SAL7339, Akte: R°202.1-R°203.1 (256 van 450)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°202.1-R°203.1  
Act
Datum: 1445-01-18

Transcriptie

2019-01-10 door Jos Jonckheer
It(em) jan van bruessel geheten de ruyte(re) de jonghe van winxele in p(rese)ncia/
heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van arnde vyncke sijn hof/
gelegen ten driessche inde p(ro)chie va(n) erpse bij quaderebbe met allen sine(n) toebehorte(n)/
uutgenome(n) twee eeusele die de voirs(creven) wyn niet hebben en sal Te/
weten een eeusel beneden jans van ranshem dat nu houdt jan de kersmake(re)/
en(de) dand(er) eeusel gelegen neve(n) de gode wout(er)s wilen waelraven dat houdende/
was jan vrancx Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van half meye/
neestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lang deen nae dand(er) staphans/
sond(er) middel volgende elcx jairs dae(re)n bynne(n) te weten elc boender/
vande(n) voirs(creven) wynnende lande voer twee mudde corens te weten een/
mudde tarwen en(de) een mudde rogs erpsche pacht met wanne en(de) met/
vede(re)n wael bereydt der mate(n) van loeven(en) te sinte andries misse apostels/
te betalen vallende en(de) te kersmisse vol te betalen en(de) te loeven(en) te bruessel/
oft te mechlen te leve(re)n daert den voirs(creven) arnde gelieve(n) sal te weten te/
loven(en) ende te mechlen met der lovenscher maten en(de) te bruessel met der/
bruesselscher maten te weten voer elc vanden voirs(creven) mudden te bruessel/
gelevert ene(n) sack bruessels alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volgde schout Ende de voirs(creven) beemde en(de) eeusele voer xxii(½)/
rijnsche gulden(en) van goude goet en(de) gheve oft de weerde daer af in ande(re)n/
goeden gelde nae prijs vanden wissele(re) en(de) voer drie mudde g(er)sten der/
maten van loven(en) alle jae(re) te weten tvoirs(creven) gelt te sente mertens misse/
en(de) de g(er)ste te kersmisse te betalen den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde en(de) telken/
t(er)mijne alse v(er)volgde schout Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn/
de voirs(creven) beemde en(de) eeusele sal laten te sine(n) afsceyden wael ende/
loflijc beheymdt en(de) bevreedt Item sal de voirs(creven) wyn ten eynde/
van sine(n) jaerschae(re)n behouden half thoy en(de) half de weyde gelijc als/
dander wynne(n) hier voermaels op tselve goet gedaen hebben tot hertoe/
It(em) al dat de voirs(creven) wyn luyct oft luycken sal bynne(n) den voirs(creven)/
t(er)mijne dat moet hij weerechtich houden It(em) es noch vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande laten sal ten eynde van sijne(n)/
t(er)mijne gelijc hier nae staet te weten seven boende(r) lants besaeyt/
met vier getidege voe(re)n dats vier boende(r) met tarwen ende drie/
boende(r) met roggen It(em) alsoe de laghe vander g(er)sten met drie getidege/
voe(re)n Noch es vorw(er)de dat de voirs(creven) wyn op sijn leste jaer uutvue(re)n sal voir onser vrouwe(n) liechtmisse dwinter mest op tvoirs(creven) lant tot/
sijne(n) meesten p(ro)fijte en(de) alle de brake moet hij tweewerf eerien op/
sijn leste jaer sonder ix dachmael die hij eens eerien sal ende
//
niet meer It(em) es noch verw(er)de dat de voirs(creven) wyn alle de voirs(creven)/
lande wel en(de) loflijc wynne(n) werve(n) en(de) bedriven sal op sijn getidege/
voe(re)n gelijc sijne(n) reengenoote(n) bove(n) en(de) beneden It(em) es vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wyn gheve(n) sal alle jae(re) een half mudde tarwen der voirs(creven)/
maten voer dat hij hoervruchten mach maer opde drie leste jae(re)n/
en mach hij maer een half boend(er) lants hoervruchte(n) It(em) sal/
noch de voirs(creven) wyn alle jae(re) setten hond(er)t poten goet en(de) cusbaer/
en(de) daer af sal de voirs(creven) arnt betalen de vijftich en(de) de voirs(creven)/
wyn salse vue(re)n en(de) halen maer arnt sal de dachue(re)n betalen/
vanden vijftich ende de wynne den cost Item sal de voirs(creven)/
wyn alle jare levere(n) tachtentich mandelen walms om de huyse/
vande(n) voirs(creven) hove d(air) mede te deckene en(de) also v(er)re als/
de voirs(creven) mandele(n) walms strecken selen dair af sal raes voirs(creven)/
de dachuere(n) betalen en(de) de voirs(creven) wynne den cost It(em) sal de/
voirs(creven) wynne den voirs(creven) raese twee lijfverkene houden gelijc/
den sijne(n) maer raes salse hem beyde levere(n) Item waert dat/
de voirs(creven) raes laghe tot erpse soe moeste hem de voirs(creven) wyn/
twee coeye zomere(n) voir ii twee rijnssche guld(en)/
It(em) noch es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den/
voirs(creven) rase alle jare doen sal seve(n) corweyde(n) met/
zijnen waghene en(de) p(er)den daert de(n) voirs(creven) raese/
gelieve(n) sal in redelijken dachvaerde(n) Item alle doeft selen/
de voirs(creven) wynne en(de) raes half en(de) half hebbe(n) en(de) deylen/
maer de wynne saelt ter eerden leveren op sijne(n) cost/
It(em) moet de voirs(creven) wynne den voirs(creven) raese jaerlijcx een halst(er)/
lijnzaets zaeyen op dat raes hem tsaet levert Oec mach/
de voirs(creven) wyn jaerlijcx torven oft eene(n) mottoen vanden/
eeusselgelde d(air) voe(r) af slaen eist dat hij niet en torft/
Noch mach de voirs(creven) wynne afhouwe(n) alle droege struvelle(n)/
uute(n) bossche staende oft droege willegen afhouwe(n) oft/
droege poten en(de) d(air) voe(r) nuwe pote(n) weder sette(n) It(em)/
moet de voirs(creven) wynne de huysinge vande(n) voirs(creven) hove/
wel ende loflijc houde(n) vand(er) rijkele(n) ned(er)weert/
van wande ende van dake It(em) waert dat rase/
voirs(creven) e(n)nige scade gesciede va(n) viere oft and(er)s van des/
wynne(n) wegen dat moeste de wynne he(m) altijt oprichte(n)
//
na prijs van goeden knapen Ende desgelijcx moeste raes den/
voirs(creven) knapen oec doen waert dat hem scade gesciede van/
tempeeste oft andere(n) ongevalle It(em) es noch voirw(er)de dat de/
voirs(creven) ardt en(de) de wynne voirs(creven) ten binne(n) de(n) t(er)mijne van ix/
jare(n) naestcomen(de) op dat hen oft e(n)nige(n) van hen gelieft scheyde(n)/
selen oft sal moege(n) en(de) soe wie dan aldus sceyde(n) wilt dat/
hijt den ande(re)n een jaer te vore(n) segge(n) sal En(de) alle dese/
condicie(n) (et)c(etera) hier af sijn borge des voirs(creven) jans henr(ick) van/
bruessel vader des selfs jans beyde va(n) wynxele gheert/
van bullestrate(n) van tieldonc en(de) henric van bullestraten/
inde p(ro)chie van velthem Cor(am) rijke lyntre januarii xviii
Nagekeken doorWalter Winnelinckx
ModeratorWalter Winnelinckx
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer