SAL7341, Act: V°137.1-R°138.1 (170 of 494)
Search Act
previous | next
Act V°137.1-R°138.1  
Act
Date: 1446-10-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-02 by Willy Van Bruystegem
Cond zij allen lieden dat jan cruypelant sone claes crupelant va(n)/
huldenberge in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft/
van vrouwe gheertrude(n) weduwe h(ere)n jans wilen pijlysers ridders thof/
gehete(n) pijlysers hof [der voirs(creven) vrouwen] met alle(n) sijne(n) toebehoirte(n) gelijc dat belege(n) es/
te huldenberge met alle(n) den beemde(n) op dijssche mette(n) beemdeke(n)/
op die beke It(em) drie dach(mael) beemts bove(n) de moele(n) te rode It(em)/
den hof neve(n) de(n) wijng(ar)t It(em) de weyde op de vivers en(de) inde(n) bog(ar)t/
Te houde(n) en(de) te hebben van halfmeye naestcomende eene(n) t(er)mijn/
va(n) ix jare(n) lang deen na dand(er) staphants sond(er) middel volgende elx/
jaers darenbinne(n) om xxiiii mudde rocx goet en(de) payabel d(er) mate(n)/
va(n) yssche met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt alle jare tsinte/
andriesmisse apostels te betale(n) [vallende] en(de) sond(er) begrip te half m(er)te d(aer) na/
vol betaelt te zijne en(de) op hoire(n) sold(er) te levere(n) It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede sijne(n) t(er)mijn dueren(de) wel en(de)/
loflijc houde(n) en(de) bevrede(n) sal uutgenome(n) de(n) beempt onder/
ghijsbosch gelege(n) en(de) sal de voirs(creven) wy(n)ne hebbe(n) half dooft inde(n) bog(ar)/
voirs(creven) wassende des sal hij de vrucht d(aer) af half hebbe(n) [helpe(n)] lesen ende/
hij sal hebbe(n) de(n) toemaet in m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) beemde als sijst/
niet en verhuert en(de) oec de weyde opde(n) bosch bij also dat hij/
sijn beeste(n) [ald(aer)] niet en sal late(n) gaen voir dat die spruyte(n) drie jaer/
oudt zijn It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) goede/
sijne(n) t(er)mijn dueren(de) sal [behoirlijc] wy(n)ne(n) w(er)ve(n) en(de) meste(n) gelijc zijne(n) reengen(oten)/
bove(n) en(de) benede(n) It(em) sal de voirs(creven) jan late(n) te sine(n) leste(n) jare de(n) aert/
op stoche(m) met sijne(n) toebehoirte(n) besayt op iiii getidege vore(n) uutge/
nome(n) i boend(er) dwelc hij late(n) sal op iii vore(n) in welke(n) aert hij sal/
late(n) iii dach(mael) tarwe(n) gelijc hij die vandt te sijne(n) income(n) It(em) de(n) somer/
aert vindt hij op stocke(m) en(de) aen die mertsoele besaeyt op twe/
getidege vore(n) die evene en(de) (½) boend(er) gherste(n) op iii getidege vore(n)/
en(de) iii viere(n)deel besaeyt met erwete(n) inde(n) selve(n) aert en(de) de selve/
jan sal te sal sijne(n) leste(n) jare saye(n) i halster vetsen inde(n) selve(n) aert/
op stochem en(de) te(n) leste(n) jare te(n) uutsceyde(n) sal jan m(ijn) vrouwe(n) saye(n) een/
halster lijsaets int hoefke(n) opte(n) soldriesch en(de) dand(er) met vetsen en(de) m(ijn)/
vrouwe sal tlij(n)saet levere(n) Ende de(n) voirs(creven) jan mach jaerlijcx de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) saeyen xxv oft l roede(n) raepsaets en(de) m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven)/
d(aer) af niet gheve(n) maer sayde hij meer dan l roede(n) so sal hij/
m(ijn) vrouwe(n) geve(n) een halster raepsaets It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) jan te sijne(n) leste(n) jare van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne(n) late(n) sal den/
aert vand(er) braken vi dach(mael) bove(n) de(n) soldriesch op ii vore(n) en(de) dand(er)/
acht(er) lauwe(n) sophie(n) op ii [een] vore(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne m(ijn) vrouwe(n)/
/ voirs(creven) jaerlijcx geve(n) xiiii mol(evaten) tarwe(n) voir i m(ud)[de] rocx in afslage/
vand(en) voirs(creven) pachte en(de) noch iii mol(evaten) erwete(n) en(de) iii mol(evaten) bone(n) en(de)/
oec x roede(n) rapen als die wel gerake(n) It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne/
jaerlijcx levere(n) int voirs(creven) hof xxvi ma(n)dele(n) walme(n) en(de) so wa(n)neer me(n)/
die v(er)dect sal de voirs(creven) wy(n)ne den deckers de(n) mo(n)tcost geve(n) en(de) de/
vors(creven) vrouwe de dachuere(n) betale(n) It(em) sal oec m(ijn) vrouwe voirs(creven) de(n)/
voirs(creven) ja(n)ne alle jare cope(n) xx ma(n)dele(n) stroes en(de) die sal de wy(n)ne hale(n)/
op sijne(n) cost d(aer)me(n) he(m) die bewise(n) sal It(em) sal hij jaerlijcx vuere(n)/
opte(n) wijng(ar)t d(er) voirs(creven) vrouwe(n) vii voed(er) mest elc voed(er) met/
iii p(er)den en(de) d(er) selver vrouwe(n) alle jare corweye(n) viii dage bute(n)/
de(n) oechst en(de) saytide Des sal hij en(de) sijn p(er)de wa(n)neer sij alsoe/
corweyde(n) hoire(n) cost hebbe(n) It(em) sal es vorw(er)de dat de wy(n)ne m(ijn)/
voirs(creven) vrouwe(n) alle jare(n) wynte(re)n en(de) some(re)n sal ii coeye gelijc de(n)/
zijne(n) bij also oft de voirs(creven) vrouwe v(er)toge en(de) eld(er) ghijnge wone(n)/
dan te huldeb(er)ge so soude de voirs(creven) wy(n)ne gehoude(n) sijn hoire(n)/
bried(er) ald(aer) i coe te zome(re)n en(de) noch een coe eene(n) ande(re)n d(aer)/
m(ijn) vrouwe(n) voirs(creven) lieve toe ware oft d(aer) voe(r) geve(n) en(de) bet(aelen) xl pl(acken)/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijcx hebbe(n) ii[c] l rijs en(de) and(er)s/
gheen hout moege(n) houwe(n) oft neme(n) opte(n) voirs(creven) bosch oft/
erve en(de) hij sal hebbe(n) alle de eekele(n) die d(aer) jaerlijcx opte(n)/
voirs(creven) bosch wasse(n) sele(n) en(de) hij sal gehoude(n) sijn d(er) vrouwe(n)/
voirs(creven) te herde(n) ii verken(en) oft de(n) gene(n) d(aer) hoir lieve toe/
sijn sal It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) jan te(n) uutganc/
va(n) sijne(n) vors(creven) t(er)mijne alle dmest int hof wesende uut vuere(n)/
sal en(de) die messie bloot late(n) en(de) dat mest vuere(n) op/
tvoirs(creven) landt tslants meeste(n) p(ro)fite En(de) oft de vors(creven) wy(n)ne/
e(n)nich scade lede va(n) oft hadde op tvors(creven) goet va(n) te(m)peeste/
oft gemeyne orloge d(aer) af soude he(m) dm(ijn) vrouwe voirs(creven) restoir/
doen gelijc ande(re)n hee(re)n hoire(n) pachtenere(n) bove(n) en(de) benede(n) doen/
soude(n) Es oec vorw(er)de oft d(er)e voirs(creven) vrouwe e(n)nige scade hadde/
oft lede vande(n) viere des voirs(creven) wy(n)ne(n) en(de) desgelijcx de voirs(creven) wy(n)ne/
va(n)d(en) viere d(er) voirs(creven) vrouwe(n) d(aer) af sele(n) zij malcande(re)n schuld(ich) sijn/
die scade op te richten(e) ter taxacie(n) va(n) goede(n) ma(n)ne(n) hen des/
v(er)staende It(em) oft e(n)nich va(n) beyde(n) p(ar)tie(n) geliefde te sceyde(n) te(n) eynde/
vande(n) i[ste(n)] vi jare(n) soe es vorw(er)de dat de gene die also/
sceyde(n) wilt dat de(n) ande(re)n i half jaer te vore(n) segge(n) en(de) cu(n)dige(n)/
sal En(de) sal de voirs(creven) wy(n)ne opte(n) bosch en(de) vivers voirs(creven) oft hem/
gelieft hebbe(n) en(de) houde(n) gaende hebbe(n) en(de) houde(n) gaende [vier hoet veets] te sijne(n)/
leste(n) jare tot uutganc meye En(de) dese vorw(er)de(n) ov(er)wy(n)ge lyntre oct(obris) xxv
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-08 by Lize De Wilder