SAL7341, Act: R°9.1-R°12.1 (9 of 494)
Search Act
previous | next
Act R°9.1-R°12.1  
Act
Date: 1446-07-09

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
Cont zij allen lieden dat arnt vand(er) borch sone werijs vand(er) borch van/
ha(n)nut in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van/
brued(er) symone van boekenroede [meester] en(de) brued(er) pete(re)n moens hoe (con)v(er)sen vande(n)/
godsh(uys) van meeghde(n) dale bij oplynte(re) inde(n) name ende van wegen des/
selfs godsh(uys) thoff ende de goede des voirs(creven) godsh(uys) gelege(n) te groet/
haller met husen hove(n) wyn(n)ne(n)de lande bossche beemde(n) eusele(n) en(de) met/
zijne(n) toebehoirte(n) gelijc tvoirs(creven) godsh(uys) de selve goede ald(aer) houden(de) es/
ende de voirs(creven) arnt die voermaels gehouden heeft Te houde(n)/
te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van sint jans misse int jair xiiii[c] xlv/
lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lange dair nae volgende elx jairs/
dae(re)n bynne(n) o(m)me hondert lxvi mudde(n) core(n)s goet en(de) payabel d(er)/
mate(n) van haller alsulx als op de voirs(creven) lande jairlix wassen sal tsint/
andr(ies) apostels te betale(n) en(de) te groet haller te leve(re)n al int hoff/
voirs(creven) quol(ibet) ass(ecutu)[m] ende es vorwerde dat de voirs(creven) arnt alle de/
voirs(creven) lande [goede ende lande] sonder fraude sal [houde(n) en(de)] doen wynne(n) alsoe verre die bepaelt/
zijn en(de) de registe(re)n des voirs(creven) godsh(uys) begrijpe(n) ende oft yemant/
hem dair inne stoot maecte en(de) mette(n) rechte soe sal tvoirs(creven)/
godsh(uys) hem dair af ter hant staen en(de) dat pue(re)n jegen de/
reengenote(n) vande(n) selve(n) goede(n) ende eve(n)verre me(n) dae(re)ntinde(n)/
bevi(n)t dat alle de beemden den [voirs(creven)] goede(n) toebehoe(re)nde te same(n) niet/
en gedrage(n) hondert lxiiii boende(re)n en(de) xiii roeden d(aer)mede inne/
gerekent vii roede(n) lands en(de) een beemdeke(n) dat de poirte [vande(n) godsh(uyse)] aldair/
nuwelinge(n) gecrege(n) heeft soe sal tvoirs(creven) godsh(uys) de(n) voirs(creven) wy(n)ne d(air)/
af afcortinge(n) doen jairlix na dat dat bevonde(n) sal worden/
van elke(n) gebrekende [vanden] boende(r) altijt na davena(n)t een mud(de) core(n)s/
d(er) mate(n) voirs(creven) Ite(m) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne tvoirs(creven)/
lant late(n) tsijne(n) afsceide(n) alsoe hijt beva(n)t te wete(n) vande(n) voirs(creven)/
lande(n) xxxii boende(re)n x groete en(de) x cleyn roede(n) voe(r) den/
wynt(er) aert besayt met wynt(er)coren(en) ende vande(n) selve(n) aerde xxv(½)/
groete roeden ombesayt Ite(m) xxx boende(r) en(de) een half v g(ro)te/
en(de) twe cleyn roede(n) als vande(n) som(er)aert besaeyt met som(er)vrucht/
en(de) vande(n) selve(n) aerde xii groete en(de) iii cleyn roede(n) ombesayt/
Ite(m) xxv boende(re)n van groete en(de) xiiii cleyn roede(n) braken ende/
dande(r) remana(n)t vande(n) voirs(creven) goede(n) leeght inn beemde(n) in bossche(n)/
en(de) in buyte(n) pachte(n) Voert sal hebbe(n) de voirs(creven) wynne de thiende/
/ ald(aer) toebeh(oerende) den voirs(creven) godsh(uys) gelijc hij die gehoude(n) heeft om xxv/
mudde(n) corens pacht en(de) mate voirs(creven) te(n) voirs(creven) t(er)mi(n)e te betalen en(de)/
int voirs(creven) hoff te leve(re)n alle jae(re) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Ite(m) sal de voirscr(even)/
wynne noch jairlix betale(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde den cloeste(r) van/
heyleshem x dosijne(n) tarwe(n) gelijc tvoirs(creven) cloest(er) van meeghden/
dale die jairlix sculd(ich) es vande(n) beemde gelege(n) buyte(n) de(n) mure(n)/
vande(n) voirs(creven) hove sond(er) afslach van des voirs(creven) es Ite(m) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne jairlix betale(n) alle den pacht sijs en(de) co(m)me(r) uutte(n) voirs(creven)/
goede(n) gaende sond(er) afslach vande(n) voirs(creven) pachte uutgesceiden/
alsulke(n) pacht als men den armen gewoenlic es ald(aer) uutte(n) voirs(creven)/
hove te gheven(e) die(n) salme(n) den wy(n)ne afcorten Ende es v(or)werde/
dat de voirs(creven) wy(n)ne alle stroe hoy vrucht alle(n) den buyte(n) pacht thiende(n)/
comen(de) en(de) behoe(re)nde tot den voirs(creven) hove int hoff bringe(n) sal en(de)/
dat met sijne(n) beeste(n) etten ende te mest make(n) en(de) dmest/
op voirs(creven) lant vue(re)n slants meeste(n) p(ro)fijte Oec sal de voirs(creven)/
wy(n)ne de voirs(creven) lande wynne(n) en(de) werve(n) gel wel en(de) loflic gelijc/
reengenote(n) Oec sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
op de voirs(creven) lande te(n) meeste(n) p(ro)fijte coepe(n) hale(n) en(de) vue(re)n xxv/
voede(re)n mergels Noch sal de voirs(creven) wy(n)ne jairlix leve(re)n m(ijn) vrouwe(n)/
vande(n) voirs(creven) godsh(uyse) twe hamelen ind(er) weerde(n) van twe rinsche/
gulde(n) Ite(m) sal de voirs(creven) wynne jairlix int hoff leve(re)n x[c]/
walme(re)n goet en(de) costbar o(m)me de huisingen ald(aer) mede te decken/
met der ande(re) stoffen tot dien verdecken(en) behoe(re)nde Ite(m) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne sijne(n) t(er)mijn due(re)nde de muren houd vande(n) hove houde(n)/
alsoe hij die bevonde(n) heeft m(er) oft godsh(uys) die dade bat rep(ar)e(re)n/
die [soe] sal de voirs(creven) wy(n)ne die voert aen alsoe houde(n) en(de) late(n) in goede(n)/
state bij alsoe dat m(ijn) vrouwe de dachue(re)n betale(n) sal ende de/
wynne de stoffe en(de) de montcost gheve(n) ende oftme(n) aende huisinge/
behoefde te ty(m)me(re)n datme(n) make(n) mochte op twe dage(n) dat sal de/
wynne doen make(n) en(de) behoefde mens meer dair af soude m(ijn)/
vrouwe de dach(ueren) betale(n) en(de) de wynne de(n) montcost gheve(n) Item/
sal de wy(n)ne voirs(creven) jairlix opde voirs(creven) goede sette(n) hondert pote(n)/
en(de) die voe(r) de beeste(n) wael verwae(re)n en(de) hij sal oec alle de/
goede betuynt bevreedt en(de) begrecht houde(n) en(de) die alsoe late(n)/
tsijne(n) afsceiden Ende sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
/ houde(n) ene(n) (con)vers gelijcme(n) in voirleden tijde(n) gewoenlic es geweest/
en(de) dair voe(r) sal de wy(n)ne hebbe(n) de p(ro)vende van broede ende/
heuringe gelijc ene(n) (con)v(er)se welke(n) (con)vers als hij rijden sal in orbe(re)/
vande(n) voirs(creven) godshuys de voirs(creven) wy(n)ne leve(re)n sal een pert Ite(m)/
soe wat scaden bynne(n) den voirs(creven) t(er)mi(n)e aen de huisinge aldair/
gesciede die toequame bij ocsuyne bij ocsuyne des voirs(creven) wy(n)ne(n)/
die sal de selve wy(n)ne den voirs(creven) wynne godsh(uys) oprichten ten/
prijze van goede(n) knape(n) Ite(m) sal de voirs(creven) wynne op sijne(n) tijt/
ontfaen de gewoenlijke gasten ons gened(ichs) he(re)n van brabant/
uut gesceide(n) in orloge en(de) in reysen Oec sal de wy(n)ne/
op sijne(n) cost d(er) voirs(creven) m(ijn) vrouwe(n) met hue(re) familie(n) ontfaen gelijc/
dat gewoenlic es geweest en(de) de voirs(creven) wynne en sal gheen/
bosch moege(n) houwe(n) noch afdoen vroege(r) dan te vii jae(re)n/
noch gheen willige(n) moege(n) struncken vroege(r) dan te iiii jae(re)n/
Oec eest vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) brake late(n)/
sal wel gedreven met hue(re)n meysche? voe(re)n ende tsijne(n) afsceide(n)/
alle dmest vande(n) voirs(creven) hoeve voe(r) sint jans misse uut/
vue(re)n op de voirs(creven) lande dairt best te doen sal sijn Item/
dat m(ijn) vrouwe voirs(creven) en(de) de wy(n)ne elc van dyen o.ke? te/
jair neme(n) sal twe goede ma(n)ne niet p(ar)tijlic sijnde die taxe(re)n/
sulle(n) dwynt(er) coren(en) en(de) de some(r) vrucht nae des h(ier) nae volcht/
op dat zijs des te voe(re)n niet eens En zijn ende worde(n)/
de vie(re) der taxacie niet eens soe sal de wynne die [dan] op tgoet/
come(n) sal oft tgodsh(uys) tvoirs(creven) wynt(er) coren en(de) som(er) coren int voirs(creven) hoff/
vue(re)n dair af m(ijn) vrouwe hebbe(n) sal van elken boe(n)de(r) boende(r) v/
mudde corens ende tcaf en(de) stroe sal blive(n) int hoff shoefs p(ro)fijte/
en(de) dies sal de voirs(creven) wy(n)ne bynne(n) hebbe(n) een boende(r) wynt(er)/
core(n)s en(de) een boend(er) som(er) vruchts Item en sal de voirs(creven) wy(n)ne tvoirs(creven)/
hoff noch de goede d(aer) toe hoe(re)nde niet voert moege(n) uutgeve(n) m(er)/
die houde(n) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde Item hier nae volcht de taxacie/
vande(n) coren(en) en(de) som(er)vruchten en(de) desgelijx vande(n) goede(n) en(de) have(n) int/
voirs(creven) hoff wesende de welke de voirs(creven) wy(n)ne bekent dat hij/
die alsoe ontfaen heeft en(de) dat hij (di)e v te(n) eynde van sijne(n)/
t(er)mijne alsoe laten sal Te weten inde(n) yerste(n) xxxii/
/ boender x grote en(de) x cleyn roeden wint(er)tcorens luttel myn of meer/
als voirscr(even) is elc boender voir vijf mudde corens en(de) des sal de/
wynne bynne(n) hebbe(n) een boend(er) It(em) xxx(½) boend(er) v grote ende/
drie cleyn roede(n) zom(er)vruchte(n) elc boend(er) voir vijf mudde/
en(de) des sal de wynne oic bynne(n) hebbe(n) een boend(er) van/
welk(er) xxx(½) boend(ere)n zom(er)vruchte(n) was (½) boend(er) besaeyt/
met witt(er) erwete(n) en(de) een boend(er) met graeuwe(n) erwete(n)/
ii(½) boend(er) en(de) ii roeden met crocken It(em) noch x grote en(de)/
xii cleyn roeden lants met crocken It(em) noch i boender/
met crocken It(em) den nuwen hof bijden wijng(ar)t bezaeyt/
met graeuwen erweten den ouden hof voir de poirte/
bezaeyt deen helcht met boonen It(em) viii p(er)de iii/
voelen(en) ii wagen(en) met ys(er) beslagen iiii plueghe drie/
eeghden en(de) dat dair toebehoirt getaxert op lxxii oude/
vrancr(ijx) crone(n) altijt ten koe(re) van m(ijn) vrouwen voirs(creven) It(em)/
verken(en) en(de) coeye getaxeert op lxxii holl(ansche) gul(den) oic/
ten koese d(er) selv(er) abdissen It(em) bedden cofftue(re)n en(de) slape/
laken(en) getaxert op x crone(n) mu(n)ten voirs(creven) en(de) i r(insche) gul(den)/
It(em) iiii ketele op eene(n) holl(ansche) gul(den) iiii pa(n)nen op xviii pl(a)c(ken)/
brabants gelts It(em) iii cope(re)n potte op i vrancr(ijx) crone/
It(em) een oescruycke op (½) crone It(em) eene(n) groten cope(re)n/
pot op iiii holl(ansche) guld(en) It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de/
wat(er)loepe en(de) gossen vande(n) goede(n) des voirs(creven) cloesters/
verwae(re)n op sijnen last oic is mede vorw(er)de dat de/
voirs(creven) wynne den erfpacht dieme(n) den voirs(creven) godshuyse/
ald(aer) ontrent sculd(ich) is inhalen sal wel en(de) getruwelic op/
sijne(n) last sijnen t(er)mijn due(re)nde en(de) dien voirt den/
voirs(creven) godshuyse leve(re)n It(em) w(er)t also dat de voirs(creven) wy(n)ne/
of m(ijn) vrouwe va(n) malcande(re)n scheiden woude(n) dat/
elc van hen dat sal mogen doen ten yerste(n) vi/
jae(re)n bij also dat de ghene die also scheiden woude/
dat den ande(re)n i jair te voe(re)n seggen sal of laten/
weten Ende is vorwerde dat de scepen(en) br(ieve) va(n) loven(en)/
die tvoirs(creven) godshuys heeft opte goede werijs van/
chesteal des voirs(creven) arnts vader en(de) henrix carpeal/
/ selen blive(n) in hue(re)r macht om hen d(aer) mede te behulpen/
tot tghene des dinhout van desen brieve begrijpt/
en(de) noch om meerder sekerheit den voirs(creven) godshuyse te/
doen vand(er) voirs(creven) pachtingen met dat d(aer) aen cleeft soe/
is vorwerde dat de voirs(creven) wynne en(de) sijn wijf met/
den voirs(creven) wery sijne(n) vader en(de) sijne(n) wive die de vors(creven)/
wynne d(aer) inne geloeft heeft te vervane come(n) selen/
t(er) manissen des voirs(creven) brued(er) symoens en(de) peters of/
ande(re)n des vande(n) voirs(creven) godshuyse macht hebben(de) voir/
hof en(de) he(re) d(aer)men de goede h(ier) na verclaert af houden(de)/
is en(de) de selve cost goede ten coste des vors(creven) wy(n)nen/
opdragen en(de) v(er)thien en(de) d(aer) inne tvors(creven) godshuys/
behoirlic vestigen en(de) goede(n) also dat den selven/
godsh(uyse) vast en(de) seker moge wesen om den selve(n)/
godsh(uyse) die te mogen vercoepen inden gevalle of/
sij vande(n) saken h(ier) inne [bescreven] gebrec hadden en(de) tselve/
hue(re) gebrec tallen tijden als dat soude mogen geboe(re)n/
d(aer) aen te verhalen en(de) te neme(n) Inden yersten xii/
roeden beemts gelegen inden ban va(n) ha(n)nut tusscen de/
goede des godshuys van linte(re) en(de) tsjonche(re)n va(n) corsworm/
It(em) v(½) mottoen(en) erftsijs op huys en(de) hof bauduins va(n)/
herck It(em) iii g(ri)pen tstuc te x st(uvers) [d(er) mu(n)ten etc(etera)] erftsijs op thuys/
willen lambots le m(er)cenier It(em) eene(n) bogart gelegen /
voir de poirte van cherar It(em) iiii halst(er) tarwen erff/
pachts op xxix roeden beemts gelegen en molhem/
tusschen derfgename(n) m(er)tens van haller It(em) (½) mudde/
corens erffpachts op thuys jans mal voisin It(em) i(½)/
boend(er) lants gelege(n) op tvoetpat dez eeus tusscen de/
goede des outaers sonnredeal en(de) de goede jorijs va(n)/
crehain It(em) ii groot roede(n) lants geleg(en) ald(aer) It(em) noch/
ii groot roeden lants gelege(n) acht(er) den hof tsjonch(ere)n/
va(n) coersworm bijde lande d(er) erfgename(n) wout(er)s malchar/
It(em) noch ii roeden groot lants gelege(n) opte(n) wech van/
/ molhem naest den goede(n) h(ere)n willems va(n) haller ridders/
It(em) iiii groot roeden lants geleg(en) boven den wech va(n)/
molhem tusscen de goede tscloesters va(n) linte(re) en(de) jorijs/
van crehain It(em) xii(½) groot roede lants geleg(en) inde/
scaveye van crehain tussce(n) eve(r)arde van blehain It(em)/
viii grote roede(n) lants myn i derdel geleg(en) bij de/
goede h(er) willems va(n) haller opten wech va(n) ev(er)naz/
It(em) xix grote roede(n) lants geleg(en) boven tvoetpat/
van savenirez bijde goede tsjonche(re) va(n) coersworm It(em)/
xiiii grote roede(n) lants opte(n) wech va(n) ev(er)naz bij de goede h(ere)n willems va(n) haller ridders vors(creven) It(em) vi/
groot roeden lants gelege(n) opten wech va(n) putchey/
bijde goede jans van binckem It(em) i dach(mael) lants geleg(en)/
ald(aer) opw(er)t tusscen den jonch(ere)n van coersworm en(de) janne/
van binckem It(em) (½) boend(er) lants geleg(en) boven den wech/
va(n) ev(er)naz tusschen tcloester va(n) linte(re) en(de) de erfgename(n)/
steve jans pazeal It(em) i dach(mael) lants geleg(en) ond(er) de/
plaetse gehete(n) spinet brachet bij de goede d(er) erf/
gename(n) ottarts va(n) wairnant It(em) iiii groot roeden/
lants geleg(en) boven den wech van blehain tusscen /
den abdt van flore en(de) ottarts voirs(creven) It(em) is voirt/
vorwerde want de voirs(creven) wynne den voirs(creven) godshuyse/
sculdich is van oude(n) pachte de so(m)me van iii[c] mudde(n)/
corens [pachts en(de) mate voirs(creven)] oft d(aer) ontrent altijt t(er) goeder rekeni(n)gen soe/
is vorwerde dat de selve wy(n)ne die sal betalen den/
vors(creven) godshuyse bynne(n) xi jae(re)n naestcomen(de) dat den/
te weten te s(en)te andr(ies) misse naestcomen(de) [neestcomen(de) xxvii m(ud)[de] d(aer) af en(de) also voirt thien jair v(er)volgende xxvii m(ud)[de] d(aer) af] tot den pachte/
[voirs(creven)] vorscr(even) xxvii mudde d(aer) af en(de) ten lesten jae(re) xxx mudde/
d(aer) af en(de) int vors(creven) hof te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) om/
den voirs(creven) godshuyse d(aer) af versekert te wesen sal de/
voirs(creven) wynne en(de) sijn wijf mette(n) voirs(creven) wery die hij/
in dese(n) geloeft te vervane ande(re) hue(re) goede dan/
voerscr(even) zijn aen seker p(er)sone te pachte uutgeve(n) [veroblige(re)n welc] welc/
[welcke] pachtene(re)n de vors(creven) wy(n)ne sculdich sal sijn te doen/
come(n) voir scep(enen) van loven(en) ta [of ha(n)nut] t(er) manissen des vors(creven)/
/ godshuys om de vors(creven) xxx x payme(n)ten va(n) acht(er)stelle/
ten vors(creven) t(er)mijne(n) te betale(n) en(de) d(aer) af goede vestich(eit)/
te setten It(em) is noch vorwerde dat m(ijn) vrouwe vors(creven)/
oft hue(r) gelieft telken male als tcoe(re)n vande(n) voirs(creven)/
hove en(de) thiende(n) innegedaen sal wese(n) de schue(re)/
sal mogen doen sluyten en(de) tselve coe(re)n tot hue(re)r/
betalingen toe vanden dorsschers ontfangen en(de)/
en sal oic de voirs(creven) wynne noch de sijne neghee(n)/
vande(n) beesten noch have(n) uut den hove vluchten/
mair die d(aer) laten op dat tvors(creven) godsh(uys) gebreck/
hebben(de) dat d(aer) aen v oic verhalen soude(n) mogen/
en(de) is oic besproken dat m(ijn) vrouwe vors(creven) oft hue(r)/
gelieft den vors(creven) wy(n)ne va(n) hue(re)r meyerien ontsette(n)/
sal mogen en(de) eene(n) ande(re)n ald(aer) stelle(n) om den tsijs/
des vors(creven) godsh(uys) ald(aer) op te heffe(n) en(de) te betale(n) en(de)/
de heerlich(eit) des vors(creven) godsh(uys) in dien te v(er)wae(re)n/
en(de) alle de vors(creven) vorwerden (et)c(etera) en(de) es oic/
wvorwerde oft de voirs(creven) wy(n)ne vruchte(n) vande(n) voirs(creven) goede(n)/
op e(n)nich vande(n) jare(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne [kenlic ze(re)] mesraecte(n)/
oft midts te(m)peeste(n) oft anderssins verslage(n) worden dat dan/
de voirs(creven) abdisse talsulken jare(n) de(n) voirs(creven) wy(n)ne sculdich/
soude sijn te borghe(n) eene(n) halve(n) pacht [va(n) eene(n) jare] tot de(n) jare/
dair naest volgende It(em) oft de selve wy(n)ne aen de/
vors(creven) goede e(n)nige scade lede va(n) tempeeste(n) oft/
gemeyne(n) orlogen d(aer) af sal dabdisse hem richtinge/
doen gelijc ande(re) he(re)n p(re)laten en(de) p(re)latesse(n) hue(re)n/
wynne(n) ald(aer) bove(n) en(de) benede(n) doen sele(n) en(de) alle/
de voirs(creven) vorw(er)den etc(etera) kersmak(ere) ov(er)wynge jul(ii) ix
ContributorsInge Moris , Kristiaan Magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-06-17 by Inge Moris