SAL7341, Act: R°7.2-R°8.1 (6 of 494)
Search Act
previous | next
Act R°7.2-R°8.1  
Act
Date: 1446-07-02

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
It(em) jan rosseal van s(en)te jans gheest in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van he(re)n jacoppe/
rotarij canonc en(de) symon van pessaige rentm(eeste)r der kercke(n)/
van s(en)te b(ar)tholomeeus te ludike inden name en(de) van wegen/
der cap(it)len vand(er) voirs(creven) kercken de thienden der selv(er) cap(it)len/
groot en(de) cleyne van geest a geropont metden keende(n)?/
die gewoenlijc sijn geweest mett(er) voirs(creven) thiende(n) uutgegeve(n) /
te werden te gade(r) met allen den chijze en(de) cap(uynen) der voirs(creven)/
cap(it)len te geest voirs(creven) toebehoe(re)nde Te houde(n) en(de)/
te hebben van s(en)te jansmisse baptiste(n) int jair xiiii[c] li neest/
comen(de) ene(n) t(er)mijn van sesse jair lang d(aer) na v(er)volgen(de) elx/
jaers dae(re)n bynne(n) om lxxx mudde spelte(n) goet en(de) payabel der/
maten van ludick s(en)te andr(ies) misse te betale(n) en(de) te ludick op/
den graynier der selv(er) cap(it)len te leve(re)n te weten de voirs(creven) spelte/
op iii d(aege) na der best(er) die te ludick ter m(er)ct comen sal quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] twee amen wijns elc ame inder weerden van sesse gripen/
te xl pl(a)c(ken) den naempsche(n) gul(den) pet(er) gerekent voir lxvi(½) der/
selv(er) pl(a)c(ken) deen helicht tons(er) vrouwe(n) dage assu(m)ptio ende dand(er) helicht op s(en)te philips en(de) jacops dach te betale(n) en(de) te ludick/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] een groot l(i)b(ra) was ludixsche gewichs te/
betale(n) alle jae(re) op s(en)te symoens en(de) inde dach en(de) te ludick te/
leve(re)n en(de) oic van iiii [twee] amen wijns eens elc ame ind(er) werden voirs(creven)/
van viii gripen pay(ments) voirs(creven) te wete(n) deen ame d(aer) af ten ingaen vanden/
/ vande(n) voirs(creven) t(er)mijne en(de) dande(r) ame op dingaen vanden iiii[den] jae(re)/
en(de) te ludick te leve(re)n Item heeft de voirs(creven) jan inder/
voirs(creven) manie(re)n noch genome(n) zeke(re) lande gehete(n) de/
lande vranx van lirons Te houde(n) te hebben en(de)/
te wynne(n) van inganc m(er)te dat sijn sal int/
jair xiiii[c] li voirs(creven) oic eene(n) t(er)mijn van sesse/
jair lang d(aer) na v(er)volgen(de) elx jaers om viii mudde/
spelte(n) mate en(de) pacht voirs(creven) ten voirs(creven) s(en)te andries/
dage te betalen en(de) te ludick op den voirs(creven) granier/
te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijx/
betale(n) sond(er) afslach der voirs(creven) so(m)men alle pachte/
chijze rente(n) en(de) afforanitete(n) uutden voirs(creven) lande gaende/
It(em) heeft hij noch genome(n) als voe(r) tpanhuys der voirs(creven)/
cap(it)len te geest voirs(creven) gelegen den voirs(creven) t(er)mijn vand(er) thiende(n)/
due(re)nde elcx jaers om twee rijnsch(e) gul(den) te kersmisse/
ter voirs(creven) plaetsen te betalen en(de) de voirs(creven) wynne sal de/
selve ca(m)me houde(n) mette(n) cupe(n) ketele(n) en(de) vaten/
dair toe behoe(re)nde van wande van dake(n) en(de) and(er)ssins/
wel en(de) loflijc den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) die laten/
tsijne(n) uutgave alsoe hij die ontfangen sal op sijnen/
cost It(em) sal de voirs(creven) wynne elx jaers te tween stonde(n)/
ontfangen twee vanden canoncke(n) der voirs(creven) cap(it)len met/
iiii p(er)den en(de) die houde(n) op sijne(n) cost telken male/
ii dage en(de) ii nachte(n) van eten drincken have(re)n hoye/
en(de) and(er)ssins [hen] behoeven(de) na hue(re)n staet uutgescheide(n) van/
wijne It(em) heeft de voirs(creven) wynne noch genome(n) thof/
met allen den huysingen der voirs(creven) cap(it)len ald(aer) gelegen/
met den landen gehete(n) lez coutinez [coythinez] due(re)nde den t(er)mijn/
vande(n) voirs(creven) lande van lirons te geest voirs(creven) gelege(n)/
elx jairs om lxxx mudde spelte(n) pacht en(de) mate/
voirs(creven) te leve(re)n en(de) te betalen gelijc tvoirs(creven) coren vander/
thienden en(de) pacht lant comen(de) It(em) sal de voirs(creven)/
/ wynne op sijne(n) last jairlijx v(er)crigen en(de) op de huysi(n)ge/
der voirs(creven) cap(it)len ten meeste(n) p(ro)fijte doen v(er)decken v[c]/
walme(re) goet en(de) costbair en(de) van dien oic de dachue(re)n/
betalen en(de) oft die jairlijx ald(aer) niet en behoefden sal hij/
van dien der voirs(creven) cap(it)len genoech doen It(em) sal de selve/
wynne de voirs(creven) huysingen wel en(de) costbairlijc houde(n)/
in goede(n) state van wande en(de) daken op sijne(n) cost/
It(em) heeft de voirs(creven) wynne noch genome(n) de beemde/
der voirs(creven) cap(it)len gehete(n) tierchealx met hue(re)n toebeh(oerten)/
den t(er)mijn vanden voirs(creven) landen due(re)nde elx jairs/
om neghen mudde spelte(n) op de voirs(creven) vuege(n) te betalen/
en(de) te leve(re)n It(em) sal de selve wynne jairlijx bet(alen)/
sond(er) afslach der voirs(creven) so(m)men bove(n) des voirs(creven) es alle chijze/
rente(n) pachte(n) en(de) ande(re)n afforanitete(n) die de voirs(creven) cap(it)le van/
allen hue(re)n goeden te geest voirs(creven) gelegen sculdich/
es te(n) behoirlike(n) tijden ende sal oic de voirs(creven) wynne/
op sijne(n) cost veegen de grechten en(de) rep(ar)e(re)n de wege aen/
de voirs(creven) goede(n) liggen(de) alsoe in tijts dat der voirscr(even)/
cap(it)len d(aer) af egheen scade en come en(de) de voirs(creven)/
wynne sal alle stroe vanden voirs(creven) goede(n) ende/
thiende comen(de) sond(er) e(n)nich d(aer) af te v(er)copen int/
voirs(creven) hof sliten en(de) dmest d(aer) af comen(de) op dlant [vors(creven)] vue(re)n/
slants meesten p(ro)fijte ende en sal oic de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goeden in al noch in deele mogen/
uutgeven sond(er) consent der voirs(creven) cap(it)len En(de) alle dese voirs(creven)/
vorwerden geloften en(de) cond(icien) bove(n) bescr(even) hebben geloeft (et)c(etera)/
de voirs(creven) he(re)n vand(er) cap(it)len in deen zijde en(de) de/
voirs(creven) wynne in dande(r) na usaige en(de) costume vand(er)/
secu(n)darie kercken van ludick te voldoen en(de) te betalen/
tallen tijden en(de) t(er)mijne(n) als die vallen en(de) v(er)schijne(n) selen en(de)/
telken t(er)mijne als v(er)volghde schout rijke ov(er)wynge/
julii s(ecund)[a]
ContributorsWilly Van Bruystegem
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-06-17 by Inge Moris