tot dat de voirs(creven) jan van beloys hem die afgewonnen/
sal hebben voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loven(e) gelijc hem gep(rese)nteert/
es also den voirs(creven) meest(er) francois sal gelieve(n) te versueken en(de) sinen/
tijt sal geven Actu(m) in pleno consilio p(rese)nt(ibus) burgim(a)g(ist)ris d(omi)nis de/
consilio et scab(inis) decembris xvi a(n)no xiii[c] en(de) xliii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-25 by Jos Jonckheer