SAL7339, Act: V°254.5-V°255.1 (317 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°254.5-V°255.1  
Act
Date: 1445-03-02

Transcription

2019-05-07 by Jos Jonckheer
It(em) hoe wale dat de voirscreve(n) alart inde voirs(creven) goede gegoedt ende gheerft is/
soe es nochtan vorweerde ende claerlijc ghecondicioneert dat de selve goedinge/
ende desgelijcx de copie vander goedingen gemaect voe(r) scepen(en) van loeven(en) daer/
mede de voirs(creven) hellijn van latijnez inde voirs(creven) helicht gegoedt es selen blive(n)/
onder scepen(en) in dier vuegen ende op alsulke condicie dat de voirs(creven) alart
//
tallen tiden alst hem gelieft ende des behoeven sal hem daer mede sal moegen/
behulpen totter volcomeheit der vorweerden hier nae bescreve(n) ende alse dese/
selve vorweerde volsciet sal sijn ende bij uutgane vanden t(er)mijne verstreken dat/
dan de voirs(creven) gedinge te nyeute sal wesen ende v(er)smelten alsoe dat nyemande/
metter selver behulpen sal moegen gescien ende dat den voirs(creven) janne van cesteal/
en(de) joncffrouwe agnesen sijnre huysvrouwen oft zij leefden ende oft hue(re)r gebrake den/
erfgename(n) hellijns wilen van latijnez tweeste man der voirs(creven) joncffr(ouwe) agnesen/
de voirs(creven) copie overgegeve(n) sal worden Te weten inden yersten dat de voirs(creven)/
alart vander smetten sijn erfgename(n) ende wettige oiren die hij heeft van joncffr(ouwe)/
marien sijnre medegesellinne(n) de voirs(creven) helicht vanden voirs(creven) goeden metter helicht/
van ene(n) mudde corens buten pachts daer toebehoirende houden sal ende hebben in/
pechtingen van halfmerte neestcomen(de) ene(n) t(er)mij(n) due(re)nde van xviii jae(re)n lang d(air)/
nae v(er)volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me ende voe(r) xv mudde corens pacht/
van marillez ende mate van thienen alle jae(re) sint andries misse vallende en(de)/
tot onser vrouwen liechtmisse te betalen en(de) te marillez inde schue(r) vanden/
hove te levere(n) der voirs(creven) joncffr(ouwe) agnesen ende nae hue(r) doot hue(re)n oiren die/
zij heeft vanden voirs(creven) hellijne van latijnez den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde en(de)/
telken t(er)mijne alse v(er)volgde schout Behoudelijc dien dat de voirs(creven)/
alard binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne niet meer betale(n) en sal dan xv/
pachte Te weten de(n) yersten vallen(de) van s(in)te andries(misse)/
naestcomen(de) over ii jaer ende alsoe vervolgende/
van jare te jare tot dat xv pachte betaelt/
selen sijn en(de) de xviii jaren verstreken sele(n)/
wesen It(em) voirt es vorwerde dat de voirs(creven)/
jan de chesteal sijn wijf en(de) hue(re) erfgename(n) voirs(creven)/
de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) in tvoirs(creven) hoff hebbe(n) sele(n)/
en(de) houde(n) eene(n) solde(r) om huer core(n) dair op te/
moege(n) legge(n) It(em) sal de voirs(creven) alard gehoude(n)/
sijn de voirs(creven) goede tontlaste(n) va(n) alle(n) co(m)me(r) en(de) rente(n)/
die d(air) uut moege(n) gaen also v(er)re me(n) die va(n) oudts/
betaelt heeft maer oft op thoff e(n)nige(n) nuwen/
last gesedt worde dat selen zij te gelijc betalen/
It(em) sal de voirs(creven) alard alle tstroe vande(n) voirs(creven)/
goede(n) comen(de) te meste make(n) en(de) op dlant vuere(n)/
tslants meeste(n) p(ro)fite den voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)
//
It(em) sal de voirs(creven) alard jaerlijcx levere(n) ii[c] walmere(n) om op/
de huyse te v(er)decke(n) en(de) d(air) af sal alard de(n) werclude(n) de(n) mo(n)tcost/
geve(n) en(de) ka half de dachuere(n) betale(n) en(de) de voirs(creven) jan oft/
sijn vors(creven) nacomelinge dander helicht Behoud(elijc) dien dat den/
voirs(creven) alard [d(air) af] ongehoude(n) sijn sal dyerste iii jaer It(em) soe mach/
de voirs(creven) alard tvoirs(creven) huys reeke(n) va(n) ty(m)meri(n)ge(n) en(de) h(er)make(n) de poerte en(de) elswair daert behoeflijc es en(de) he(m) orberlijc/
dunct d(air) af dat jan de chesteal sijn wijf en(de) hue(re) erfgename(n)/
voirs(creven) sele(n) drage(n) deen helicht vande(n) laste en(de) de voirs(creven) alard en(de)/
sijn wijf dand(er) helicht en(de) tgedeelte des voirs(creven) jans sal de voirs(creven)/
alard v(er)legge(n) en(de) af trecke(n) vande(n) yerste(n) pachte It(em) sal de/
voirs(creven) alard hebbe(n) alle de vruchte(n) van oefte en(de) and(er)ssins/
op de goede jaerlijcx wassende en(de) de voirs(creven) alart sal/
de voirs(creven) bossche moege(n) houde(n) driewerf binne(n) de(n) voirs(creven)/
t(er)mijne en(de) d(air) mede doen sijn p(ro)ffijt Behoud(elijc) dien dat de/
voirs(creven) alard gheen eycken noch ande(re) opgaende houdt/
houde(n) en sal dan also v(e)re hijt tot de(n) voirs(creven) huyse/
behoeve(n) sal in ty(m)meringe(n) It(em) sele(n) den voirs(creven) alarde/
volgen de helicht vande(n) vruchte(n) die te(n) uutgane/
vande(n) voirs(creven) t(er)mijne bijde(n) voirs(creven) alarde bezaeyt sele(n)/
worde(n) opde(n) aert vander tiege(n) van marillez en(de) dand(er)/
helicht de(n) voirs(creven) janne van chesteal en(de) sijne(n) voirs(creven) nacomeling(en)/
It(em) selen ten uutgane vande(n) voirs(creven) t(er)mijne alle dmest en(de)/
tstroe blive(n) int voirs(creven) hoff ende sal de voirs(creven) alart int/
leste jaer vande(n) voirs(creven) t(er)mijne moege(n) blive(n) in tvoirs(creven) hoff/
tot m(er)te toe o(m)me met sijne(n) beeste(n) te ette(n) alsulke(n) voesteri(n)ge/
oft pasturaige als in tvoirs(creven) hof wesen sal It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) alart alsdan de lande vande(n) voirs(creven) hove/
wel en(de) loflijc omdoen sal gelijc de(n) tijt vande(n) jare/
gedrage(n) sal sond(er) argelist Welke vorw(er)de(n) gelofte(n) en(de)/
condicie(n) de voirs(creven) alard en(de) merte(n) sijn bastart sone/
in deen zijde ende jan van chesteal in dandere/
hebbe(n) geloeft malcandere(n) te voldoene talle(n) tiden en(de)/
t(er)mijne(n) alse die vallen en(de) verschijne(n) selen en(de) telke(n)/
t(er)mijne als v(er)volchde schout cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer