SAL7339, Act: R°40.4-R°41.1 (51 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°40.4-R°41.1  
Act
, de akte begint in het Latijn, schakelt dan over op Diets en eindigt weer in het Latijn
Date: 1444-08-03
Languages:Latinum,Nederlands,Latinum

Transcription

2020-05-28 by Jos Jonckheer
Item joha(n)nes lermins [led(er)bijls] et will(el)mus de hulslair scabini de rotselair in p(rese)ncia (et)c(etera)/
testabant(ur) exp(re)sse se interfuisse ubi senescallus de rotselair med(iantibus) d(i)c(t)is scabinis de rotselair/
de mandato villici lovan(iensis) adduxit joha(n)nem calaber ad om(n)ia et singula bona immo(bilia)/
et he(re)d(itaria) henrici de hulslair et petri de nuwerode sit(a) apud rotselair et in conf(inio)/
ibid(em) in ma(n)sionibus domibus curtibus t(er)ris arabilibus prat(is) pascuis silvis/
vineis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)sis att(inentibus) pro certis/
recognicionibus et p(ro)miss(ioni)[b(us)] conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovan(iensium) quaru(m) tenor/
sequitur in h(ec) verba Cond zij allen luden dat willem van nuwerode dieme(n)/
heet beyse(re) van rotselair henric van hulslair jan daneels van wackersele peter/
van nuwerode en(de) symon lidavijl beyde van rotselair hebben geloeft ongesundert/
en(de) ongescheiden he(re)n henricken van diest hee(re) ter rivie(re)n ridde(r) h(er) goerde/
keyots prieste(r) henricken tribout en(de) arnde [alarde] suete lief oft den eenen van hen/
brenger des briefs tweeduysent vierhondert en(de) dertich hollansche gulden(en)/
van goude goet en(de) gheve Te weten(e) twee guld(en) cronen der mu(n)ten/
sconinx van vrancrijke goet van goude en(de) swaer van gewichte voe(r)/
drie vanden voirs(creven) gulden(en) gerekent oft de weerde dair af te weten(e)/
is hondert gulden(en) en(de) enen en(de) een vierdendeel van eenen gulden voirs(creven) dair af
//
van sinte jansmisse baptisten naestcomen(de) over een jaer dair nae sonder/
middel volgen(de) en(de) hondert en(de) eenen gulden(en) en(de) een vierendeel van eene(n)/
gulden(en) dair af tot sinte remeismisse dair naestvolgen(de) en(de) soe voertaen/
alle jae(re) dair nae eenp(er)lic en(de) sonder middel volgen(de) tot elken vanden voirs(creven)/
twee t(er)mijne(n) van sinte jansmisse en(de) sinte remeismisse hondert guld(en)/
eene(n) en(de) een vierendeel van eeenen gulden(en) voirs(creven) dair af te betaelen tot/
d(er)re tijt toe dat de voirs(creven) schout gehelic en(de) al betaelt sal zijn en(de)/
telken t(er)mijne als vervolghde schout Alse vanden hondert en(de) twintich/
boende(re)n bosch gelegen te wesemaele de welke de voirs(creven) willem van nuwerode/
jeghen den voirs(creven) he(re)n henricken vander rivie(re)n genomen heeft te houden/
en(de) te hebben van alreheylichmisse nu naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelf/
jae(re)n lanc deen nae dande(r) dair nae sonder middel volgen(de) met aldus/
danigen concicien waert also dat tvoirs(creven) bosch ten eynde vanden voirs(creven)/
t(er)mijne meerder vanden worde dant voirs(creven) steet dat dan de voirs(creven)/
p(er)sone sculders meer betaelen souden waer oic dat die tselve bosch/
minder vonden worde dat de selve sculders myn betaelen selen nae dat/
die maete daer af gedragen sal ende heeft geloeft de voirs(creven) willem van/
nuwerode alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ten behoerliken en(de) bequame(n)/
tijde vanden voirs(creven) bossche te houden thien boender oft dair omtrent/
En(de) is inder voirs(creven) gelus geluften vorweerde en(de) ondersproken datme(n)/
den voirs(creven) willem(me) afslaen sal inden voirs(creven) houwe twee vlaesschen te/
weten int venne en(de) inde steengroeve en(de) desgelijx alle de wege/
vanden voirs(creven) bossche aldair alsoet gewoenlic is Ende hier af soe heeft/
geloeft de voirs(creven) willem de voirs(creven) zijn borgen scadeloes en(de) co(m)merloes/
te houden en(de) tontheffen Hier over wae(re)n jan keyenoeghe en(de) jan van/
hugarden scepen(en) van loven(en) gegeve(n) int jaer ons he(re)n duysent/
vierhondert neghen en(de) dertich tweeen(de)twinch daghe in julio It(em)/
notum sit universis q(uod) d(omin)us henricus de diest d(i)c(t)us de ryvieria miles/
contulit ludovico de ravec ramecourt nom(i)ne et ad opus joha(n)nis/
de oestvorst iunior(is) has l(itte)ras p(er) quas hec p(rese)ns l(itter)a est transfixa in/
om(n)i eodemq(ue) mo(do) et iure haben(das) quibus an(te)d(i)c(t)us d(omin)us henricus/
eas p(ri)us habebat Testes joha(n)nes de overwynge et everardus de/
wynghe scabini lovan(ienses) Datu(m) a(n)no d(omi)ni millesimoquadringe(n)tesimo/
quadragesimo me(n)sis aug(usti) die vicesima qui(n)ta Item notu(m) sit universis
//
q(uod) joha(n)nes de oestvorst iunior reddidit ludovico de ramecourt et joha(n)ni vanden/
hove aut alteri eoru(m) latori p(rese)nciu(m) has l(itte)ras p(er) quas hec p(rese)ns l(itte)ra est/
transfixa in om(n)i eodemq(ue) mo(do) et iure habend(as) quibus an(te)d(i)c(t)us joha(n)nes/
de oestvorst eas p(ri)us habebat Testes arnolddus vync et henricus/
de lynte(re) iunior scabini lovan(ienses) datu(m) a(n)no d(omi)ni millesimoquadri(n)ge(n)tesimo/
quadragesimoprimo mensis octobr(is) die decima octava Item notum sit/
univ(er)sis q(uod) ludovicus de ramecourt transtulit joha(n)ni calaber h(as)/
l(itte)ras p(er) quas hec p(rese)ns l(itte)ra est transfixa in om(n)i eodemq(ue) mo(do) et/
iure habend(as) quibus an(te)d(i)c(t)us ludovicus eas p(ri)us habebat Testes/
arnoldus vynck et nycholaus de dormale scabini lovan(ienses) datu(m)/
a(n)no d(omi)ni millesimoquadringentesimoquadragesimoquarto me(n)sis junii/
die vicesimatercia in quo que(m)admod(um) et habet que(re)las sem(e)l/
q(uo)d faciu(n)t rijke vynckenbosch ju augusti die tercia
ContributorsWalter Winnelinckx , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-09 by Jos Jonckheer